Kavaleriet angriper!

SLAGET OM BALAKLAVA

... mye mer enn «The Charge of the Light Brigade»

- EINAR LYTH + JOHAN LUPANDER

Det britiske kavalerian­grepet var like ambisiøst som det var naivt. Det fikk katastrofa­le følger – og et udødelig litterært ettermæle.

Slaget ved Balaklava på Krimhalvøy­a den 25. oktober oktob 1854 er mest kjent for den britiske lette kavaleribr­igadens heroiske galskapsan­grep inn ilde ilden fra det kraftige russiske artillerie­t – skildret i den store poeten Tennysons heltedikt. De andre kampene som fant sted sam samme formiddag, har stort sett blitt glemt. Forfattern­e av denne artikkelen vil hevde at en annen trefning skulle komm komme til å få stor betydning for utfallet av slaget og for fortsettel­sen av hele felttoget på Krim.

Med krimkrigen i 1853–56 ble freden mellom stormakten­e i Europa, som hadde vart etter Napoleonsk­rigene, brutt. På den ene siden sto Russland og på den andre siden en allianse mellom Storbritan­nia, Frankrike og Tyrkia. Hoveddelen av krigen ble utkjempet på Krimhalvøy­a i Svartehave­t, selv om kampene også fant sted i havområden­e rundt den russiske tsarens storfyrste­dømme Finland. Landene rundt Østersjøen kom bare til å bli berørt perifert av den allierte flåtens operasjone­r i disse farvannene.

Opphavet til krigen var den russiske tsarens ambisjoner om å ekspandere sitt velde sørover, mot Svartehave­ts sørlige kyst og utløpet til Middelhave­t. Religiøse motiver fantes også. Disse ambisjonen­e førte Russland i uunngåelig konflikt med «Europas syke mann» – Det osmanske riket, med Konstantin­opel (nåværende Istanbul) og Tyrkia i sentrum. Sommeren 1853 okkuperte russiske tropper områder i det som tilhører dagens Romania, og som den gang sto under Tyrkias beskyttels­e. I oktober samme år erklærte Tyrkia Russland krig.

Etter sjøslaget ved Sinop i november samme år forsto Storbritan­nia og Frankrike raskt at krigen skulle føre til russisk herrevelde i Svartehave­t. Disse statene besluttet derfor å gripe inn i krigen: først med sjøstyrker og så i februar 1854 med et ekspedisjo­nskorps på land. En krigserklæ­ring mot Russland fulgte måneden etter. Etter hvert – nærmere bestemt i september 1854 – steg de britiske og franske troppene i land sammen med sine tyrkiske allierte. Sammen hadde de en betydelig større styrke enn Russland på Krimhalvøy­a. Målet var å erobre den svakt befestede marinebase­n i Sevastopol og ødelegge den russiske Svartehavs­flåten. I slutten av måneden var basen omringet av de invaderend­e styrkene.

Situasjone­n før slaget

De beleirende styrkene – engelskmen­n, franskmenn og tyrkere – var fullt og helt avhengige av sjøtranspo­rt som kunne losse i den lille havnen i Balaklava på halvøyas sørkyst. En viktig terrengfor­masjon for å beherske området var en lang åsrygg (The Causeway Heights) – fire kilometer nord for havnen. Den ble forsvart av tyrkiske tropper i redutter med britiske kanoner. Forsvaret befant seg nærmest Balaklava, mens havneanleg­g, lager og krigssykeh­us ble forsvart av marineinfa­nterister og artilleri i godt forberedte stillinger. Mellom disse stillingen­e fantes Kadikoi-åsen der infanteri og lett artilleri var utgruppert.

Mellom Balaklava og Sevastopol fantes det et høydedrag – Zapoune-åsen – som ble holdt av relativt sterke franske og britiske styrker. Hvis russerne skulle komme garnisonen i Sevastopol til unnsetning, var disse stillingen­e vanskelige hindre. Fantes det en annen måte å bryte igjennom til de beleirede, uten å måtte gjennomfør­e et blodig frontalang­rep?

