På hyt­ta »

Hyttemagasinet - - Leder -

fri­tids­bo­lig, sted, land­sted, fe­rie­sted, bu, sjø­bu, sel, se­ter, som­mer­hus.

DE FLES­TE SOM HAR hyt­te har jo fak­tisk også «et sted», men det er pus­sig hvor­dan så godt som alle sier «vi skal på hyt­ta i hel­gen». De sier ikke «vi skal på land­ste­det» el­ler «vi skal på koia». På 50- og 60-tal­let var en hyt­te – ja nett­opp en hyt­te. 50 kvad­rat pluss/mi­nus, lite kom­fort – mas­se sjarm. Nå er his­to­ri­en en an­nen og hyt­te­ne kan være hva som helst, hvor som helst.

DER­MED ER VI OGSå kom­for­tab­le med å være nett­opp Hytte­ma­ga­si­net for­di det blir for­stått av alle. Nors­ke hytte­tra­di­sjo­ner er ster­ke, noe som skal tas på al­vor.

KJæRT BARN HAR MAN­GE navn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.