20 m2

RIBBEVEGGEN GIR LY

Hyttemagasinet - - Smått Og Smart -

De har opp­levd at fe­rie­idyl­len bok­sta­ve­lig talt blir tatt av vin­den: Vesta­vin­dens her­jin­ger har tid­vis gjort det lite tri­ve­lig å opp­hol­de seg uten­dørs.

Der­med kom også øns­ket om et an­neks som kun­ne tje­ne to for­mål; eks­tra plass, samt et sted der det er mu­lig å nyte den vak­re ut­sik­ten i ly for vin­den. Det var ald­ri no­en tvil om hvor an­nek­set skul­le lig­ge: I ha­gen foran ek­sis­te­ren­de hyt­te vil­le de få den bes­te ut­sik­ten.

Fle­re hyt­ter teg­nes nå med løs­nin­ger der ute– og in­ne­area­ler nær­mest går i ett. En slik løs­ning øns­ket også Ker­stin og Fol­ke Öst­man, med den lil­le for­skjel­len at åpne løs­nin­ger ofte er en del av stør­re hyt­ter. Her skul­le ar­ki­tek­ten få «bolt­re» seg på 20 kvad­rat­me­ter…

Og ar­ki­tek­ten tenk­te helt nytt og spen­nen­de i ste­det for en vi­dere­fø­ring av den nok­så tra­di­sjo­nel­le sti­len på ho­ved­hyt­ta. Teg­nin­ge­ne re­pre­sen­ter­te en skik­ke­lig kon­trast – et mo­der­ne an­neks med sto­re glass­fla­ter, alu­mi­ni­ums­pro­fi­ler, ut­strakt bruk av lerk og en tak­høy­de på 4,5 me­ter.

– Vi had­de nok ven­tet noe helt an­net, sier Fol­ke. – Men vi treng­te ikke lang be­tenk­nings­tid før vi gikk for løs­nin­gen, og i dag er vi kjempe­for­nøyd.

De har fått et fan­tas­tisk sted der de kan nyte om­gi­vel­se­ne. Ste­det lig­ger helt sør i Sve­ri­ge. Ut­sik­ten uto­ver ha­vet mot Born­holm er ram­met inn av vak­re åk­re og enger.

Glass­par­ti­ene i an­nek­set er prak­tis­ke skyve­dører som kan trek­kess fra på ro­li­ge og var­me som­mer­da­ger. Og selv når vesta­vin­den her­jer gjør ar­ki­tek­tu­ren at det er mu­lig å sit­te i le.

Rib­be­ne i lerke­tre kan også svin­ges opp og ut. De åpne rib­be­ne fun­ge­rer bed­re som le­vegg enn en helt tett vegg: Da ska­pes tur­bu­lens på en helt an­nen måte enn om vin­den får «pus­te» gjen­nom spi­le­ne.

RIBBER I LE: Med den ene ribbeveggen ut­slått dan­nes le for vin­den på en helt spe­si­ell måte. At vin­den får litt luft­gjen­nom­gang gjør at det ikke dan­nes tur­bu­lens når vin­den tar tak.

LUK­KET: Når se­son­gen er over mar­ke­rer ribb­veg­ge­ne at hyt­ta er stengt, sam­ti­dig som de be­skyt­ter mot vær og vind.

NYTT AN­NEKS: Hyt­te (i bak­grun­nen) og an­neks match­er hver­and­re godt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.