I NA­TU­REN:

Hyttemagasinet - - Innhold -

De er sjø­ens vir­ke­li­ge stjer­ner.

TEKST: Ki­ne Gle­ditsch

FOTO: Es­pen Rek­dal, Es­pen Rek­dal Pho­to­grap­hy. Li­sens: CC BY 4.0

Sjø­stjer­ne­ne er no­en av de van­ligs­te sjø­dy­re­ne i fjæ­ra. Ofte fin­ner vi dem skylt opp på stran­da, el­ler rett un­der vann­fla­ten der de klam­rer seg fast til sva­ber­get. Sjø­stjer­ner er en klas­se av pigg­hud­er. Ma­ri­ne vir­vel­løse dyr med ytre kalk­pla­ter og fem­tal­lig sym­me­tri. Alt­så fem ar­mer. Hos ekte sjø­stjer­ner er ar­me­ne godt sam­men­vokst med krop­pen og sprin­ger ut fra en ski­ve. No­en har li­ten ski­ve og lan­ge ar­mer, som vår van­ligs­te sjø­stjer­ne, kors­trol­let. And­re har stor ski­ve og så kor­te ar­mer at de ser fem­kan­tet ut, som sjø­kjek­sen.

Un­der, langs hver arm, har sjø­stjer­nen en fure med små pla­ter. Mel­lom pla­te­ne stik­ker det fram suge­føt­ter som den bru­ker til å be­ve­ge seg med, pus­te og skaf­fe mat.

Hva som er opp-ned på en sjø­stjer­ne er både lett og vans­ke­lig å si. For vi skjøn­ner hva som er over­si­den og un­der­si­den. Men hode har den jo ikke ak­ku­rat. Hel­ler in­gen hjer­ne. For å bøte på det­te har sjø­stjer­ne­ne sanse­or­ga­ner som rea­ge­rer på be­ve­gel­se og lukt og små «øyne« yt­terst på hver arm­tupp som kan opp­fat­te lys. Hvor­dan de vet hvor de skal? Vel, den arm­tup­pen som får fer­ten av noe spen­nen­de først, be­stem­mer ret­nin­gen. Sjø­stjer­ner kan også «be­stem­me» seg for å mis­te en arm i en far­lig si­tua­sjon. Men hel­dig­vis har den re­ge­ne­ra­ti­ve egen­ska­per, det be­tyr at ar­men vokser ut igjen.

Røf­fe rov­dyr. Til tross for sitt sakt­mo­di­ge og vak­re ytre er sjø­stjer­ner rov­dyr som er godt til­pas­set li­vet un­der vann. Mun­nen til sjø­stjer­ner sit­ter midt på un­der­si­den av krop­pen og fra mun­nen går tarm­sys­te­met ut i ar­me­ne. Skjelle­te­re som kors­trol­let, bru­ker suge­føt­te­ne til å jek­ke opp skjell. Sam­let trekkraft er målt til im­po­ne­ren­de 6 kilo! Når skjel­let gir etter og det blir en gli­pe, vren­ger sjø­stjer­nen ut mage­sek­ken, stik­ker den inn i gli­pen og for­døy­er skjel­let i sitt eget skall.

Sjø­stjer­ner spi­ser mest sneg­ler, skjell, svamp og dø­en­de fisk. No­en er også åt­sele­ter som sli­ter åts­le­ne i bi­ter for å få dem i seg, el­ler ut­sond­rer for­døy­el­ses­væs­ker som gjør at åts­le­ne opp­lø­ses slik at de kan suge dem opp igjen. Og som om ikke det­te var nok fælt om skjønn­he­te­ne; fle­re er kan­ni­ba­ler også.

Sjø­stjer­ner for­mer seg ved gy­ting i van­net med egg som fly­ter om­kring. No­en be­hol­der eg­ge­ne i et slags yn­gel­kam­mer og no­en kan fak­tisk klo­ne seg selv.

Det fin­nes cir­ka 2000 sjø­stjerne­ar­ter i man­ge uli­ke stør­rel­ser og fa­son­ger, i alle ver­dens­hav. No­en trives høyt, and­re dypt. Men på mid­dags­bor­det fin­ne vi dem sjel­den. Det kan ha mye med at de stort sett be­står av for­døy­el­ses­sys­te­met sitt… Og musk­le­ne, som er det vi som re­gel spi­ser på dyr sit­ter i suge­føt­te­ne, og de er jo bitte­små. Sto­re sjø­stjer­ner har sto­re go­na­der, kjønns­kjert­ler, som kan være ok å spi­se. Men de som har tes­tet fri­tert el­ler kokt sjø­stjer­ne har ikke blitt im­po­nert. Så en sjø­stjer­ne i brød el­ler i hvit saus blir nep­pe en hit.

Kil­de: Art­sa­ta­ban­ken, SNL, ma­rin­bio­lo­ge­ne.no

No­en har fem ar­mer, and­re over 20. No­en er hvi­te, no­en er blå, men blant Nor­ges cir­ka 50 ar­ter

er de mest rø­do­ran­sje, gule, hvi­te og grå.

r EKTE «FILMSTJERNE»: Sjø­stjer­nen Pat­rick Star er Svampe­bob Fir­kants bes­te venn. Glad type, men litt en­fol­dig.

FARTSFANTOM: Pigg­sol­stjer­nen er en av de ras­kes­te i klas­sen. Det er målt at den kan for­flyt­te seg over 5 me­ter på 12 ti­mer! Den er van­lig langs kys­ten og kan bli stor. Ek­semp­lar på hele 70 cm i dia­me­ter er ob­ser­vert.

COLLAGE: Sjø­stjer­ne­ne i Nor­ge. Se så for­skjel­li­ge de er. Pla­ka­ten kan du fak­tisk las­te ned via Arts­data­ban­ken.Foto: Es­pen Rek­dal, Es­pen Rek­dal Pho­to­grap­hy. Li­sens: CC BY 4.0

HELT VAN­LIG: Kors­trol­let er den van­ligs­te av våre sjø­stjer­ner. Far­gen va­re­ri­er, men van­ligst oran­sje-lil­la over­side og hvit un­der. Kan bli opp til 30 cm i dia­me­ter.

IKKE TIL KAFFEN: Sjø­kjeks er helt flat, der­av nav­net, og med man­ge små korn over hele krop­pen. Far­gen er rød-oran­se, og den har hvit un­der­side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.