TAPENE VED STA­LIN­GRAD

SOV­JETS SEI­ER I KAUKASUS VEND­TE UT­VIK­LIN­GEN I AND­RE VER­DENS­KRIG, MEN KOST­NA­DE­NE BLE ENOR­ME FOR BEG­GE SI­DER.

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Sla­get ved Sta­lin­grad end­te i må­neds­skif­tet ja­nu­ar-fe­bru­ar 1943, nes­ten nøy­ak­tig ti år etter den da­gen Adolf Hit­ler kom til mak­ten i Tysk­land. Han had­de sett for seg et Tred­je Rike som skul­le be­stå i tu­sen år, men etter Sta­lin­grad for­svant den drøm­men brått. Grun­nen var de enor­me tapene tys­ker­ne had­de på­dratt seg un­der kam­pe­ne. Wehr­machts Sjet­te armé had­de opp­rin­ne­lig be­stått av 285 000 sol­da­ter. Av dis­se var 165 000 blitt drept, og 29 000 var blitt så­ret og eva­ku­ert. De res­te­ren­de 91 000 ble tatt til fan­ge av sov­jet­rus­ser­ne, selv om Hit­ler ikke vil­le la men­ne­ne over­gi seg. De fær­res­te av dis­se fan­ge­ne skul­le over­le­ve fan­gen­ska­pet. Det an­slås at bare 5000 tys­ke sol­da­ter slapp le­ven­de fra blod­ba­det.

På sov­je­tisk side var tapene enda stør­re. Det kan ha vært en mil­lion fal­ne, der­iblant samt­li­ge av de men­ne­ne Sta­lin had­de satt inn i den førs­te fasen av sla­get. Sov­jet­unio­nen kun­ne imid­ler­tid er­stat­te dis­se tapene, men det kun­ne ikke tys­ker­ne. Ta­pet av en hel armé­grup­pe med til­hø­ren­de ut­styr be­tyd­de at tys­ker­ne ikke kun­ne fort­set­te fram­ryk­nin­gen i Sov­jet­unio­nen, o ghel­ler ikke tak­le et even­tu­elt sov­je­tisk mot­an­grep. Hit­ler ble ra­sen­de. «Krigs­gu­den har gått over til den and­re si­den», inn­så han bit­tert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.