OPERASJON VALKYRIE

20. JULI 1944 HIT­LER OVERLEVER VED EN TILFELDIGHET OG DØMMER TYSK­LAND TIL ET NYTT KRIGSÅR OG ET LANGSOMT NE­DER­LAG

Hitlers krig - - Hitlers 10 Skjellsettende Opplevelser -

Da Claus von Stauf­fen­berg plas­ser­te en bom­be i Hitlers ho­ved­kvar­ter ved øst­fron­ten, hå­pet han å end­re kri­gens gang. Eksplosjonen før­te til at nær­me­re 9000 per­soner mis­tet li­vet, men hovedmålet var ikke blant dem. Hit­ler had­de overlevd, noe som døm­te Tysk­land til å gjen­nom­leve enda et krigsår. Stauf­fen­berg til­hør­te en grup­pe av høy­ere of­fi­se­rer som men­te at Hit­ler døm­te Tysk­land til ne­der­lag. De vil­le gå til for­hand­lin­ger med de al­li­er­te, men inn­så at det­te ikke vil­le være mu­lig uten å fjer­ne Hit­ler, som ald­ri vil­le gå med på å la Tysk­land ka­pi­tu­le­re.

20. juli 1944 gikk Stauf­fen­berg inn i et møte­rom i Wolfs­schan­ze i Øst- Preus­sen og sat­te fra seg en do­ku­ment­map­pe som inne­holdt en bom­be med ti mi­nut­ters tids­inn­stil­ling. Han had­de hå­pet å plas­se­re en bom­be til i do­ku­ment­map­pen, men var blitt av­brutt da han ar­mer­te den på toa­let­tet like ved. Der­et­ter gikk Stauf­fen­berg fra møte­rom­met for å ta imot en te­le­fon som var av­talt på for­hånd. Men mens han var ute, kom en oberst til å sky­ve do­ku­ment­map­pen bak et bord­bein med fo­ten. Da lad­nin­gen gikk av, skjer­met bord­bei­net Hit­ler mot den ver­ste kraf­ten i eksplosjonen, men en tromme­hin­ne sprakk og buk­sa ble fler­ret opp. Fire av de 21 per­sone­ne i rom­met ble drept.

Stauf­fen­berg flyk­tet fra Wolfs­schan­ze og gikk vi­de­re med nes­te trinn i Operasjon Valkyrie, en mi­li­tær makt­over­ta­kel­se. Men nå ble det kjent at Hit­ler had­de overlevd, og grup­pen brøt raskt sam­men. Stauf­fen­berg ble på­gre­pet og sum­ma­risk hen­ret­tet før 12 ti­mer var gått etter bombe­eks­plo­sjo­nen. Hit­ler nøy­de seg imid­ler­tid ikke med å la én mann be­ta­le pri­sen. Han for­sto at kom­plot­tet om­fat­tet et nett­verk av høye of­fi­se­rer. Over 7000 per­soner ble ar­res­tert av Ges­ta­po, hvor­av man­ge ikke had­de noen som helst for­bin­del­se med kom­plot­tet, og nes­ten 5000 ble hen­ret­tet el­ler be­gikk selv­mord. Blant of­re­ne for etter­forsk­nin­gen var Er­win Rom­mel, som valg­te selv­mord etter at han ble ar­res­tert i ok­to­ber 1944. Hit­ler kom le­ven­de fra Operasjon Valkyrie og styr­ket sitt grep om mak­ten ved hjelp av ut­rens­kel­se­ne som fulgte, men pri­sen han måt­te be­ta­le var en svek­kel­se av lan­dets mi­li­tær­makt.

«EKSPLOSJONEN FØR­TE TIL AT NÆR­ME­RE 9000 PER­SONER MIS­TET LI­VET, MEN HOVEDMÅLET VAR IKKE BLANT DEM. HIT­LER HAD­DE OVERLEVD.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.