SEMJON BUDJONNYJ

AK­TI­VE ÅR: 1903–1954 TIL­HØ­RIG­HET: SOV­JET­UNIO­NEN

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Som rød­ko­sakk, ka­va­le­rist og nær for­bunds­fel­le av Sta­lin had­de Semjon Mik­hai­lo­vitsj Budjonnyj al­le­re­de skapt seg en ly­sen­de karriere i Den røde armé da Hit­ler ga ord­re om å in­va­de­re Sov­jet­unio­nen. Budjonnyj var li­den­ska­pe­lig sol­dat og for­ak­tet strids­vog­ner og and­re sym­bo­ler på mo­der­ne mi­li­tær­ma­te­ri­ell, men han var høyt re­spek­tert og ble for­frem­met til øverst­kom­man­de­ren­de for sør­vest­kom­man­do­en i 1941.

Men den tys­ke fram­ryk­nin­gen var ubarm­hjer­tig i in­va­sjo­nens førs­te må­ne­der, og tak­tik­ken med om­rin­gel­se og bom­bar­de­ring av byer før­te til de blo­di­ge sla­ge­ne ved Uman og Kiev, der mel­lom 650 000 og 850 000 sov­je­tis­ke sol­da­ter falt.

Det­te var en ren­dyr­ket ka­ta­stro­fe for Sov­jet, og Sta­lin var rask med å kland­re Budjonnyj, men som en av unio­nens mest ak­te­de po­li­ti­ke­re fikk han in­gen re­ell straff.

Budjonnyj var ut­ropt til Helt av Sov­jet­unio­nen da han gikk av, og han døde av hjerne­blød­ning i 1973.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.