COMPIÈGNE FOR AN­NEN GANG

21.–22. JUNI 1940 HIT­LER BLIR MER PO­PU­LÆR ENN NOEN­SIN­NE ETTER SEI­E­REN I SLA­GET OM FRANK­RI­KE

Hitlers krig - - Hitlers 10 Skjellsettende Opplevelser -

Da Hit­ler møt­te re­pre­sen­tan­ter for Frank­ri­kes myn­dig­he­ter og væp­ne­de styr­ker for å un­der­teg­ne en freds­av­ta­le i juni 1940, var møte­ste­det svært be­visst valgt. Com­piègne­sko­gen var ste­det hvor Tysk­land 22 år tid­li­ge­re had­de ka­pi­tu­lert for de al­li­er­te og un­der­teg­net vå­pen­hvi­len som gjor­de slutt på førs­te ver­dens­krig. Hit­ler be­fal­te at de skul­le bru­ke sam­me jern­bane­vogn som for­ri­ge gang, og han sat­te seg i det se­tet Fer­di­nand Foch had­de brukt da han dik­ter­te Tysk­land be­tin­gel­se­ne. Der­et­ter vis­te Hit­ler sin for­akt for de be­sei­re­de fransk­men­ne­ne ved å gå fra vog­na og la sine un­der­ord­ne­de ta seg av vå­pen­hvi­lens be­tin­gel­ser. Nå had­de han fått sin ful­le hevn for Tysk­lands for­ned­rel­se i 1918. I ste­det for å bli der og un­der­teg­ne vå­pen­hvi­len grep Hit­ler sjan­sen til å gjø­re et pro­pa­gan­da­kupp. Han reis­te til Pa­ris og ble fo­to­gra­fert foran Eif­fel­tår­net, det mest be­røm­te av alle frans­ke lande­mer­ker. Budskapet var ty­de­lig: Nå sto Frank­ri­ke un­der tysk kon­troll.

Tysk­land had­de be­sei­ret sin gam­le erke­fien­de på bare seks uker, med et tap av «bare» 27 000 men­neske­liv – opp­rin­ne­lig had­de Hit­ler trodd at opp­til en mil­lion tys­ke­re kun­ne kom­me til å mis­te li­vet i in­va­sjo­nen. Da Hit­ler kom til­ba­ke til Ber­lin noen dager tid­li­ge­re, møt­te han en flom av støt­te og krigs­iver. Både nazistene og fø­re­ren de­res var på top­pen av sin popularitet, og ak­ku­rat da vir­ket den tys­ke krigs­ma­ski­nen umu­lig å stop­pe, for bare Stor­bri­tan­nia kjem­pet fort­satt imot. Tysk do­mi­nans over Euro­pa vir­ket ga­ran­tert.

«BUDSKAPET VAR TY­DE­LIG: NÅ STO FRANK­RI­KE UN­DER TYSK KON­TROLL.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.