FREMMEDLEGIONENE I SS

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Hitlers Brutale Waffen Ss -

Etter den vik­ti­ge rol­len Waffen SS spil­te i erob­rin­gen av Frank­ri­ke, fore­slo Hein­rich Him­mler at Hit­ler skul­le ut­vi­de SS yt­ter­li­ge­re. Hit­ler sto un­der press fra mi­li­tæ­re le­de­re som fryk­tet at Him­mler tok fra dem re­krut­ter, så han til­lot bare en li­ten øk­ning i den tys­ke re­krut­te­rin­gen. Men han gikk med på en be­ty­de­lig po­li­tisk end­ring og lot opp­ret­te SS Wiking, en ny di­vi­sjon som skul­le ver­ves i nyok­ku­per­te ter­ri­to­ri­er. Den di­vi­sjo­nen skul­le be­stå av menn som var av «be­slek­tet blod», som Him­mler ut­tryk­te det, rase­fik­sert tid­li­ge­re hønse­far­mer som han var. 5. SS Wi­king­di­vi­sion til­trakk etter hvert høyre­ori­en­ter­te re­krut­ter fra Dan­mark, Nor­ge, Sve­ri­ge, Fin­land, Est­land, Ne­der­land og Bel­gia, og ba­net vei for 24 nye Waffen SS- di­vi­sjo­ner sam­men­satt av ikke­tys­ke­re. Men det var kri­gen med Sov­jet som vir­ke­lig trap­pet opp det hele.

Na­sjo­na­li­te­te­ne som sam­let seg un­der Hitlers røde, hvi­te og svar­te flagg er nes­ten like va­rier­te som mo­ti­ve­ne de­res. I lik­het med man­ge lei­e­sol­da­ter kom man­ge bare for be­ta­lin­gens, sta­tu­sens el­ler even­ty­rets skyld, mens and­re had­de po­li­tis­ke be­veg­grun­ner. Hat mot kom­mu­nis­men var en vik­tig driv­kraft for man­ge, også blant de 85 000 som ver­vet seg i de bal­tis­ke sta­te­ne og de 20 000 fra Ukrai­na, som åpen­bart syn­tes det var bed­re å kjem­pe for Hit­ler enn å dø un­der Sta­lin.

Å kri­ge mot et land så enormt som Sov­jet­unio­nen måt­te nød­ven­dig­vis kre­ve van­vit­ti­ge meng­der mann­skap. I det­te til­fel­let opp­tråd­te ikke Him­mler som den ra­sis­tis­ke mys­ti­ke­ren han selv trod­de han var, men mer som den små­li­ge, prag­ma­tis­ke kon­tor­rot­ta han i vir­ke­lig­he­ten var. Han had­de fram­stilt den tys­ke all­menn­he­ten som en idea­li­sert form for nor­dis­ke rid­de­re – hvi­te, lys­hå­re­de, blå­øyde og så ån­de­lig rene som sko­ge­ne og mar­ke­ne de stam­met fra. Det­te var na­tur­lig­vis ren fan­ta­si. Da Himmlers umod­ne vi­sjon om et kors­tog av ariere kom til øst­fron­ten og ble ut­slet­tet av ar­til­le­ri­gra­na­te­nes, sul­tens og spreng­kul­das bit­re vir­ke­lig­het, ver­vet han en­hver som kun­ne ten­ke seg å stå imel­lom ham og ge­vær­ku­le­ne.

I 1945 var anslags­vis en tredjedel av de 900 000 sol­da­te­ne i Waffen SS ikke-tys­ke­re, og av­de­lin­ger var re­krut­tert i land så for­skjel­li­ge og så fjernt fra hver­and­re som Aser­bajd­sjan, In­dia, Russ­land og Slo­ve­nia; selv fra Ju­go­sla­vias mus­lims­ke grup­per ble det hen­tet folk. Alle dis­se var menn Him­mler ti år tid­li­ge­re vil­le kalt Un­ter­men­schen – un­der­men­nes­ker.

«I 1945 VAR ANSLAGS­VIS EN TREDJEDEL AV DE 900 000 SOL­DA­TE­NE I WAFFEN SS IKKE-TYS­KE­RE.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.