Spen­nen­de hytte­pla­ner

Hyttemagasinet - - Småplukk -

For to år si­den var pla­ne­ne kla­re: På om­rå­det etter ned­lag­te Ha­gen cam­ping i Nes ble det an­ty­det 100 hyt­ter. Nå er de førs­te kjøpe­kon­trak­te­ne un­der­teg­net. Der­med lig­ger det an til bygge­start al­le­re­de til høs­ten.

Ved inn­gan­gen til juni må­ned had­de 468 per­soner teg­net seg på lis­ta over in­ter­es­ser­te, mens 33 had­de re­ser­vert hytte­tomt på om lag 200 kvad­rat­me­ter. Så er det da også en per­le av en strand­ei­en­dom som nå ser ut til å få nytt bruks­om­rå­de.

Lo­kal­avi­sen Glåm­da­len er hen­rykt, og skri­ver i sin le­der:

«Et slikt hytte­om­rå­de, med res­tau­rant og and­re fa­si­li­te­ter, vil ikke bare være til nyt­te for hytte­fol­ket. Det vil også være en god til­vekst til lo­kal­mil­jø­et på Opa­ker­moen. Dess­uten vil Nes kom­mu­ne sik­kert kjen­ne sin be­sø­kel­ses­tid og vise fram det som fin­nes av at­trak­sjo­ner i byg­da. Et vel­lyk­ket pro­sjekt på den ned­lag­te cam­ping­plas­sen vil kun­ne bli ut­mer­ket mar­keds­fø­ring av Nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.