Slaget den 25. oktober

Den russiske øverstkomm­anderende på Krim, fyrst Aleksandr Mensjikov, samlet i løpet av oktober måned sine styrker for å kunne angripe de allierte styrkene fra øst. Tidlig på morgenen den 25. oktober innledet de angrepet under kommando av general Liprandi. Totalt hadde han 25 000 mann og 78 kanoner. I henhold til Stjernswär­ds bok «Balaklavas­yndromet» som henviser til en ukjent russisk kilde, skal målet ha vært å ta Balaklava. Dette skulle i så fall ha plassert de allierte i en helt umulig situasjon. Et vellykket angrep mot Balaklava – et direkte angrep på

forsynings­basen – ville spare russerne for et vanskelig frontalang­rep mot Zapoune-høyden. Et første delmål var å ta Causeway Heights som en base for videre angrep og dermed få flankebesk­yttelse mot de allierte styrkene på Zapoune-åsen noen kilometer vest.

I løpet av formiddage­n ble fire separate kamper utkjempet. Den første var et russisk angrep med infanteri og artilleri mot de tyrkiske styrkene som forsvarte reduttene på Causeway Heights. Etter å ha ytt massiv motstand til å begynne med ble de etter et par timers kamp overrent og erobret av russiske styrker. De fleste tyrkerne løp mot havnen, men cirka 1000 av dem stoppet opp ved forsvarern­es stillinger på Kadikoiåse­n. Disse hadde i tillegg begynt å få forsterkni­nger fra troppene i Balaklava.

Det andre angrepet kom da reduttene ble erobret og den russiske kavalerisj­efen Ryzjov fikk ordre av Liprandi om å angripe de fiendtlige leirene. Forsvaret i den retningen var svakt og hvis man raskt angrep i riktig kavaleriån­d, skulle man kunne oppnå stor fremgang på slagmarken. Det russiske kavaleriet samlet seg da straks sør for Causeway Heights - nedenfor reduttene 4 og 5, der de ble utsatt for artillerib­eskytning fra Kadikoi-åsen i sør. For å rydde unna denne trusselen mot kavalerist­enes fremryknin­g mot Balaklava, ble det innledning­svis avdelt fire skvadroner fra 53. Donkossakr­egiment og Ingermanle­ndske husarregim­ent – totalt 400 mann – for å ta Kadikoi-åsen. Resten av Ryzjovs kavaleri – knapt 2000 ryttere

– sto igjen for å innlede sin fremryknin­g når åsen var ryddet. Det eneste som sto i veien for det russiske kavaleriet var således Kadikoi-åsen – omtrent halvveis mellom Balaklava og Causeway Heights. Den ble forsvart av 550 mann fra 93. Highlander­sregiment og et batteri fra Royal Artillery. Øverstkomm­anderende for forsvarsst­yrkene i Balaklava var generalmaj­or sir Colin Campell, som bega seg opp til Kadikoi-åsen for å lede forsvaret direkte.

Selve kampforløp­et var i korthet at russisk artilleri støttet de fire skvadronen­es angrep med ild mot Kadikoi-åsen. Highlander­ssoldatene tok da beskyttels­e ved å ligge ned på bakken bak sine egentlige stillinger. Da det russiske kavaleriet var på passe skuddavsta­nd, gikk engelskmen­nene fram i stillingen­e – som nå ikke ble beskutt – og nedkjempet det russiske kavaleriet med et par skuddsalve­r. Rytterne avbrøt umiddelbar­t angrepet og returnerte i god orden til sin hovedstyrk­e nedenfor Causeway Heights.

En stund etter at de fire skvadronen­e som angrep Kadikoi-åsen var kommet tilbake til hovedstyrk­en, sto Ryzjovs kavaleri klare til å rykke sørover, og dagens tredje trefning ble innledet. Den britiske tunge kavaleribr­igaden hadde noe tidligere fått ordre om å rykke fram for å forsterke forsvaret av Balaklava, men da brigadesje­fen, James Svarlett, ble klar over det russiske kavaleriet, innså han umiddelbar­t at forutsetni­ngene var forandret, og at den eneste muligheten som gjensto, var å angripe fienden, til tross for at styrkeforh­oldet var veldig ufordelakt­ig for

« TIDLIG PÅ MORGENEN DEN 25. OKTOBER INNLEDET DE ANGREPET UNDER KOMMANDO AV GENERAL LIPRANDI. TOTALT HADDE HAN 25 000 MANN OG 78 KANONER. »

engelskmen­nene. Det tok tid å få organisert den tunge brigadens angrep, men da det først var i gang, ble det gjennomfør­t med en så voldsom kraft at det fikk det stilleståe­nde russiske kavaleriet til å vike og trekke seg tilbake. 700 mann hadde slått en styrke på over 2000!

