HYTTE­BE­SØK RY­FYL­KE:

Hyttemagasinet - - Innhold - TEKST: Odd­bjørg M. Må­land FOTO: In­ger Met­te Me­ling Kos­tveit

Tre ge­ne­ra­sjo­ner ny­ter hyt­te-li­vet sam­men i en svært mo­der­ne og

funk­sjo­nell hyt­te.

På den lil­le to­mat­øya Fogn i Ry­fyl­ke har tre ge­ne­ra­sjo­ner Gjedrem fra Sand­nes bygd sitt hytte­pa­ra­dis. Nøye plan­lagt og tvers igjen­nom funk­sjo­nell, ny­ter stor­fa­mi­li­en hytt­e­idyl­len sam­men.

Fogn er en øy i Finn­øy kom­mu­ne i Ro­ga­land. Sær­lig kjent for en stor to­mat­pro­duk­sjon i vekst­hus (ca. 15 pro­sent av Nor­ges to­ta­le pro­duk­sjon). VED­LI­KE­HOLDS­FRITT: Ceci­lie har valgt å bry­te det to­ta­le vo­lu­met ved å byg­ge sam­men to en­he­ter hel­ler enn en stor byg­nings­kropp. Hyt­ta er kledd med Malm­furu som er ved­li­ke­holds­fritt og grå­ner med åre­ne.

Det er dat­te­ren i hu­set, Ceci­lie som har teg­net hyt­ta i tett dia­log med res­ten av fa­mi­li­en. Det er man­ge hen­syn å ta når hyt­ta skal fun­ge­re op­ti­malt for tre ge­ne­ra­sjo­ner med vidt for­skjel­li­ge be­hov.

To en­he­ter. – Det er litt rart å ten­ke på at folk flest byg­ger mind­re hyt­ter på ste­det der man vir­ke­lig øns­ker å gjø­re ting sam­men med and­re i fe­rier og hel­ger. Det er nes­ten bare på hyt­ta at hele vår fa­mi­lie er sam­let, sier «ar­ki­tek­ten» bak fa­mi­lie­hyt­ta, si­vil­in­ge­ni­ør Ceci­lie Gilje Gjedrem.

– Hvil­ke grunn­leg­gen­de tan­ker had­de du for ut­for­min­gen?

– Re­gu­le­rings­ar­ki­tek­te­ne for fel­tet had­de teg­net for­slag med mind­re en­he­ter på tom­te­ne. Vi lik­te godt tan­ken på som­mer­fø­lel­sen av å kun­ne sprin­ge fra ho­ved­hyt­ta og ut til sove­rom­met i en egen en­het, men kra­vet til kom­fort var nok stør­re. Sam­ti­dig øns­ket vi å bru­ke byg­nings­krop­pen til å ska­pe tri­ve­li­ge ute­rom. Dis­se øns­ke­ne ble inn­fridd ved å byg­ge to mind­re en­he­ter sam­men med et glass­tak. Glass­ta­ket, og den gro­ve pa­ne­len på veg­ge­ne, gir litt fø­lel­sen av å være ute selv om man er in­ne. En­he­te­ne står i vin­kel og ska­per en sol­krok som vi har di­rek­te ad­komst til fra tre dø­rer. Vi­de­re var det de uli­ke fa­mi­lie­nes be­hov som ble lagt til grunn for ut­for­min­gen av area­le­ne in­ne, samt et øns­ke om å hol­de ved­li­ke­holds­be­ho­ve­ne lave, noe som gjen­spei­les i ma­te­rial­val­ge­ne, for­tel­ler Ceci­lie.

Vann­tet­te kon­trak­ter. Fa­mi­li­en, som be­står av for­eld­re og to søs­ken med egne fa­mi­li­er, har gått man­ge run­der sam­men, og hver for seg. Det var vik­tig å fin­ne de bes­te løs­nin­ge­ne for å få fa­mi­lie­pro­sjek­tet til å

fun­ge­re, uten å ri­si­ke­re de go­de re­la­sjo­ne­ne.

– På man­ge må­ter har den­ne pro­ses­sen styr­ket fa­mi­lie­bån­de­ne, vi har kom­met nær­me­re hver­and­re, og lært hver­and­re å kjen­ne på en an­nen måte. Det mang­let ikke på vel­men­te for­ma­nin­ger i for­kant, men vi gikk for det vi trod­de på, og så langt har det fun­gert ut­mer­ket. Men det er klart at et slikt stort fa­mi­lie­pro­sjekt be­stå­en­de av tre like­ver­di­ge ei­ere kre­ver fel­les for­stå­el­se for alle si­der ved sam­ei­et, og må være for­ank­ret i go­de av­ta­ler og vann­tet­te kon­trak­ter, for­tel­ler far i fa­mi­li­en, Geir Gjedrem.

