WEWELS­BURG

NAZIVERDENENS MIDT­PUNKT I HIMMLERS SKAKKJØRTE FAN­TA­SI SKUL­LE WEWELS­BURG BLI EPISENTRUM FOR DEN NYE RELIGIONEN HANS. DRØMMENE KOM IKKE I NÆR­HE­TEN AV VIR­KE­LIG­HE­TEN.

Hitlers krig - - Himmlers Nazistiske Drøm -

Wewels­burg har hatt fest­nings­verk si­den 800-tal­let. Bor­gen har gjen­tat­te gan­ger vært øde­lagt og bygd opp igjen un­der kri­ger og bonde­opp­rør, og det skjed­de man­ge gan­ger un­der tretti­års­kri­gen. Den nå­væ­ren­de spyd­spiss­fa­son­gen duk­ket opp i 1603. Byg­nin­gen for­falt langsomt og kom i dår­lig for­fat­ning inn­til den ble res­tau­rert i 1924. Him­mler lei­de den av myn­dig­he­te­ne i om­rå­det i 1934 mot en no­mi­nell takst på én riks­mark i året.

Opp­rin­ne­lig var Wewels­burg be­reg­net på ideo­lo­gisk in­dok­tri­ne­ring av SS- of­fi­se­rer, men bor­gen ble i sta­dig ster­ke­re grad viet til Himmlers ok­kul­tis­me. Be­vilg­nin­ge­ne var ri­ke­li­ge, med et bud­sjett på om­kring 250 mil­lio­ner riks­mark av­satt til for­må­let. Frivillige ar­bei­de­re om­byg­de bor­gen fra 1934, inn­til Nie­der­ha­gen be­gyn­te å stil­le slave­ar­bei­de­re til rå­dig­het i 1941. Og for­må­let med Wewels­burg ble inn­hyl­let i sta­dig mer hem­me­lig­hets­krem­me­ri. Him­mler ned­la strengt for­bud mot å of­fent­lig­gjø­re noe om ste­det fra 1939.

Slut­ten kom 3. april 1945, da ame­ri­kans­ke styr­ker kom dit. SS- sol­da­ter un­der le­del­se and­re ver­dens­krig Sturm­bann­füh­rer (ma­jor) Heinz Macher – som se­ne­re ble på­gre­pet sam­men med Him­mler da de falske iden­ti­te­te­ne de­res ble av­slørt – prøv­de å til­in­tet­gjø­re bor­gen. Macher, som had­de sør­ge­lig lite riv­nings­ma­te­ri­ell til rå­dig­het og bare 15 mann un­der sin kom­man­do, fikk ikke gjort noe mer enn å stif­te en al­vor­lig brann. Borg­kom­man­dan­ten, Ober­grup­pen­füh­rer Sieg­fried Tau­bert, had­de flyk­tet 30. mars. Iføl­ge be­bo­ere i om­rå­det ble bor­gen plynd­ret etter at den ble for­latt.

I dag er den et av Tysk­lands mest populære mu­se­er. Etter en ny res­tau­re­ring i 1948–49 ble den gam­le SS­vakt­stua i 1982 til «Wewels­burg 1933–45: SS’ kult- og ter­ror­sted» hos SS- mu­se­et. I 2010 åp­net det nye mu­se­et Wewels­burg 1933–45. Det rå­det en viss uro for at da­gens ny­na­zis­ter skul­le be­trak­te det som en hel­lig­dom, men til alt hell be­sø­ker den grup­pen sjel­den mu­se­et.

WEWELS­BURG, «SS-ORDENENS BORG», SKUL­LE ETTER PLA­NEN VÆRT SEN­TER FOR HEIN­RICH HIMMLERS KVASIRELIGIØSE «SS DØDNINGEHODEORDEN».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.