Som­mer­krop­pen 2018

Hyttemagasinet - - Leder -

«SLIK KAN DU Få six-pack på 10 mi­n­uter« le­ser jeg i VG. Og et an­net sted: «Der­for får du ikke six-pack». Ak­ku­rat det sis­te kun­ne jeg sagt mye om selv også.

Så SIT­TER MAN DER på stran­den en dei­lig som­mer­dag. El­ler på sva­ber­get etter strand­hogg med bå­ten. Der og da er det jo litt sent å ten­ke på som­mer­krop­pen 2018. Skjønt, det er ak­ku­rat der og da jeg ten­ker mye på som­mer­krop­pen min og fin­ner ut at det­te er kan­skje ikke noe å pla­ge and­re med.

RUNDT MEG SER JEG man­ge som slett ikke ten­ker på sam­me måte. Kropp er topp, uan­sett, har jeg lært – og det er helt fint. Men sånn for egen del pla­ges jeg litt av at det er dønn umu­lig å tel­le mage­musk­ler, at det er hår alle ste­der der det ikke skal være – og om­vendt.

JEG VET IN­DER­LIG GODT at det er dumt

å skjem­mes over egen frem­to­ning, og jeg vet in­der­lig godt at det kre­ver både for­sa­kel­ser og inn­sats for å kor­ri­ge­re inn­tryk­ket. Jeg gjør så godt jeg kan, men fore­lø­pig kan six-pax­ken tel­les på én fin­ger.

DET ER VANS­KE­LIG å stå imot som­mer­li­ge fris­tel­ser som jord­bær og en fløteskvett. Og man er jo ikke dum­me­re enn at man skjøn­ner at «fløteskvett» er nett­opp det, og ikke en kvart­li­ter.

Så DUK­KER DET OPP ett og an­net ek­sis­ten­si­elt spørs­mål der man lig­ger på sva­ber­get – med T-skjor­ten på: Skal man leve et langt live i as­ke­se, el­ler ta sjan­sen på å leve godt og litt kor­te­re?

DET BLIR HELT SIK­KERT en fin som­mer

uan­sett!

NEI! Det­te er IKKE re­dak­tø­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.