Fa­mi­li­en ei­er hyt­ta med tre like sto­re de­ler som er kon­trakts­fes­tet og ting­lyst. De har fel­les an­svar for drifts­kost­na­de­ne med skrift­lig av­ta­le om hvor­dan dis­se skal for­de­les og hånd­te­res. Når det gjel­der bru­ken av hyt­ta, iva­re­tas den­ne bi­ten ved hjelp av en fel­les Goog­le ka­len­der hvor de har for­delt hel­ger gjen­nom hele året. Et års­hjul hol­der rede på hvil­ke hel­ger som er øre­mer­ket fel­les ved­li­ke­hold, og hvil­ke fe­rier som er fel­les fa­mi­lie­hel­ger.

– Vi er nødt for å gjø­re det­te så­pass om­fat­ten­de for å eli­mi­ne­re mu­lig­he­te­ne for å ende i en si­tua­sjon vi helst ikke vil. Det­te kan nes­ten be­trak­tes som en li­ten be­drift som skal dri­ves ef­fek­tivt og lønn­somt på en sunn og god måte, smi­ler Ceci­lie.

Gjen­nom­tenk­te løs­nin­ger. Når tre ge­ne­ra­sjo­ner skal være på hyt­ta sam­ti­dig er man av­hen­gig av at ting fun­ge­rer. Å være sam­men er fa­mi­li­ens ho­ved­in­ten­sjon, men det er også lagt til ret­te for pri­vat­liv.

– Inn­ven­dig lig­ger sove­roms­av­de­lin­gen for seg selv, i mot­satt ende av stue og kjøk­ken. Av­de­lin­gen er støy­iso­lert i veg­ger og dø­rer. To av tre sove­rom er litt stør­re og har egen hems hvor bar­na so­ver. Over kjøk­ke­net er det også la­get hems med tan­ke på leke­plass når bar­na blir litt stør­re. Det er natt­lys i gan­gen, fra sove­rom­me­ne til toa­let­tet, samt et avan­sert elek­trisk an­legg som kan sty­res fra te­le­fon el­ler pc. Ut­ven­dig er det leke­plass, ter­ras­se og ute­plass på bakke­nivå.

– Vi har in­gen­ting in­ne el­ler ute vi er red­de for, el­ler som ikke tå­ler å brukes. Ma­te­ria­le­ne er stort sett ved­li­ke­holds­frie og po­ten­si­el­le fa­rer er lu­ket bort.

Fa­mi­li­en har brukt man­ge ti­mer

Familiebånd knyt­tes når fet­ter­ne Ed­win og An­ker Emil

ko­ser seg i sofa­kro­ken.

sam­men i for­kant av bygge­pro­ses­sen, for å bli eni­ge om de sto­re lin­je­ne. Da det­te ar­bei­det var på plass, var den mest kre­ven­de de­len gjort.

– Vi er nem­lig så hel­di­ge at «fa­mi­lie­sma­ken» er nok­så sam­men­fal­len­de, det har spart oss for mye hode­bry og frust­ra­sjon un­der­veis, smi­ler Geir.

Na­tur­lig og be­stan­dig. Hyt­ta sto inn­flyt­tings­klar i ok­to­ber 2016, og har si­den vært i bruk mer el­ler mind­re hver helg. Bo­area­let er på 80 kvad­rat­me­ter og satt sam­men av to en­he­ter. I til­legg kom­mer 10 kvad­rat­me­ter over­byg­get ute­are­al in­klu­dert to ut­ven­di­ge bo­der.

Plan­løs­nin­gen er stue og kjøk­ken i ett, tre sove­rom, bad og gjeste­toa­lett, samt tre hem­ser som for øv­rig er «gra­tis­are­al» så len­ge tak­høy­den er un­der 1,9 me­ter.

Fire ho­ved­ele­ment går som en rød tråd gjen­nom byg­ge­ri­et, og bin­der det sam­men inn- og ut­ven­dig; stein, alu­mi­ni­um, tre og glass. Dis­se ma­te­ria­le­ne lig­ger i bun­nen og

To av sove­rom­me­ne har hems, et are­al som el­lers ikke vil­le blitt be­nyt­tet.

dan­ner grunn­la­get for eks­te­ri­ø­ret og del­vis også in­te­ri­ø­ret.

– Vi har helt klart lagt mest res­sur­ser i selve byg­get og mind­re i in­te­ri­ø­ret. Hyt­ta skal stå i over­skue­lig fram­tid, der­for har vi prio­ri­tet va­ri­ge og na­tur­li­ge ma­te­ria­ler som tå­ler ti­dens tann, og som na­tur­lig hø­rer til i kul­tu­ren vår. In­te­ri­ø­ret svin­ger med tren­de­ne og kan mye let­te­re skif­tes ut, sier Ceci­lie.

Ut­tryk­ket er mo­der­ne og klas­sisk. De to av­de­lin­ge­ne hen­ger sam­men med gjen­nom­gå­en­de gulv i svart­met­tet eike­plank. Alle inn­ven­di­ge veg­ger kom fer­dig­malt i Ti­tan­sort og hvit fra Mo­el­ven. På gan­gen mel­lom de to en­he­te­ne er det brukt sto­re mør­ke fli­ser som går ut på hver side av hyt­ta for yt­ter­li­ge­re å gi fø­lel­sen av å være ute.

