Men­ne­ne bak SS

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Hitlers Brutale Waffen Ss -

Hein­rich Him­mler 1900-1945

Tross sin mil­de fram­tre­den var Him­mler nåde­løst ær­gjer­rig, og ble Reichs­füh­rer for SS i 1929. Han for­vand­let or­ga­ni­sa­sjo­nen fra en elite­liv­gar­de til na­zis­te­nes far­ligs­te vå­pen.

Paul «Pa­pa» Haus­ser 1880-1972

Haus­ser var kjent som SS’ far og var med på å byg­ge opp det ster­ke ka­me­rat­ska­pet i SS. Selv i seksti­åre­ne før­te han sine menn i kamp, og mis­tet til og med et øye i Russ­land.

Fe­lix Stei­ner 1896-1966

Ober­grup­pen­füh­rer Stei­ner var gjen­tat­te gan­ger de­ko­rert for tap­per­het. Han gjor­de ufor­son­lig styr­ke til organisasjonens fi­liso­fi og hjalp Waffen SS til å bli en fler­na­sjo­nal styr­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.