NÅR DET REG­NER:

Hyttemagasinet - - Innhold -

Ma­te­ria­let er gra­tis. Ide­ene

får du her.

Lag dine egne smyk­ker! Hvor­for det, ten­ker du kan­skje – det fin­nes jo så man­ge dyk­ti­ge nors­ke smykke­de­sig­ne­re. Men enda mor­som­mere er det å være sin egen smykke­de­sig­ner, og for barn er det både lære­rikt og moro å sam­le skjell på stran­den for så å lage sine egne smyk­ker.

Som­mer­en er høy­tid for vand­ring på stran­den, og du har sik­kert latt deg fa­sci­ne­re av det du kan fin­ne i fjæ­ra, i san­den. Tom­me skjell og sne­gle­hus. Og om du har vært i litt var­me­re og mer fjernt­lig­gen­de him­mel­strøk er det lov å kal­le sne­gle­hu­se­ne «kon­ky­li­er», bare nav­net er jo ekso­tisk nok.

Og om du ko­ser deg med hjerte­skjell el­ler blå­skjell en kveld, er jo skjel­le­ne al­le­re­de i hus.

Det be­hø­ver ver­ken være vans­ke­lig el­ler kost­bart å lage egne hals­smyk­ker. Den størs­te ut­ford­rin­gen får du når du skal lage hull i skjel­le­ne: De er svært skjø­re og tå­ler nep­pe van­li­ge bor som du bru­ker i tre­verk el­ler me­tall. Det fin­nes egne por­se­lens­bor som også brukes blant an­net på ke­ra­mis­ke fli­ser.

Det er vans­ke­lig å lage hull i skjel­le­ne uten at de sprek­ker. Skjell som du ny­lig har pluk­ket opp i et fuk­tig mil­jø er let­te­re å bore i enn gam­le skjell du har hatt lig­gen­de i lang tid, og selv­føl­ge­lig – stør­re skjell er let­te­re å hånd­te­re enn de små.

Por­se­lens­bor får du i uli­ke stør­rel­ser i van­lig jern­vare­bu­tik­ker. Sørg for at du har be­stemt deg for hvor­dan skal­le­ne skal hen­ges slik at du kan vite hvor du skal bore hul­le­ne.

Så er det opp til deg å fin­ne de vak­res­te skjel­le­ne og de bes­te ide­ene til hvor­dan du vil smyk­ket skal se ut.

Hvis du vil ha skjel­le­ne helt hvi­te går det an å leg­ge dem i klor­vann et par ti­mer, og om du sy­nes de luk­ter er det ikke noe i vei­en for å koke dem.

Vil du lage et hals­smyk­ke tren­ger du en lær­snor el­ler smyk­kewire, du tren­ger en smykke­lås og i rea­li­te­ten ikke så vel­dig mye an­net. Sjekk hos pan­duro.no og cchobby.no for in­spi­ra­sjon og tips.

Som­mer­en er høy­tid for vand­ring på stran­den, og du har sik­kert latt deg fa­sci­ne­re

av det du kan fin­ne i fjæ­ra, i san­den.

I GARNET: Kan­skje fin­ner du ikke så farge­gla­de skjell, men den­ne enk­le ide­en blir en su­per de­ko­ra­sjon både på hyt­ta og hjem­me.

På RAMME AL­VOR:En bil­led­ram­me blir noe helt an­net om du lar bar­na pyn­te med skjell.

HELT EN­KELT: En kruk­ke, et Nor­ges­glass el­ler lig­nen­de, fylt med det du fin­ner på stran­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.