WALTHER VON BRAUCHITSCH

AK­TI­VE ÅR: 1900–1941 TIL­HØ­RIG­HET: TRED­JE RIKE

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Etter sin sen­tra­le rol­le un­der sla­get om Frank­ri­ke og de vel­lyk­ke­de in­va­sjo­ne­ne i Hel­las og Ju­go­sla­via ble Brauchitsch for­frem­met av Hit­ler i juli 1940. Som sjef for akse­mak­te­nes bakke­styr­ker had­de han stor be­tyd­ning for Tysk­lands fram­gang før Moskva.

I juni 1941, da Hit­ler ga ord­re om en sys­te­ma­tisk in­va­sjon av Sov­jet­unio­nen, var von Brauchitsch den ene av en hånd­full topp­le­de­re som bi­dro til å for­bed­re de opp­rin­ne­li­ge pla­ne­ne og tak­tik­ke­ne.

Hans sty­ring av akse­mak­te­nes bakke­styr­ker hjalp Tysk­land å knu­se sov­je­tis­ke styr­ker over hele Russ­land, men Hitlers be­slut­ning om å ryk­ke alle pan­ser­ba­tal­jo­ner mot Moskva vis­te seg å være et al­vor­lig feilgrep. Det var­te ikke len­ge før von Brauchitsch fikk skyl­den for fias­ko­en og mis­tet sin makt­po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.