DINGSEN:

Hyttemagasinet - - Innhold - TEKST: Pål Berg

Fin­nes det noe å dek­ke seg til med når du skal

skif­te på stran­den?

Du kjen­ner igjen si­tua­sjo­nen: Du skal skif­te til bade­tøy med men­nes­ker rundt deg. Hånd­kle­et er litt i snau­es­te la­get, og du tvi­hol­der på hånd­kle­et mens du ba­lan­se­rer på ett ben og for­sø­ker å tref­fe åp­nin­gen i bade­short­sen med det and­re. Det ser ikke smart ut når du mis­ter ba­lan­sen, liv­redd for å mis­te tak i hånd­kle­et og short­sen lå­ser det ene be­net. I det hele tatt; det had­de vært fint om no­en kun­ne fin­ne en løs­ning på det­te. Bade­kåpe? Nja – tung­vint å ta med. Bade­pon­cho for voks­ne? Nep­pe. Ta bare en titt på bil­det av Stor­bri­tan­nias tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Da­vid Ca­me­ron – han ser ikke su­per­ele­gant ut (og fikk selv­føl­ge­lig høre det i pres­sen). Det nær­mes­te jeg har sett noe nes­ten geni­alt er fra show­no.com som le­ve­rer hånd­kle (for barn) med sydd splitt i man­ge kule de­sign og far­ger, og dess­uten med den for­de­len at hånd­kle­et blir helt flatt uten ir­ri­te­ren­de bulk der split­ten er. Nå­vel, vi hø­rer gjer­ne om smar­te pro­duk­ter. Inn­til vi­de­re skif­ter jeg hjem­me…

Når du ba­lan­se­rer på ett ben og er liv­redd for

å mis­te hånd­kle­et…

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.