11 KJAPPE:

Hyttemagasinet - - Innhold - TEKST: Ar­ve Hen­rik­sen

Du kjen­ner Vi­be­ke Kle­met­sen fra

TV. Her er hun på hyt­ta.

Hun har le­det TV-pro­gram­mer, vært med som del­ta­ger i uli­ke TV-pro­gram­mer og vier

mye av sin tid til yoga. Men det er på hyt­ta hun vir­ke­lig slap­per av.

Hva g jør du på hyt­ta som du sjel­den el­ler ald­ri g jør hjem­me?

Her kla­rer jeg å vir­ke­lig or­dent­lig slap­pe av. Le­ser bok midt på etter­mid­da­gen i so­fa­en for ek­sem­pel.

An­trek­ket som du kun bru­ker på hyt­ta?

Her går det i ull­un­der­tøy da­gen lang. Jeg flyt­ter inn i det­te an­trek­ket så fort jeg er på plass fredag kveld.

Hva tar du de­fi­ni­tivt ikke med deg på hyt­ta?

Jeg prø­ver all­tid å leg­ge opp til å leg­ge igjen jobb hjem­me. Det er dei­lig å vite at når man er på hyt­ta så er det for å gjø­re alt an­net enn jobb. Men må jeg først gjø­re litt job­bing så er det et sted jeg vir­ke­lig kla­rer å få unna ting for­di jeg fin­ner så roen. Når jeg skri­ver på uli­ke pro­sjek­ter fin­ner jeg all­tid ro og in­spi­ra­sjon på hyt­ta.

Hva har du plas­sert i hyt­ta som du ikke had­de plass til hjem­me?

Ge­vi­re­ne til Tho­mas, sam­bo­eren min, som jeg ikke har lyst til å ha hen­gen­de hjem­me.

Hytte­tab­ben du hus­ker al­ler best? Som ska­per mun­ter­het i etter­tid i hjem­met?

Det må bli den gan­gen da jeg kjør­te ale­ne opp på fjel­let, kom frem sent på kvel­den og det had­de snødd to me­ter si­den sist vi var der, og jeg bruk­te over to ti­mer på å kom­me meg inn i hyt­ta.

Hva var ditt sis­te ved­li­ke­holds­pro­sjekt?

Det nes­te er å opp­gra­de­re ute­plas­sen på hyt­ta.

Hva kla­rer du deg ikke uten på hyt­ta?

Jeg tar all­tid med meg yogaklær og mat­te. Yoga er en del av all hver­dag for min del, også i fe­rier, så det kla­rer jeg meg ikke uten. Men i til­legg til det tar jeg med meg en god bok.

Hva kan vi lese i hytte­bo­ken din?

At de fles­te gjes­te­ne som har vært der har hatt det fan­tas­tisk dei­lig i fjellluf­ten og kost seg med hyg­ge, god mat og vin.

Kan du be­skri­ve #den­fø­lel­sen når du er på hyt­ta

Når jeg kom­mer på hyt­ta sen­ker jeg skuld­re­ne helt og slap­per av på en helt egen måte. Der oppe slap­per bar­na helt av også og det blir rett og slett en an­nen stemning.

Hva hen­ger på do­en?

Det hen­ger ikke så mye der dess­ver­re, an­net enn bil­de av konge­pa­ret selv­føl­ge­lig.

Hvor­for ble det fjell­hyt­te?

Jeg kom­mer fra Opp­dal, så for meg er jeg mest vant til å være på fjel­let. Hyt­te er fan­tas­tisk uan­sett, men for meg er det ma­gisk å kom­me seg på fjel­let uan­sett se­song.

Vi­be­ke Kle­met­senSi­vil­sta­tus: Sam­bo­erAk­tu­elt: Run&Re­lax grün­der, Yoga læ­rer, Vi­ta Exclu­si­ve og Alpro am­bas­sa­dør Hytte­sted: Kvit­fjell og Trøn­de­lag

▸ ▸ ▸

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.