SPIT­FIRE OG HURRICANE MOT ME 109

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Hitlers Slag Om Storbritannia -

Haw­ker Hurricane var bri­te­nes mest tall­rike en­mo­tors ja­ger, men Spit­fire var ras­ke­re, mer ele­gant og enk­le­re å hånd­te­re. Beg­ge var mo­to­ri­sert med en Rolls-royce Mer­lin og væp­net med fire mi­tral­jø­ser ka­li­ber .303 i hver ving. Si­den Hurricane var bygd av tre­spi­ler og duk, var den vans­ke­li­ge­re å sky­te ned enn Spit­fire, og dess­uten var den mer sta­bil som vå­pen­platt­form. Beg­ge ma­ski­ne­ne had­de re­la­tivt li­ten rekke­vid­de, om­kring 800 km, men det var in­gen stor ulem­pe un­der sla­get om Stor­bri­tan­nia, hvor de for­svar­te sitt eget ter­ri­to­ri­um.

Den enes­te tys­ke en­mo­tors­ja­ge­ren som del­tok i sla­get var Bf 109E, som had­de en topp­fart på om­kring 560 km/t i 12 500 fot. Der­med var den om­trent jevn­byr­dig med Spit­fire, men 50 km/t ras­ke­re enn Hurricane. Un­der­stel­let had­de smal spor­vid­de, noe som gjor­de ma­ski­nen lumsk å lan­de, men inn­sprøyt­nings­mo­to­ren med kom­pres­sor ga den bed­re stige­evne enn bri­tis­ke jagere og eli­mi­ner­te fa­ren for mo­tork­utt ved ne­ga­tiv G. Den had­de to 20 mm ka­no­ner i vin­ge­ne og to 7,92 mm mi­tral­jø­ser i nesa. Det­te ga stør­re ild­kraft enn de en­gels­ke ja­ger­ne, men krev­de bed­re sik­ting. En rekke­vid­de på bare 640 km ga kort strids­vin­du, og både Hurricane og Spit­fire kun­ne svin­ge skar­pe­re, noe som ga den bri­tis­ke jagerkommandoen en vik­tig for­del i luft­kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.