Før de skul­le vise re­sul­ta­tet kom de bort til oss for å si at vi ikke måt­te bli skuf­fet. De had­de nem­lig ikke rørt stu­en.

Hyttemagasinet - - På Hyttebesøk Utvær, Solund -

har vann fra brønn og strøm fra ag­gre­gat. Men vi øns­ket oss et mo­der­ne kjøk­ken i gam­mel stil, og en lun stue som re­flek­te­rer at vi har ha­vet som nær­mes­te nabo.

An­ne og Rei­dun lok­ket med inn­lo­sje­ring i et gam­melt hus på øya, el­ler i seil­bå­ten med tre lu­ga­rer, nøst med grill til mat­la­ging og kos, båt til fri dis­po­si­sjon, in­gen fø­rin­ger på ver­ken far­ger el­ler in­te­ri­ør, og si­den de både dyk­ker og fisker, kun­ne de love en uke med gour­met­mat fra ha­vet. Hvem kan tak­ke nei til noe sånt? In­gen. Selv ikke gut­ta fra TV3 som i sin fjer­de se­song nok må kun­ne sies å ha sett noen av de mest even­tyr­li­ge ste­de­ne i Nor­ge.

Redd for å skuf­fe. De gode gut­te­ne, som Rei­dun om­ta­ler dem, falt pla­dask for An­ne og Rei­duns hus. Og ikke minst Ut­vær som vis­te seg fra sin vak­res­te side. Her kun­ne de rus­le rundt på de to små øy­ene som ut­gjør fiske­væ­ret bare bun­det sam­men av en molo. De kun­ne bade og se på bloms­ter i Pa­ra­dis, den gam­le fyrha­gen. Og ikke minst had­de de fri til­gang til alt de måt­te fin­ne og vil­le bru­ke i kjel­ler og nøst. Tau­verk, blå­ser, kas­ser og an­net med maritimt preg. Alle som har fulgt pro­gram­me­ne vet at gut­ta kan lage de fi­nes­te, tøf­fes­te, mest over­ras­ken­de ting av sånt vi and­re vil­le kas­tet.

– Men før de skul­le vise re­sul­ta­tet av en ukes hardt ar­beid kom de bort til oss for å si at vi ikke måt­te bli skuf­fet. De had­de nem­lig ikke rørt stu­en. Da ble vi litt eks­tra nys­gjer­rig på hva de had­de tatt, men vi var ald­ri ner­vø­se for at det ikke skul­le bli bra. For gut­ta bru­ker all­tid inn­trykk fra om­gi­vel­se­ne og ska­per hel­het og løs­nin­ger som er vel­dig fine. I til­legg til at det er skik­ke­lig ut­ført ar­beid. Det var litt av en fø­lel­se det øye­blik­ket da vi fikk se kjøk­ke­net. Det er lett å se på TV hvor gla­de vi ble. De had­de fått frem det gam­le gul­vet, ta­pet­sert, om­møb­lert og mon­tert et lek­kert kjøk­ken med in­te­grer­te hvite­va­rer og til og med opp­vask­ma­skin! Det var helt over­vel­den­de. Vi er vant til å ha det pri­mi­tivt, og jeg li­ker å vas­ke opp, men jeg må si det er utro­lig dei­lig med det nye kjøk­ke­net.

Hus­ket gul­vet. Si­den stu­en var urørt ble An­ne og Rei­dun le­det vi­de­re opp i and­re eta­sje, der gut­ta had­de full­ført det på­be- gyn­te sove­roms­pro­sjek­tet, blant an­net med å sne­kre en fast­mon­tert hode­gavl med plass til opp­be­va­ring av bø­ker og små­ting.

– Vi had­de ald­ri tenkt på å set­te sen­gen midt i rom­met, sier en im­po­nert Rei­dun. – Si­den gut­ta også had­de satt inn en glass­dør ut mot al­ta­nen kan vi lig­ge i sen­gen og se på må­nen om kvel­den. Og al­ta­nen? Nei det var kult, alt­så. Den er helt fan­tas­tisk og har vært flit­tig i bruk i hele som­mer. Nå ser vi ha­vet, og å sit­te der i mor­gen­kåpe og drik­ke kaf­fe har gitt li­vet på Ut­vær enda mer kva­li­tet.

Det var også utro­lig sti­lig at de had­de kledd inn brøn­nen. Og at had­de full­ført pro­sjek­tet vårt ute. I fjor kjør­te vi 70 trille­bår­lass fra sjø­en for å stø­pe plat­ting, og det var helt su­pert at de had­de malt be­ton­gen. Et lite sta­kitt­gjer­de rundt plat­tin­gen gjør også at vi har fått et eget «rom i rom­met» ute, og møb­le­ne var knall­fine. Det var en fan­tas­tisk uke, med fan­tas­tis­ke gode men­nes­ker. Vi fikk en boost som gjor­de at vi ble litt even­tyr­li­ge oppus­se­re selv også, så vi tok både gan­gen og stua da team­et var dratt. Men det bes­te er nes­ten re­ak­sjo­nen til tan­te på 97. Hun var uhy­re skep­tisk til at TV3 skul­le kom­me å «øde­leg­ge» Ut­vær. Men det var rø­ren­de for hen­ne å se igjen gul­vet og pa­ne­let hun hus­ket at fa­ren la i 1928. Hun var helt på grå­ten, men mest glad. For med den­ne oppus­sin­gen føl­te hun seg trygg på at hu­set er et sted vi vil være i og be­hol­de. Og det vil vi jo. Vi els­ker Ut­vær og ser på det som vårt and­re hjem.

VIDT UTSYN: Al­ta­nen er flit­tig i bruk og har gjort li­vet på Ut­vær enda bed­re. Her ny­ter de mor­gen­kaf­fen og ha­vet. Ter­rasse­bord fra Mø­reRoyal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.