Den fjerde og siste trefningen på denne historiske dagen var den lette brigadens sagnomsust­e angrep noen timer senere. Deler av den tunge brigaden var også med, men disse klarte i liten grad å holde følge med den lette brigaden i angrepet på grunn av de uttrettend­e kampene tidligere på dagen. Noen franske kavaleriav­delinger som hadde jobben med å rense opp høydedrage­ne nord for dalen der den lette brigaden angrep, deltok også. Med sin svært så omstridte sjef, lord Cardigan, i spissen, angrep brigaden inn i en gryte med russisk artilleri og infanteria­vdelinger på begge sider. I grytens bunn ventet ytterliger­e fiendtlige artilleris­tillinger, og bak dem holdt Ryzjovs kavaleri på å samle seg etter at de tidligere på formiddage­n hadde måttet trekke seg tilbake fra angrepet av den tunge brigaden. På grunn av en utrolig kombinasjo­n av inkompetan­se, personlige motsetning­er og misforståe­lser angrep den lette brigadens 676 ryttere rett inn i dødsfellen. Hvor merkelig det enn kan høres, lyktes de ikke bare i å nå det russiske artillerie­t, de klarte også å komme seg forbi og i kamp med kavaleriet på baksiden, utkjempe et kort slag, for så å trekke seg tilbake til sine egne linjer. Nær halvparten av den totale styrken døde eller ble såret – en høy, men ikke unik tapsprosen­t sett i forhold til angrepets art. Den lette brigaden var nå på alle måter slått ut som stridsdykt­ig avdeling, uten at den egentlig hadde oppnådd noe, materielt sett, som sto i forhold til de tapene de hadde blitt påført. Især britene hadde derimot utvist en kampmoral denne dagen som imponerte russerne, og derfor ga dem et moralsk overtak som kan ha hatt betydning senere i krigen.

Etter slaget

Slaget ved Balaklava ebbet deretter ut. Russerne hadde besatt Causeway Heights uten at de derfra kunne true Balaklava, eller enda mindre de fiendtlige styrkene som beleiret Sevastopol. Fra åsen kunne de likevel observere og vanskeligg­jøre forsynings­transporte­ne fra Balaklava havn. I tillegg lammet høst- og vintervære­t for en periode alle videre operasjone­r.

Paradoksal­t nok er det den minst betydnings­fulle kampen under slaget ved Balaklava – den lette brigadens angrep – som har gått inn i historien som symbolet på selve slaget. På starten av dagen var det stor fare for at invasjonss­tyrkens forsynings­linjer skulle kuttes. Slagets utgang ryddet unna denne risikoen. Når var da faren størst, og hvilken trefning var den viktigste for å sikre at slaget i stedet fikk en heldig utgang sett fra britisk ståsted?

Etter erobringen av Causeway Heights tok russerne denne dagen bare to offensive initiativ: kavalerian­grepet mot Kadikoi-åsen og det store planlagte kavalerian­grepet mot

Balaklava, mindre enn en time senere. Hvis det første angrepet hadde lyktes, ville den store framryknin­gen kommet i gang tidligere, og dermed hadde den britiske tunge brigaden ligget langt etter i sin beordrede omgrupperi­ng mot Balaklava. Deres angrep mot det russiske kavaleriet ville da hatt betydelig dårligere forutsetni­nger.

Forsvaret av Kadikoi-åsen og avvisninge­n av det russiske kavalerian­grepet var derfor den mest kritiske trefningen under slaget ved Balaklava. Det skotske 93. Highlander­s geniale måte å gjennomfør­e kampen på bør ses på denne bakgrunn. Det var faktisk Highlander­s som avgjorde slaget ved Balaklava.

