Ter­rasse­fli­ser for ama­tø­rer

Hyttemagasinet - - Småplukk -

Med fli­ser på ter­ras­sen får du et til­nær­met ved­li­ke­holds­fritt ute­gulv. Instal­la­sjo­nen er en­kel og uten ri­si­ko for frost­spreng­ning når fli­se­ne står på egne bein.

Man­ge øns­ker seg fli­ser på ter­ras­sen. Det be­tyr lite ved­li­ke­hold, et slite­sterkt gulv og et flott ut­se­en­de. Men tra­di­sjo­nell in­stal­la­sjon av fli­ser uten­dørs kre­ver sin fag­mann for å få limt fli­se­ne slik at vann ikke kan tren­ge inn og gi frost­spreng­nin­ger. Veks­lin­ger mel­lom var­me og kul­de kan også ska­pe spen­nin­ger i li­met, slik at fu­ger og fli­ser sprek­ker opp. Det unn­går du med løs mon­te­ring på bein, og job­ben kan du gjø­re selv.

Med sys­tem­gulv for ter­ras­se kan du byg­ge deg en helt plan, flis­lagt ute­plass, med bort­imot null ved­li­ke­holds­be­hov og li­ten ri­si­ko for sprek­ker i fu­ger og frost­spreng­ning.

– Et slikt sys­tem­gulv be­står av et par centi­me­ter tyk­ke fli­ser som in­stal­le­res på bein, uten bruk av flis­lim og fuge­mas­se, for­tel­ler Geir Sørensen hos Nor­floor.

Fli­se­ne er skli­sik­re og frost­sik­re, og fin­nes i en rek­ke uli­ke de­sign og for­ma­ter, så du kan gjø­re ute­rom­met per­son­lig. Ke­ra­misk flis i stein­møns­ter med stør­rel­ser på 60x60 centi­me­ter el­ler 40x80 centi­me­ter er van­li­ge, mens fli­ser med tre­de­sign kom­mer i stør­rel­sen 30x120 centi­me­ter.

System­gul­vet kan brukes di­rek­te på bal­kon­ger, på støp­te ve­ran­da­er og på so­li­de tre­ter­ras­ser sam­men med mem­bran. Høy­den på bei­na kan re­gu­le­res ved mon­te­ring, slik at over­fla­ten hav­ner i va­ter.

Du kan lese mer om det­te på ifi.no

Jeg har all­tid drømt om hyt­te på fjel­let, men ikke hatt råd. Her fant jeg et sub­sti­tutt som har både fjell og kos, for en helt an­nen sum enn for ek­sem­pel på Ha­fjell. Hal­vor Bak­ke om hyt­ta «Bo­ble­bu»nær Minne­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.