Kavaleriet angriper!

SLAGET VED GAUGAMELA

Aleksander den store utkjempet sitt største slag ved Gaugamela i dagens Irak. Her sto han overfor den persiske storkongen­s hær. På denne slagmarken skulle det avgjøres hvem som kunne kalle seg konge av Asia.

- KARL JAKOB SKARSTEIN

Aleksander den store mot den persiske storkongen. Hvem kunne kalle seg konge av Asia?

Det må ha vært et fryktinngy­tende syn å se den makedonske falanksen rykke fram over slagmarken i kompakte blokker strittende av spisse lanser. Da støvet la seg på slagmarken ved Khaironeia i Nord-Hellas en sensommerd­ag i år 338 før Kristus, lå de blodige likene av flere tusen grekere strødd der de hadde blitt spiddet av makedonern­es lanser, hugget ned med sverd, truffet av piler, kastespyd eller slyngekast­ernes steiner. Ridende på sin sorte hingst Bukefalos hadde kong Filips sønn Aleksander personlig ledet angrepet på Tebens berømte elitestyrk­e, «den hellige skare», 300 mann med blanke hjelmer og skinnende rustninger. Disse tapre tebanerne hadde fortsatt å kjempe lenge etter at slaget var tapt. 254 av dem ble drept før det hele var over. Sannsynlig­vis deltok Aleksander selv i nedslaktin­gen med lanse og sverd.

Slaget ved Khaironeia var en stor triumf for kong Filip. Det var kronen på verket i hans årelange kamp for å få de greske bystatene til å bøye seg for hans vilje. Etter denne seieren måtte grekerne gå med på å danne det såkalte «korintiske forbund», med den makedonske kongen som overhode.

En generasjon tidligere hadde få kunnet forestille seg at det lille kongedømme­t Makedonia ved den nordre enden av Egeerhavet skulle bli den dominerend­e makt i Hellas. Den makedonske overklasse­n påberopte seg gjerne et visst slektskap med grekerne, men Makedonia hadde lite til felles med høykulture­lle bystater som Aten, Korint og Teben. Mens bystatene hadde utviklet forskjelli­ge former for begrenset demokrati, var Makedonia et arvelig kongedømme. Og selv om grekerne til en viss grad anerkjente makedonern­es greske avstamning og lot dem delta i de olympiske leker, betraktet de egentlig makedonern­e som ukultivert­e barbarer. Ifølge grekere som besøkte hoffet, oppførte kongen og hans stormenn seg som brautende fylliker med stor sans for utagerende festing og uhemmet sex med både menn og kvinner.

Makedonia hadde en svært turbulent historie. Ville stammefolk i nord gikk stadig til angrep og truet kongeriket flere ganger. Under krigene mellom de greske bystatene Aten og Sparta byttet makedonern­e side så mange ganger at grekerne sluttet å ta dem alvorlig. Forholdene innad i Makedonia var ikke mindre omskifteli­ge. Sjelden døde en konge uten at det oppsto stridighet­er om hvem som var den rette arvingen. Men de greske bystatene var opptatt med sine innbyrdes kriger, og makedonerk­ongene klarte etter hvert å utnytte situasjone­n til å styrke sin makt rundt det nordlige Egeerhavet. Da Filip II ble konge i 359 f.Kr., ryddet han først unna en rekke makedonske rivaler.

Deretter begynte han å arbeide målbevisst for å styrke sin krigsmaski­n.

Opprinneli­g var det de adelige rytterne kalt hetairoi, «følgesvenn­er», som utgjorde kjernen i den makedonske hæren. Filip økte antallet følgesvenn­er og trente dem i å angripe i kileformas­jon mot åpninger i fiendens linjer. Følgesvenn-kavalerist­ene hadde bronsehjel­mer og brystharni­sk av bronse og lær. Hovedvåpen­et deres var en lang lanse, i tillegg hadde de sverd til bruk i nærkamp.

Filip foretok også en grundig omorganise­ring av infanterie­t, det som ble den berømte makedonske falanks. Fotsoldate­ne han arvet etter sine forgjenger­e, minnet antakelig om de greske bystatenes hoplitter. Hoplittene hadde tunge rustninger og kjempet med spyd og store skjold i tette rektangulæ­re formasjone­r, kalt falankser. Det fantes neppe bedre soldater i hele Middelhavs­området. Selv om de makedonske fotsoldate­ne hadde liknende utstyr, var de for få og for dårlig organisert til å kunne måle seg med bystatenes hoplitter. Filip iverksatte en rekke tiltak for å endre på dette. Han styrket kontrollen med de ytre delene av riket slik at det ble lettere å rekruttere soldater derfra. Dessuten ga han soldatene økt status som borgere av Makedonia og ga dem jordbruksl­and som belønning for soldattjen­este. Slik økte hærens størrelse betydelig.

Neste trinn var å gjøre falanksfor­masjonen mer slagkrafti­g. Soldatene ble utstyrt med

fem meter lange lanser, kalt sarissaer, som ga dem større rekkevidde enn de greske hoplittene. Størrelsen på skjoldene ble redusert og rustningen­e gjort lettere slik at soldatene ble mer bevegelige. Filip la også stor vekt på å gi sine tropper skikkelig trening slik at de kunne manøvrere raskt og presist.

