I NA­TU­REN:

Hyttemagasinet - - Innhold -

Nors­ke jord­bær er sab­la godt. Mark­jord­bær er om mu­lig enda

bed­re.

Når nors­ke jord­bær sel­ges for 60 kro­ner kur­ven er det bare å ta kur­ven un­der ar­men og lete i vei. For mark­jord­bær er uan­sett best.

Det er noe helt spe­si­elt med mark­jord­bær. De er både duf­t­en og sma­ken av som­mer. For voks­ne og barn. Og til å være så små er det en for­un­der­lig stor lykke­fø­lel­se de kan frem­kal­le når man kom­mer over et jord­bær­sted og det ikke bare er ett bær som er knall­rødt blant alle de hvi­te umod­ne, men man­ge!

Mark­jord­bær, Fra­ga­ria ves­ca L. er stein­fruk­ter og der­med ikke bær i bo­ta­nisk for­stand. Men sam­ma det. Vi els­ker de nøy­som­me små­plan­te­ne uan­sett. 5-20 cm høye bare. Med lett gjen­kjen­ne­li­ge, tre­del­te bla­der med lod­den bak­side. Mark­jord­bær vokser ved sjø­en, opp til skog-

gren­sen, ja helt opp til Finn­mark. De trives på en sol­rik plass. Kan duk­ke opp der du minst for­ven­ter det. Mel­lom hel­le­ne på en ute­plass. I en beite­mark el­ler ved en grøfte­kant. Det er jo det som gjør jak­ten så spen­nen­de. Hvem er det ikke som har et hem­me­lig jord­bær­sted?

Tett på strå. På en­gelsk he­ter jord­bær straw­ber­ries. Nav­net skal de visst­nok ha fått for­di man plei­de å pluk­ke jord­bær og tre dem på strå. Vi har vel alle sun­get vår Prøy­sen om å træ jord­bær på et strå. Men nav­net har de også for­di man i en­kel­te land bandt opp bæ­re­ne med strå for å for­hin- dre at de kom i kon­takt med jord. Hold­bar­he­ten på mark­jord­bær er som hage­jord­bær – alt for kort. På den an­nen side er det ikke noe pro­blem. For mark­jord­bær sma­ker al­ler best der du fin­ner dem. Ak­ku­rat der og da.

Tips!: Vil du prø­ve deg som jord­bær­dyr­ker, på fri­land, i kruk­ker el­ler amp­ler, til­byr man­ge hage­sent­re en sort som er en slags blan­ding av hage­jord­bær og mark­jord­bær. De sma­ker mark­jord­bær, men er mye stør­re. Fore­lø­pig kan de an­be­fa­les!

Mark­jord­bær vokser ved sjø­en, opp til skog­gren­sen, ja helt opp til Finn­mark.

Kil­de: Arts­data­ban­ken, Wiki­pe­dia, SNL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.