SMÅPLUKK:

Hyttemagasinet - - Innhold -

In­gen snak­ker len­ger om snø­en som falt i fjor. Men

den ble kost­bar.

Den dy­res­te ei­en­dom­men i Kragerø så langt i år ble kup­pet før vis­ning – med et bud på tre mil­lio­ner over takst. Pri­sen end­te på 17,5 mil­lio­ner kro­ner. Fri­tids­ei­en­dom­men lig­ger på Por­tør uten­for Kragerø og be­står av fle­re byg­nin­ger med en­kel stan­dard og ute­do. Det kjø­pe­ren først og fremst be­ta­ler for, er den sto­re tom­ten på rundt 11 000 kvad­rat­me­ter. Og, ikke langt unna: Med en pris­an­tyd­ning på 17 mil­lio­ner fin­ner du også en an­nen eien­dom.

Fem bygg i så dår­lig stand at de iføl­ge pro­spek­tet har «li­ten tek­nisk ver­di». Men de lig­ger helt yt­terst i hav­ga­pet på Styr­manns­hol­men uten­for Por­tør i Kragerø, på en tomt med ut­sikt i alle him­mel­ret­nin­ger, med egen bryg­ge og over 250 me­ter strand­lin­je. Ikke inn­lagt vann, kloakk el­ler strøm.

Gjen­nom­snitts­pri­sen for hyt­ter ved sjø­en i Kragerø var 4,8 mil­lio­ner kro­ner i 2017, for hele lan­det var gjen­nom­snitts­pri­sen på sjø-

Det kjø­pe­ren først og fremst be­ta­ler for, er densto­re tom­ten på rundt 11 000 kvad­rat­me­ter. hyt­ter 2,4 mil­lio­ner kro­ner.– Jeg har ald­ri før vært med på å sel­ge en så spen­nen­de eien­dom. Det er en eks­tremt sjel­den mu­lig­het, det kan ta man­ge år før noe sånt kom­mer på mar­ke­det igjen, sier Ronny Jør­stad, i Ak­tiv Kragerø til dn.no

Foto: Kay Myr­strand/Fo­kus foto/Ak­tiv Eien­doms­meg­ling

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.