HELTE­MO­DI­GE STATS­MI­NIS­TER METAXAS

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Uheldig Innmarsj På Balkan -

Ita­lias uten­riks­mi­nis­ter, grev Galeazzio Cia­no, le­ver­te et ul­ti­ma­tum til Hel­las’ stats­mi­nis­ter Ion­nis Metaxas og ba ham over­gi seg for å unn­gå in­va­sjon. «Jeg kan ikke ta en be­slut­ning om å sel­ge mitt eget hus i lø­pet av bare noen ti­mer», svar­te Metaxas. «Hvor­dan kan du ven­te at jeg skal sel­ge lan­det mitt?»

Metaxas, som kong Ge­or­ge den an­nen had­de ut­nevnt til stats­mi­nis­ter, var kjent for sine høyre­ori­en­ter­te hold­nin­ger og re­gjer­te med dik­ta­to­risk makt. I åre­ne før and­re ver­dens­krig had­de han slått raskt og ef­fek­tivt ned på po­li­tis­ke mot­stan­de­re. Som hel­hjer­tet na­sjo­na­list vil­le ikke Metaxas gi av­kall på lan­dets uav­hen­gig­het på grunn av væp­net ag­gre­sjon. Men han av­slo di­rek­te hjelp fra Stor­bri­tan­nia av frykt for å leg­ge seg ut med tys­ker­ne. Metaxas had­de stu­dert i Tysk­land, han var ve­te­ran fra 1897-kri­gen med Tyr­kia, og han had­de vært le­der for den gres­ke ge­ne­ral­sta­ben. Metaxas led av suk­ker­syke og gjen­nom­gikk sto­re på­kjen­nin­ger mens Hel­las for­drev én fien­de og hå­pet å unn­gå krig med en an­nen. Han døde av hjerte­in­farkt 29. ja­nu­ar 1941, bare noen uker før nazistene in­va­der­te lan­det hans.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.