KRAK­KET I WALL STRE­ET

24.–29. OK­TO­BER 1929 RADIKAL HØYREEKSTREMIST GRI­PER TAK I NEDGANGSTIDENE OG LO­VER Å LØSE TYSK­LANDS PRO­BLE­MER

Hitlers krig - - Hitlers 10 Skjellsettende Opplevelser -

24. ok­to­ber 1929 be­gyn­te børs­spe­ku­lan­te­ne i New York å sel­ge sine ak­sjer etter at bør­sen åp­net med et 11 prosents fall. Ned­gan­gen var så rask at den ut­vik­let seg til en flod­bøl­ge av pa­nikk hvor ak­sjo­næ­rer solg­te seg ut så fort som mu­lig for å unn­gå kon­kurs. Fi­nans­mar­ke­de­ne lå i fritt fall i fle­re uker, noe som bi­dro til å kas­te ver­den ut i de harde tretti­åre­ne. Tysk­land var spe­si­elt øm­fint­lig for virk­nin­ge­ne av krak­ket. Lan­det var av­hen­gig av ame­ri­kans­ke lån som raskt ble inn­dratt, noe som for­år­sa­ket kon­kur­ser blant tys­ke ban­ker og fir­ma­er. Midt i kri­sen gikk tys­ker­ne bort fra de mo­de­ra­te po­li­tis­ke par­ti­ene som had­de hjul­pet lan­det på fote i 1920-åre­ne. Folk slut­tet i ste­det opp om ra­di­ka­le grup­pers løsninger.

Det­te var en sjan­se Hit­ler ikke lot gå fra seg. Han lo­vet de ar­beids­løse sys­sel­set­ting og næ­rings­li­vet fram­gang. Han skul­le gjø­re Tysk­land sterkt igjen ved å stop­pe ut­be­ta­lin­ge­ne av krigs­er­stat­ning, rive i styk­ker den for­hat­te Ver­sail­les­trak­ta­ten, knu­se kom­mu­nis­men og gjø­re slutt på kor­rup­sjon le­det av jø­der. Hitlers form for na­sjo­nal­so­sia­lis­me var mu­sikk i en for­tvi­let na­sjons ører og ga valg­sei­er. Nazistene tok 107 plas­ser i Riks­da­gen i 1930, mot 12 i 1928. Hit­ler var endelig på vei mot mak­tens tin­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.