WEHR­MACHT

TIDSPERIODE: JUNI–DE­SEM­BER 1941 LO­JA­LI­TET: TRED­JE RIKE

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

SUM

AN­TALL

Akse­mak­te­nes in­va­sjons­styr­ke besto av 3,8 mil­lio­ner mann i fire ar­me­er langs en 1320 kilo­me­ters front fra Fin­land til Ro­ma­nia. 3,2 mil­lio­ner av sol­da­te­ne var tys­ke­re, men det var også 300 000 fin­ner, 250 000 ru­me­ne­re og 50 000 slo­va­kis­ke sol­da­ter.

UTRUSTNING ✯

MG 34, som kan hev­des å være bes­te ma­skin­ge­vær i sin klas­se, var spe­sial­kon­stru­ert for smi­dig in­fan­te­ri­tak­tikk med let­te­re belte­ma­ting og sta­tiv. Wal­ter P 38 var et en­kelt, men ro­bust hånd­vå­pen. En­kelt og ro­bust var også Wehr­machts stan­dard­ge­vær, Ka­ra­bi­ner 98k med boltme­ka­nis­me.

OVERLEVELSESEVNE

Tys­ker­ne ven­tet et kort­va­rig felt­tog og kjem­pet for det mes­te i som­mer­uni­form, så de var ikke godt nok kledd om vin­te­ren, da tem­pe­ra­tu­ren var helt nede i 41 mi­nus­gra­der. I 1942 var 113 000 tys­ke­re om­kom­met el­ler kamp­udyk­ti­ge av frost­ska­der.

LOGISTIKKSTØTTE

In­fan­te­ri­et var al­vor­lig hem­met av rus­sisk vin­ter og kort­tenkt plan­leg­ging. Skyte­vå­pen og mo­tor­olje frøs, og det opp­sto al­vor­lig man­gel på ele­men­tæ­re for­sy­nin­ger. Si­den det ikke nyt­tet å er­stat­te skad­de bi­ler, ble 625 000 hes­ter satt inn.

FATAL SELVTILFREDSHET

Nazi­tysk­lands in­va­sjon av Sov­jet­unio­nen ble ska­det av naiv selvtilfredshet un­der hele ope­ra­sjo­nen. «Vi be­hø­ver bare spar­ke inn dø­ra, så ra­ser hele det råt­ne rus­sis­ke bygg­ver­ket», er­klær­te Adolf Hit­ler. Tys­ker­ne be­holdt det sy­net selv da den stren­ge vin­te­ren brøt ut. Når for­sy­nings­lin­jer ikke strakk til, ble vå­pen og am­mu­ni­sjon prio­ri­tert. Vin­ter­uni­for­me­ne ble lig­gen­de på la­ger i Tysk­land, og selv ikke Wehr­machts trekk­hes­ter tål­te kul­da. Tid­lig i 1942 var nes­ten en mil­lion sol­da­ter drept, så­ret el­ler sav­net.

Tys­ker­nes dyk­tig­het på slag­mar­ken had­de lite å stil­le opp mot mo­der na­tur i mo­der Russ­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.