God to­tal­opp­le­vel­se. Hyt­ta er som nevnt ut­styrt med avan­sert tek­no­lo­gisk og smar­te løs­nin­ger som over­går langt de fles­te mo­der­ne hjem. Et taste­trykk på mo­bi­len og hyt­ta «luk­kes». På­dri­ve­ren for de tek­no­lo­gis­ke duppe­dit­te­ne er svi­ger­søn­nen som dri­ver i bran­sjen. All be­lys­ning, inn-og ut­ven­dig er LED.

– Alle dis­se avan­ser­te ny­vin­nin­ge­ne gjør det lett å bru­ke hyt­ta året rundt. Det er hel­ler ikke noe pro­blem å job­be her­fra, 4G fun­ge­rer om­trent som fib­e­ren hjem­me.

– Hva er det bes­te med å være på hyt­ta?

– Det er man­ge ting, men jeg sam­ler det i ett ord, og kal­ler det to­tal­opp­le­vel­sen. Det er fre­den og roen først og fremst. Det er lett å kom­me i kon­takt med folk på øya, alle hil­ser når vi er ute og går tur, og man­ge har tid til å slå av en prat. Dess­uten er vi svært be­geist­ret for å kun­ne kjø­pe to­ma­ter langs vei­en, og hen­te fers­ke egg di­rek­te fra hønse­hu­se­ne. Det er kjekt å se at det frem­de­les går an å leg­ge pen­ge­ne i en is­boks, og at den får stå i fred. Det er en sjel­den ver­di i dag, og sier noe om lo­kal­sam­fun­net her, av­slut­ter Geir Gjedrem.

KJEKT MED TAK: På sikt vil det kom­me en ute­peis til ven­st­re slik at hytte­ei­er­ne kan for­len­ge som­mer­en og sit­te ute un­der tak. Det kan være greit med tak på Vest­lan­det... Tan­ken var å kun­ne sit­te ute, ha ut­sikt til sjø­en, og å ut­vi­de opp­holds­area­let.

Vi øns­ket å bru­ke byg­nings­krop­pen til å ska­pe tri­ve­li­ge

ute­rom.

PLASS TIL MAN­GE: Spise­bor­det er prak­tisk plas­sert mel­lom stu­en og kjøk­ke­net. Plas­sen er mak­si­malt ut­nyt­tet blant an­net ved hem­sen over kjøk­ke­net. Den har tak­høy­de un­der 1.90 me­ter, og går der­med ikke inn i bo­area­let.

SMART: Trap­pen opp til hem­sen i me­tall og tre har et in­du­stri­elt ut­trykk og kan sky­ves inn­til veg­gennår den ikke er i bruk. Prak­tisk når plas­sen er be­grenset.

HJEMME­LA­GET: Spise­bor­det i kraf­tigtre­plank har Geir snek­ret selv. Sto­le­ne er fra IKEA og pend­le­ne kom­mer fraKID-In­te­ri­ør.

SER UT: Na­tu­ren tas inn gjen­nom sto­re vin­du­er, og gir mye dag­lys. Fra alle si­der ser man gjen­nom hyt­ta og ut i na­tu­ren. Inn­ven­dig vegg­pa­nel fra Mo­el­ven; rough pa­nel, le­vert fer­dig­malt i far­gen Hvit bom­ull. Møb­le­ne er høye un­der for å let­te ut­tryk­ket, kjøpt i Dan­mark.

GULVLEK: Ves­le An­ker Emil på tre år els­ker å være på hyt­ta. Gul­vet er fransk eike­plank som er be­hand­let med voks.

SOVEROMSFLøYEN: Den­ne de­len av hyt­ta har sam­me røf­fe pa­nel som stue og kjøk­ken, men i far­gen Ti­tan svart.

GIR MER PLASS: Ba­de­roms­inn­red­ning fra Foss bad. Mo­del­len er smal for å gi bed­re gulv­plass. Fli­se­ne på ba­det er fra Ga­rand, Gulv­spe­sia­lis­ten.

GOD IDé: Sjekk den­ne mor­som­me veg­gen på toa­let­tet. Bil­de­ne er fra gam­le ka­len­de­re som er limt på en pleksi­glass­pla­te fra Biltema.

MOR­SOM: Lam­pen kom­mer fra Brød­re­ne Pe­der­sen.

SPEN­NEN­DE: Her ser man ty­de­lig at hyt­ta er satt sam­men av to en­he­ter. Det bry­ter ned vo­lu­met, og gir et mer spen­nen­de ut­trykk. Ceci­lie la­get en mo­dell i 3D for å se på vo­lum og sol­for­hold.

FIFFIG: Å byg­ge bo­den på ut­si­den er både kult og plass­be­spa­ren­de.

HEN­GER SAM­MEN: De to en­he­te­ne er bun­det sam­men av gan­gen som har glass­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.