THE NORWAY MODEL

Hyttemagasinet - - Atles Hyttebok -

Det er høst. Bla­de­ne har falt.

Gres­set har slut­tet å vokse. Løv­trær­ne står nak­ne og fros­ne. Reg­net pø­ser ned.

Men lykke­fø­lel­sen når du tråk­ker over dør­stok­ken på hyt­ta en fre­dag etter­mid­dag er like sterk som i som­mer. Den er kon­stant. Er den ikke?

Jeg er i land­flyk­tig­het her jeg sit­ter og skri­ver spal­ten min den­ne gan­gen. I EU. I hvert fall så len­ge det va­rer. Med­lem­ska­pet i EU alt­så. De krang­ler fælt på tv-en på veg­gen her. På sitt form­full­end­te BBC-Eng­lish, også kjent som Que­en’s

Eng­lish, dis­ku­te­rer de en mu­lig ny folke­av­stem­ning, og de snak­ker sta­dig om «The

Norway Model» når de vur­de­rer frem­ti­den in­nen­for el­ler uten­for unio­nen. Men de er ikke helt sik­re på hvor­dan den nors­ke mo­del­len fun­ker i for­hol­det mel­lom Nor­ge og EU. De er i det hele tatt ikke helt sik­re på hvor­dan ting ge­ne­relt fun­ker der oppe i nord.

«Norway? It’s cold up the­re»

, sier folk jeg tref­fer. Det vet de ja. Men har de sett inn i flam­me­ne på hytte­pei­sen en sen høst­kveld? Når him­me­len er høy og stjerne­klar og var­men brer seg i den lil­le stu­en, så lyk­ken fyl­ler både kropp og sjel. El­ler for den saks skyld når vin­den rus­ker i tak­skjeg­get og høst­stor­me­ne pis­ker opp sjø­en, så mor­il­den dan­ser rundt pi­la­re­ne på bryg­gen.

«Yeah, it’s cold up the­re»

, sva­rer vi. Tar ikke de­bat­ten. Men jeg kun­ne jo for­klart at det ikke er kaldt hele ti­den. At det ikke er sik­kert at det skal reg­ne og blå­se uav­brutt mens vi ny­ter høs­ten på hyt­ta. Kan­skje tit­ter so­len frem, kun­ne vi sagt. Ja, kan­skje blir det en tur i skog el­ler fjell i fint høst­vær også? Ja, kan­skje er det krab­ber i tei­ne­ne? Den nors­ke mo­del­len, den er helt ål­reit.

Jeg vet om fle­re som sy­nes høs­ten er den bes­te års­ti­den, og selv om jeg ikke er helt enig, kan jeg skjøn­ne ar­gu­men­ta­sjo­nen. Det med de vak­re far­ge­ne er jo lett å for­stå. Det med tur­gle­den og jakt og fri­lufts­liv også.

Men for meg er det luk­ten. Duf­t­en. Duf­t­en av høst. Den fin­ner du ikke her nede i

stor­byen ved Them­sen.

Men du fin­ner den på fjel­let hjem­me.

Og i ha­gen. I sko­gen også. Den er helt spe­si­ell. Det duf­t­er av den kul­den og det mør­ket høs­ten brin­ger med seg. Jeg er plut­se­lig til­ba­ke i barn­dom­men, da de mør­ke høst­kvel­de­ne bød på mas­se moro.

Le­ker i nabo­la­gets ha­ger. Gjem­sel. Bok­sen går. Å lig­ge bak en hekk mens noen le­ter etter deg. Fø­lel­sen av akku­rat den spen­nin­gen kan jeg plut­se­lig gjen­ska­pe når høst­duf­ten er over meg. Duf­t­en av høst og barn­dom.

Og høs­ten er enda mye mer, kun­ne jeg sagt. Inn­høs­tin­gen, jak­ten, krabbe­fis­ket. Mens røy­ken fra et bål ute el­ler en peis duf­t­er bed­re enn den ny­de­ligs­te blomst.

Også når det gjel­der hytteliv er det fore­lø­pig langt til The Norway Model her nede i den­ne de­len av EU. Visst fins det

og sik­kert også, men i den grad det fins et hytteliv er det vel­dig an­ner­le­des enn hjem­me.

Og jeg er vel­dig glad

jeg skal hjem igjen til nett­opp den nors­ke hytte­mo­del­len. Selv om vin­ter­sten­gin­gen på sjø­hyt­ta kan frem­kal­le både for­tvi­lel­se og ban­ning. Det er jo så mye som skal fik­ses før vin­te­ren. Bå­ten skal opp, van­net skal ut av alle rør og ute­møb­ler skal inn.

Men det er jo bare blå­bær

i for­hold til det de sli­ter med her nede. Og du ver­den som jeg gle­der meg til gjen­sy­net med hyt­ta. Stjerne­klar him­mel og kald luft. Bål på pei­sen. Noe varmt i kop­pen. Der har du The Norway Model, og den er helt grei.

skri­ver om det mes­te som har til­knt­ning til li­vet på hyt­ta. At­le er fri­lan­ser og bor i Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.