DEN TYS­KE IN­VA­SJO­NEN I VEST

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Blitzkrieg: Hitlers Lynkrig -

1. IN­VA­SJO­NEN BE­GYN­NER 10. mai

Armé­grup­pe B ryk­ker inn fra nord og trek­ker de al­li­er­te fram. Armé­grup­pe A ryk­ker fram gjen­nom ardennene, mens Armé­grup­pe C går løs på Magi­not­lin­jen i sør.

2. DI­NANT & MONT­HERMÉ 12.–15. mai

Er­win Rom­mel val­ser ned sped mot­stand ved Di­nant og krys­ser Meu­se. Kort etter krys­ser Rein­hardt ved Mont­hermé når Nien­de armé trek­ker seg til­ba­ke.

3. SLA­GET VED SE­DAN 13.–14. mai

Gu­de­ri­an over­vin­ner mot­stan­den ved Se­dan og krys­ser Meu­se. Nå som både Gu­de­ri­an, Rom­mel og Rein­hardt er over, be­gyn­ner pan­ser­gjen­nom­brud­det.

4. FRAM­ME I ABBEVILLE 20. mai

Da tys­ker­ne når ka­nal­kys­ten ved Abbeville, av­skjæ­res de fransk-en­gels­ke styr­ke­ne nord for Som­me-el­ven og sten­ges in­ne i Dun­kirk-lom­ma.

5. OPERASJON DYNAMO 26. mai – 4. juni

Hitlers be­slut­ning om å stan­se pan­ser­fram­ryk­nin­gen 24. mai gir bri­te­ne og fransk­men­ne­ne en sjan­se til å klar­gjø­re for­svars­stil­lin­ger rundt Dun­kirk og be­gyn­ne eva­ku­e­rin­gen av BEF.

6. PA­RIS FAL­LER 14. juni

Etter at sis­te fase av Frank­ri­kes erob­ring be­gyn­te 5. juni, tok det bare ni døgn før tys­ker­ne mar­sjer­te inn i Pa­ris. Det­te var et knu­sen­de slag for de al­li­er­te, det lot til at slut­ten nær­met seg ...

7. AN­KOMST BREST OG BORDEAUX 19. juni

Hoths pan­ser­korps kom­mer til Brest 19. juni og sik­rer Tysk­land full kom­man­do over ka­nal­kys­ten før de ryk­ker vi­de­re sør­over og tar Bordeaux.

8. FRANK­RI­KE UNDERTEGNER VÅPENHVILE MED TYSK­LAND 22. juni

Når Frank­ri­ke over­gir seg, har Fall gelb og Fall rot skaf­fet tys­ker­ne herre­døm­me over en lin­je som strek­ker seg fra Bordeaux til den sveit­sis­ke gren­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.