DEN GODE NA­ZIS­TEN?

Hitlers krig - - En Epoke Er Over Skumring I Førerbunkeren -

Al­bert Spe­er, Hitlers ar­ki­tekt og riks­rust­nings­mi­nis­ter, var den som sto nærmest Hit­ler og fikk leve til han ble gam­mel. Han kom­men­ter­te en gang sitt nære for­hold til Hit­ler og sa at hvis fø­re­ren over­ho­det had­de noen venn, måt­te det være ham. Spe­er be­gyn­te i nazi­par­ti­et i 1931 og fikk en fram­tre­den­de rol­le etter hvert som ar­ki­tekt­fer­dig­he­te­ne hans ble lagt mer­ke til. Han ble stilt for ret­ten i Nürn­berg og dømt til 20 års feng­sel for krigs­for­bry­tel­ser. Han so­net hele den ut­mål­te straf­fen og ble løs­latt ved mid­natt 1. ok­to­ber 1966.

Man­ge an­tok at Spe­er unn­gikk hen­ret­tel­se for­di han var vel­ta­len­de, og for­di han var den enes­te høy­ere nazi­le­de­ren som ut­tryk­te be­kla­gel­se el­ler an­svar for uhyr­lig­he­te­ne Hitlers re­gi­me be­gikk, men han ved­gikk ald­ri noen kjenn­skap til den sys­te­ma­tis­ke ut­ryd­del­sen av jø­der og and­re folke­grup­per nazistene reg­net som un­der­men­nes­ker. Spe­ers bygge­pro­sjek­ter i nazi­ti­den og rust­nings­in­du­stri­en un­der kri­gen had­de vært ba­sert på slave­ar­beid. Tu­se­ner av fan­ger om­kom i lø­pet av de åre­ne Spe­er var rust­nings­mi­nis­ter. Etter løs­la­tel­sen ble han medie­nes ynd­ling, skrev sine best­sel­ger-me­moa­rer «Erin­ner­un­gen» og døde i Lon­don i 1981, 76 år gam­mel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.