Hyt­ter som ikke er helt

Hyttemagasinet - - Neste Utgave -

Hyt­ter er ikke bare en fir­kan­tet boks i laft el­ler reis­verk. I nes­te ut­ga­ve vi­ser vi deg tre va­ri­an­ter der både ar­ki­tekt og ei­ere har tenkt uten­for bok­sen, bok­sta­ve­lig talt.

Kan­skje DU er en vin­ner? I Hytte­ma­ga­si­net gir vi deg fle­re mu­lig­he­ter til å vin­ne pre­mi­er: Kla­rer du quizen på side 125 kan det bli deg som vin­ner en av pre­mie­ne på den­ne si­den; du kan vel­ge hvil­ken som helst blant 9 pre­mi­er. Det sam­me gjel­der kryss- ord­vin­ne­ren (side 124), mens der­som du sva­rer rik­tig på hvil­ken feil vi har plan­tet på ett av bil­de­ne ne­derst på side 125 kan du vel­ge en av pre­mie­ne i ka­te­go­ri­ene G, H el­ler J.

Vi tar imot løs­nin­ger i hele bladets salgs­tid. (Se forsiden) Løs­nin­ge­ne sen­der du slik:

Det po­pu­læ­re BEZZERWIZZER-spil­let er til­ba­ke med nytt de­sign, 3000 nye spørs­mål og ny tak­tikk­brik­ke. Her gjel­der det å kjen­ne egne og mot­stan­de­res styr­ker og svak­he­ter. Fra 15 år. Ny far­ge! Kjøle­skaps­ka­raf­fel fra Eva Solo, 1 li­ter, samt drikke­flas­ke i BPA-fri plast.NA­TURPÅ SPO­RETQUIZKRYSSFASCISMENS KYL­LINGOG FØT­TER«FJER­DE KJEKJØTBØLGE»TRein­dyrkai det­mes­te Ber­gengir­deg øko­lo­gisk. FESTMEDSJØ­MATUte­kjøk keni­fjære­stein ene­påSør­land et. Halvt års abonnement tå på ett tt av di dis­se ma­ga­si­ne­ne fra Af­ten­pos­ten For­lag; velg «Mat fra Nor­ge», «Inn­sikt», «His­to­rie» el­ler «Hytte­ma­ga­si­net». Ro­bust og hold­bar kløyve­øks med hånd­taks­be­skyt­tel­se. De­sig­net for god kraft i snit­tet, per­fekt til mid­dels sto­re kub­ber. Fra Husqvar­na. Fire sto­re, lek­re mid­dags­tal­ler­ke­ner i sten­tøy fra BITZ. Husk å si hvil­ken far­ge du vil ha, og du må gjer­ne blan­de! Tenn­stål fra Be­ar Gryll. Lite og kom­pakt i vann­tett hyl­se. Ten­ner både i vått og kaldt vær.SMS: Send løs­nin­gen på SMS til 1905: Skriv HYT­TE (mel­lom­rom) og løs­nings­or­det/-tal­let. Husk å sen­de med navn og adres­se og pre­mie­øns­ke. De­li­kat krepp! Senge­tøy­et Slum­re fra Høie er i ly­se­blå, smal­stri­pet krepp i 100% bom­ull. Sett i 140x200 cm. Per­fekt for var­me som­mer­net­ter. Proff be­skjæ­rings­saks fraBur­gon & Ball. Skik­ke­lig en­gelsk gart­ner­kva­li­tet. Kut­ter opp til 2 cm. Gave­kort på ko­se­lig kurv i na­tur­far­get sjø­gress 60 x 36 cm. Fra Euro­pris. E-POST: Send løs­nin­gen sam­men med navn og adres­se til hytte­kon­kur­ran­[email protected]­ten­pos­ten.noPOST: Send oss løs­ning(er) på post­kort el­ler som brev til Hytte­ma­ga­si­net, Post­boks 1, 0051 Oslo

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.