40 m2

PLANKEHAUGEN SOM BLE DRIV­HUS

Hyttemagasinet - - Smått Og Smart -

Det be­gyn­te med en ek­sis­te­ren­de grunn­mur og en planke­haug. Re­sul­ta­tet ble en used­van­lig spen­nen­de kom­bi­na­sjon av driv­hus og lyst­hus.

– Først øns­ket jeg meg et driv­hus, for­tel­ler Inge­la.

– Jeg tenk­te at et ny­de­lig driv­hus på 40 kvad­rat­me­ter vil­le bli fan­tas­tisk. Men kan­skje bur­de jeg ten­ke prak­tisk og sør­ge for la­ger­plass i den ene en­den? Den ene ide­en tok den and­re, og jeg fant ut at «bur­de jeg ikke ha sove­plass også». Til slutt end­te det med et her­lig kom­pro­miss. Driv­hu­set krym­pet, mens den and­re de­len av ny­byg­get ble sta­dig stør­re. Re­sul­ta­tet er blitt en svært ori­gi­nal blan­ding av bo­lig­del og driv­hus – og det er san­ne­lig ikke godt å si hva som er hva.

Det tok to år før det sto fer­dig. Inge­la har gjort meste­par­ten selv, med god hjelp fra ven­ner. Også ma­te­ria­le­ne er en his­to­rie for seg selv. Grunn­mu­ren og plankehaugen var al­le­re­de på plass. De­ret­ter har hun fått tak i vin­dus­glass fra en idretts­hall, flot­te sprosse­vin­du­er er kjøpt brukt og gul­vet er lagt av tegl­stein som er hen­tet ut fra en gam­mel skor­stein..!

Ta­ket er li­ke­vel nytt – og i plast:

– Jeg har dår­li­ge er­fa­rin­ger med glass­tak som lek­ker; der­for ble det hard­plast den­ne gan­gen, sier Inge­la.

Hun har lært å ut­nyt­te plas­sen op­ti­malt, og har føl­gen­de råd til deg som må kla­re deg med få kvad­rat­me­ter:

– Hvis mu­lig bør du kos­te på deg litt stør­re tak­høy­de enn du kan­skje had­de tenkt. – Det er smart å sat­se på vegg­fas­te møb­ler og inn­red­ning; det for­enk­ler ren­hold og gjør det let­te­re å hol­de or­den.

– Det er fint med hyl­ler over vin­du­er og dø­rer, og sett gjer­ne opp kro­ker – over­alt!

KON­TAKT: Driv­hu­set har god kon­takt med bo­lig­de­len gjen­nom det sto­re vin­du­et. Et stol­sete kjøpt på loppe­mar­ked er blitt til en fritt­hen­gen­de stol midt i rom­met.

FORSIDEN: Det be­gyn­te med et driv­hus, men ble snart noe gans­ke an­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.