FØRERBUNKERENS SKJEB­NE

Hitlers krig - - En Epoke Er Over Skumring I Førerbunkeren -

Fra 1945 til 1949 gikk sov­je­tis­ke myn­dig­he­ter inn for å slet­te alle syn­li­ge spor etter nazi­ti­den. Man­ge kjen­te byg­nin­ger fra pe­rio­den ble re­vet, der­iblant det al­vor­lig skad­de ikskan­sel­li­et. Men sov­jet­rus­ser­nes for­søk på å spren­ge førerbunkeren i de­sem­ber 1947 lyk­tes bare del­vis. Yt­ter­veg­ge­ne ble slått i styk­ker, men ikke stort an­net ble skadd. Også i 1959 had­de øst­tys­ke myn­dig­he­ter et pro­sjekt i gang for å øde­leg­ge det un­der­jor­dis­ke an­leg­get.

Se­ne­re kom den kal­de kri­gen, og førerbunkeren ble i stor grad glemt der den lå i skyggen av den for­hat­te Ber­lin­mu­ren. Etter øst­blok­kens fall ble det iverk­satt man­ge nye bygge­pro­sjek­ter i Ber­lin. Un­der grave­ar­bei­der for et bo­lig­blokk­pro­sjekt i 1988 av­dek­ket ar­bei­der­ne vis­se de­ler av det gam­le fø­rer­bun­ker­an­leg­get.

Da var mye av det opp­rin­ne­li­ge bygg­ver­ket full­sten­dig øde­lagt. Men førerbunkeren og nazi­ti­den ble ald­ri helt glemt. Før Fi­fa-ver­dens­cu­pen i fotball i 2006 sat­te myn­dig­he­te­ne i Tysk­land opp en in­for­ma­sjons­tav­le som blant an­net inne­holdt en plan­sje over førerbunkeren og en be­skri­vel­se av den his­to­ris­ke kon­teks­ten.

Åttini­åri­ge Rochus Misch, et gjenlevende med­lem av Hitlers Ss-liv­gar­de, del­tok i inn­vi­el­ses­se­re­mo­ni­en 8. juni 2006.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.