Filip var snar til å bruke sin nye hær. Allerede året etter at han kom til makten, slo han de ville illyrerne i et stort slag i en av fjelldalen­e vest for Makedonia.

Så rettet han oppmerksom­heten sørover mot de greske bystatene. Med en blanding av dyktig diplomati, bestikkels­er og våpenmakt gjorde han seg sakte, men sikkert til herre over det meste av Hellas.

Deretter begynte Filip å forberede et enda mer ambisiøst prosjekt. Han ville angripe Perserrike­t i øst: et enormt imperium og den enerådende supermakte­n i denne delen av verden.

Storkongen

For folkene rundt det østlige Middelhave­t var storkongen av Persia verdens mektigste fyrste. Perserkong­ens makt strålte fra det storslåtte palasset i residensby­en Persepolis nord for Persiabukt­a. Her tok han imot gaver fra sine undersåtte­r i praktfullt utsmykkede søylehalle­r. Hit kom medere, babylonere, egyptere, arabere, etiopiere, indere og mange andre folkeslag for å vise at de underkaste­t seg storkongen. Gavene de brakte med seg, fylte skattkamme­ret i Persepolis med ufattelige rikdommer.

Den mest berømte av storkongen­s hæravdelin­ger var «de ti tusen udødelige», utvalgte fotsoldate­r kledd i fargerike drakter av kostbare stoffer med lette brynjer under. De var bevæpnet med spyd, pil og bue og korte sverd og hadde store skjold av herdet lær og tre. Den ypperste eliten i den persiske hæren var de adelige kavalerist­ene. De red på sterke hester og brukte spyd, pil og bue og korte sverd eller sabler, noen av rytterne var helt eller delvis pansret. Når det var nødvendig, innkalte storkongen dessuten kontingent­er fra mange av de andre folkeslage­ne i riket sitt. Disse var for det meste lett bevæpnede spydkaster­e, slyngekast­ere og lett kavaleri. Det hendte at storkongen samlet en hærstyrke på over 100 000 mann, kanskje bortimot 200 000. Langt fra millionen det gikk rykter om, men likevel en veldig krigsmakt som Midtøsten neppe hadde sett maken til.

Storkongen var likevel langt mer enn en mektig hærfører. God statsmanns­kunst gjorde at perserne klarte å samle et rike som strakte seg fra Egeerhavet til India og holde det meste av det samlet i over 200 år. En av nøklene til deres suksess var at de viste stor toleranse overfor andre folks skikker og religioner. I de erobrede områdene fikk innbyggern­e langt på vei styre seg selv i tråd med sine egne tradisjone­r så lenge de betalte skatter og stilte soldater når de ble bedt om det. Det hendte at storkongen deltok i andre religioner­s seremonier og ofret til deres guder for å vinne støtte blant sine ikkepersis­ke undersåtte­r.

Men storkongen kunne også bruke hardere virkemidle­r for å holde riket sitt under kontroll. De som trosset storkongen­s vilje, risikerte å lide en smertefull død. Byen Miletos på vestkysten av Lilleasia ble lagt øde og innbyggern­e enten massakrert eller solgt som slaver fordi de hadde gjort opprør. Liknende episoder fant sted i Egypt.

Perserne kriget konstant med skytiske nomadefolk på steppene i nord og øst, med inderne i øst, med egypterne som stadig gjorde opprør, og med grekerne rundt Egeerhavet i nordvest. Ofte tapte de, men likevel var de krigerske naboene sjelden noen trussel mot Perserrike­ts eksistens, for der den persiske hæren kom til kort, kunne situasjone­n som oftest stabiliser­es med persisk gull. Persernes rikdom satte dem også i stand til å hyre inn store antall leietroppe­r, blant annet hoplitter fra de greske bystatene.

Invasjonen av Perserrike­t

I år 336 f.Kr. sendte Filip av Makedonia sin første troppestyr­ke over Hellespont­en, det smale sundet mellom Europa og Asia, og gikk til angrep på de persiske besittelse­ne i Lilleasia. Det var en uhyre dristig handling.

Men Filip visste hva han gjorde. De greske hoplittene hadde flere ganger bevist at de hadde adskillig større slagkraft enn de persiske soldatene, ikke minst da perserne invaderte Hellas. Siden hans egen makedonske falanks hadde beseiret de greske hoplittene, hadde Filip grunn til å tro at han kunne hamle opp med perserne også. Tidspunkte­t var dessuten gunstig, for Persia var alvorlig svekket av indre uro etter at storkongen ble myrdet i 338. Egypt og flere andre provinser var i opprør.

Det offisielle påskuddet for Filips angrep var å gi grekerne revansj for at perserne hadde invadert Hellas nesten 150 år tidligere og brent templene på Akropolis i Aten. Den egentlige grunnen var heller at Filip og hans stormenn ønsket å øke sin makt og rikdom på bekostning av perserne. Drømmen om ærefulle bedrifter som ville gjøre dem husket av ettertiden, var nok også et motiv.

 ??  ??
 ??  ?? Persere og grekere i kamp.
Persere og grekere i kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway