TYSK­LANDS FAN­TAS­TIS­KE TAN­TE JU

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Uheldig Innmarsj På Balkan -

Jun­kers Ju-52 var en ar­beids­hest for den tys­ke krigs­ma­ski­nen un­der hele and­re ver­dens­krig. Den tre­mo­tors ma­ski­nen fløy førs­te gang i 1930, og før kri­gen ble den brukt som si­vilt trans­port- og pas­sa­sjer­fly med plass til 17 per­soner. I lik­het med and­re tys­ke fly ut­vik­let i mel­lom­krigs­ti­den var Ju-52 lett å byg­ge om til krigs­tje­nes­te, og ble brukt un­der den spans­ke bor­ger­kri­gen i 1936-39. Med tre BMW 132T stjerne­mo­to­rer, hver på 715 hes­ter, had­de fly­et en topp­fart på bare 211 km/t, og var der­med svært sår­bart for luft­verns­kyts, noe det møt­te ri­ke­lig av i luft­rom­met over Kre­ta. Ju-52 tok opp­til 18 fullt strids­rus­te­de fall­skjerm­je­ge­re, 12 bå­rer el­ler en til­sva­ren­de last for­sy­nin­ger. Be­set­nin­gen besto av første­fly­ver, an­nen­fly­ver og na­vi­ga­tør, mens fly­et had­de en ens­lig MG 131 tret­ten­milli­me­ters mi­tral­jø­se og to 7,92 mm mi­tral­jø­ser av ty­pen MG 15 å for­sva­re seg med. Sto­re an­tall Ju-52 gikk tapt i strid, men 4900 av dis­se fly­ene ble pro­du­sert i lø­pet av kri­gen og fram til det sis­te for­lot sam­le­bån­det i 1952. Da had­de Tan­te Ju vært i pro­duk­sjon i tre år­ti­er.

Over: En Jun­kers Ju- 52 trek­ker en stri­pe av røyk og flam­mer mot bak­ken mens and­re slip­per fall­skjerm­sol­da­ter un­der Operasjon Kvikk­sølv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.