Bil­li­ge hytte­tu­rer

Hyttemagasinet - - Småplukk -

Er du på jakt etter et idyl­lisk sted å til­brin­ge som­mer­fe­rien med fa­mi­li­en, el­ler øns­ker du å jak­te og fis­ke uten å tøm­me lomme­boka? Da lei­er du hyt­te av sta­ten.

– Fle­re små hyt­ter og koi­er over hele lan­det lei­es ut for en slikk og in­gen­ting. Man­ge av dem lig­ger vak­kert til med til­gang til jakt, fis­ke og fri­lufts­liv, sier Torbjørn Kvi­en Mad­sen i Ina­tur.

I Jo­tun­hei­men kan du fin­ne en en­kel hyt­te til rundt 300 kro­ner i døg­net. For no­en hundre­lap­per kan du leie en ko­se­lig fa­mi­lie­hyt­te i Ron­da­ne. Den bil­ligs­te ut­lei­e­hyt­ta hos Ina­tur får du for 250 kro­ner i døg­net og den lig­ger i Trille­mar­ka.

Ina­tur har rundt 800 hyt­ter til­gjen­ge­lig for ut­leie. Man­ge av dis­se ei­es av sta­ten el­ler stats­all­men­nin­gen. Res­ten av hyt­te­ne lei­es ut av pri­vat­per­soner gjen­nom Ina­tur.

Sjekk mu­lig­he­ter og priser på ina­tur.no

@fot­ball­hjer­teNo­en fest­li­ge over­set­tel­ser sett på tv i dag:Sour cream = sur flø­teCot­ta­ge che­ese = hyt­te ost

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.