DE LAN­GE KNI­VERS NATT

30. JUNI – 2. JULI 1934 RIKSKANSLER HIT­LER FAL­LER TID­LI­GE­RE STØTTESPILLERE I RYG­GEN UN­DER EN NÅDELØS AK­SJON MOT SINE PO­LI­TIS­KE MOT­STAN­DE­RE

Hitlers krig - - Hitlers 10 Skjellsettende Opplevelser -

I lik­het med alle po­li­tis­ke par­ti­er re­pre­sen­ter­te na­zis­men en se­rie uli­ke tan­ker, ret­nings­lin­jer og in­ter­es­ser, men Hit­ler var ikke in­ter­es­sert i å lede et kon­glo­me­rat av ra­di­ka­le høyre­eks­tre­mis­ter. Han vil­le være ale­ne om å sty­re nazi­par­ti­et, og han mar­ker­te sin auto­ri­tet i et brått og bru­talt an­grep på folk han opp­fat­tet som mot­stan­de­re.

Om­kring 06.00 den 30. juni 1934 brøt SS­mann­ska­per inn i Has­sel­bau­er Ho­tel, der Hit­ler per­son­lig ar­res­ter­te parti­fel­len Ernst Röhm. Röhm ble til­delt en pis­tol og stengt in­ne i en feng­sels­cel­le i ti mi­nut­ter, men han be­gikk ikke selv­mord, slik Hit­ler had­de hå­pet. I ste­det gikk to SS- sol­da­ter inn i cel­len og skjøt ham i brys­tet.

Röhms ras­ke fall fra mak­ten var en uven­tet hen­del­se, i og med at han had­de vært en av Hitlers mest tro­fas­te støttespillere. Som le­der for SA, na­zis­te­nes para­mi­li­tæ­re styr­ke, had­de Röhm spilt en vik­tig rol­le på na­zis­te­nes vei til mak­ten. Röhms brun­skjor­ter had­de be­skyt­tet Hit­ler un­der sam­lin­ger hvor det lett kun­ne bry­te ut uro, stop­pet po­li­tis­ke mot­stan­de­res mø­ter og i det hele tatt opp­trådt som et po­li­tisk bor­ger­vern. Men da Hit­ler ble ut­nevnt til å sty­re lan­det, ble SA mer en be­last­ning enn en hjelp. Uover­ens­stem­mel­se­ne mel­lom Hit­ler og Röhm ble mer åpen­lyse. Hit­ler men­te at Röhms po­si­ti­ve inn­stil­ling til en so­sia­lis­tisk re­vo­lu­sjon min­net mis­ten­ke­lig om kom­mu­nis­me, mens Röhm på sin side var util­slørt homo­sek­su­ell, stikk i strid med det nazistiske idea­let, som var å le­gem­lig­gjø­re ren­hå­rig aria­nis­me. Og Röhm ba om å bli satt inn som øverst­kom­man­de­ren­de for Tysk­lands mi­li­tæ­re styr­ker. Hit­ler var klar over at Röhm kun­ne være på jakt etter mer makt for å lede et kupp – han had­de for­vand­let seg fra en for­bunds­fel­le til en po­ten­si­ell ri­val som måt­te eli­mi­ne­res.

Men Röhm var ikke enes­te of­fer for De lan­ge kni­vers natt. I lø­pet av de tre nes­te døg­ne­ne ut­rens­ket SS bru­talt en se­rie and­re po­li­tis­ke mot­stan­de­re av na­zis­men, og hev­det at de had­de av­dek­ket et kom­plott for å styr­te re­gi­met. Etter de tre volds­døg­ne­ne lå minst 85 per­soner døde (men tal­let kan ha vært så høyt som 200), og Hit­ler var nazi­par­ti­ets ube­strid­te le­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.