HIT­LER BE­GYN­NER HOS NAZISTENE

12. SEP­TEM­BER 1919 HIT­LER TAR DEN FØRS­TE KONTAKTEN MED DET PO­LI­TIS­KE PAR­TI­ET SOM SKAL BI­DRA TIL Å UT­VIK­LE DEN FOR­SKRUD­DE IDEOLOGIEN HANS

Hitlers krig - - Hitlers 10 Skjellsettende Opplevelser -

Mens vise­kor­po­ral Adolf Hit­ler lå på syke­hus etter et gass­an­grep i skyt­ter­gra­ve­ne på vest­fron­ten, hør­te han ny­he­ten om at Tysk­land had­de strø­ket flag­get i Den sto­re kri­gen. Han opp­lev­de lan­dets ka­pi­tu­la­sjon som en rygg­dol­king, re­sul­ta­tet av en sam­men­sver­gel­se av mør­ke kref­ter som styr­te myn­dig­he­te­ne, noe som måt­te ret­tes opp igjen. Det enes­te spørs­må­let var hvor­dan det skul­le gjø­res. Som agent i den tys­ke mi­li­tæ­re etter­ret­nin­gen ble Hit­ler 29 år gam­mel sendt for å in­fil­tre­re det tys­ke ar­bei­der­par­ti­et (DAP), en høyre­ori­en­tert or­ga­ni­sa­sjon viet til å få na­sjo­nen på fote igjen. Le­de­ren for DAP, An­ton Drex­ler, men­te at Tysk­land var kor­rum­pert av jø­der, marx­is­ter og ka­pi­ta­lis­ter, og det var­te ikke len­ge før Hit­ler ble troll­bun­det av Drex­ler. Den fram­ti­di­ge fø­re­ren befant seg i en grup­pe som lo­vet å hevne ne­der­la­get i no­vem­ber 1918, og i ste­det for å rapportere om organisasjonens virksomhet, meld­te han seg inn og ble snart kjent som en frem­ra­gen­de ta­ler.

Hit­ler steg fort i gra­de­ne. Han ut­for­met et flagg for par­ti­et, som nå var døpt om til Det tys­ke na­sjo­nal­so­sia­lis­tis­ke ar­bei­der­par­ti – et svart hake­kors på en hvit sir­kel i et rødt flagg – og ble hel­tids Pr-agent for par­ti­et da han di­mit­ter­te fra For­sva­ret. Etter vis­se ind­re stri­dig­he­ter er­stat­tet han Drex­ler som par­ti­ets le­der i 1921, et verv han vant med 533 stem­mer mot 1.

I lø­pet av to år had­de han for­vand­let seg fra re­gi­mets agent til le­der for par­ti­et som skul­le knu­se både re­gi­met og mye av det øv­ri­ge Euro­pa.

«DEN FRAM­TI­DI­GE FØ­RE­REN BEFANT SEG I EN GRUP­PE SOM LO­VET Å HEVNE NE­DER­LA­GET I NO­VEM­BER 1918, OG I STE­DET FOR Å RAPPORTERE OM ORGANISASJONENS VIRKSOMHET, MELD­TE HAN SEG INN.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.