NAZIEKSPERIMENTER

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Hitlers Dødsleirer -

Man­ge le­ger ble til­truk­ket av mu­lig­he­ten til å gjen­nom­føre tvil­som­me eks­pe­ri­men­ter som van­lig­vis ikke vil­le vært til­latt, og man­ge av pa­si­en­te­nes skjeb­ne var ver­re enn dø­den. Noen av eks­pe­ri­men­te­ne gikk ut på å ut­set­te krop­pen for eks­tre­me for­hold som sterk kul­de el­ler unor­malt luft­trykk bare for å se hvor­dan de rea­ger­te. Fris­ke fan­ger ble på­ført syk­dom­mer som ma­la­ria el­ler tu­ber­ku­lo­se slik at be­hand­lings­me­to­der kun­ne ut­prø­ves. Et an­net eks­pe­ri­ment gjaldt blod­ko­a­gu­le­ring. Her fikk prøve­ob­jek­te­ne et stoff som skul­le på­vir­ke blo­dets opp­før­sel, der­et­ter ble de skutt i brys­tet el­ler hal­sen, el­ler de fikk lem­mer am­pu­tert uten be­dø­vel­se.

And­re eks­pe­ri­men­ter had­de nep­pe an­nen hen­sikt enn å til­freds­stil­le le­gens syke øns­ker. For ek­sem­pel var Josef Men­gele fa­sci­nert av tvil­lin­ger, og han gjor­de uhyg­ge­li­ge ting med dem, som å sy sam­men fire­åri­ge tvil­lin­ger for å gjø­re dem sia­me­sis­ke. Li­del­se­ne de­res end­te ikke før for­eld­re­ne grei­de å lure i dem mor­fin og dre­pe dem. Men­gele, som ble kaldt «døds­en­ge­len», lur­te bar­na til å sto­le på ham ved å gi dem slik­ke­ri­er og le­ke­tøy før han mal­trak­ter­te, lam­met og myr­det dem. I et spe­si­elt uhyg­ge­lig eks­pe­ri­ment ble amme­barn tatt fra mød­re­ne for å se hvor len­ge de kun­ne over­le­ve uten næ­ring. Sett fra le­ge­nes side ga kon­sen­tra­sjons­lei­re­ne dem frie tøy­ler til å eks­pe­ri­men­te­re, og dess­uten jevn og ri­ke­lig til­gang på prøve­klu­ter som ikke kun­ne si nei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.