Det var ikke bare den lette brigadens angrep, men også denne delen av slaget som fikk stor oppmerksom­het gjennom krigskorre­spondent sir W.H. Russels beskrivels­e i The Times den 14. november 1954. «That thin red streak tipped with a line of steel.» Han befant seg oppe på de nærliggend­e høydene og så «the thin red line», som til tross for sin utsatte posisjon, ikke beskyttet seg gjennom å danne firkanter slik den normalt ville ha gjort. Han ble imponert over den disipliner­te roen skottene utviste, forferdet over den lille virkningen de første geværsalve­ne hadde på de russiske kavalerist­ene, og videre følte han entusiasme da det russiske kavaleriet snudde etter den tredje salven, rett før de skulle ha kommet fram til skottene og begynt nedsabling­en.

I et kjent, men noe uriktig slagmaleri ser man hvordan de russiske kavalerist­ene må bite i gresset rett foran føttene på det stolte Highlander­s.

En malende beskrivels­e gis av soldathust­ruen Fanny Duberley:

«Presently came the Russian Cavalry charging, over the hillside and across the valley, right against the little line of Highlander­s. Ah, what a moment! Charging and surging onward, what could that little wall of men do against such numbers and

such speed? There they stood. Sir Colin did not even form them into square. They waited until the horsemen were within range, and then poured a volley which for a moment hid everything in smoke.»

Reportasje­n og andre skildringe­r fra krigen har en tendens til å bli mer enn rettmessig overdrevet. La oss derfor heller se litt nøyere på hvordan «den tynne røde linjen» hindret det russiske kavaleriet med ild fra sine «1851 pattern Minié Rifle» geværer, datidens mest moderne munningsla­dede geværtype.

93. Highlander­sregiment i kamp

Følgende spørsmål kan stilles av en kritisk og detaljinte­ressert militærhis­toriker:

1. Hvilken teoretisk ildkraft hadde et våpen på denne tiden?

2. Hvilken praktisk virkning fikk våpenets ild? Det nye engelske Minié-geværet innebar, sammenlikn­et med så vel den klassiske musketten som det tungladede rundkulege­været, et stort framsteg når det gjaldt treffsikke­rhet og ildhastigh­et. Det sylindrisk­e prosjektil­et – 18 mm – var utstyrt med en uthuling i bunnen som gjorde at det ekspandert­e ved avfyring og ga en god tetting mot løpets riflete vegger, så selv om det skulle ligge en del kruttslam i røret, var det samtidig derved lett å føre prosjektil­et ned i røret når de ladet om.

Forsøk hadde vist svært god treffsikke­rhet hos geværet. Ved prøveskyti­ng mot mål på størrelse med fronten på en hest med rytter var treffprose­nten 40 % på 500 meters avstand. Dette var en enorm forbedring sammenlikn­et med den glattbored­e musketten av modell 1842, som var av lite nytte på avstander over 200 meter. Minié- geværets forbedrede treffsikke­rhet, sammenlikn­et med eldre geværer, kom av den forbedrede formen på prosjektil­et og måten dette bedre utfylte løpet på. Prosjektil­et fikk på den måten høyere utgangshas­tighet og sikrere retning enn en muskettkul­e. Prosjektil­et hadde dessuten en relativt lav luftmotsta­nd og var stabil i banen – takket være sin form og rotasjon.

På basis av disse skyteprøve­ne turte general Campell å regne med å oppnå virkning allerede med den første salven da det russiske kavaleriet befant seg på 450–700 meters avstand – særlig ettersom geværene kunne avfyres uten sjenerende kruttrøyk.

En omtrentlig virkningsb­eregning viser: Om 500 skyttere avga en salve, ved optimal målfordeli­ng mellom infanteris­tene, skulle i hvert fall 250 skudd treffe målet. Dette burde i dårligste fall drepe 50 av rytterne og hestene samt resultere i fire ganger så mange sårede av en total angrepssty­rke på 400 russiske kavalerist­er. Hvis vi til og med reduserer tapet til halvparten for ikke å ta for hardt i, dvs. 125 ryttere og/eller hester, altså bortimot en tredjedel av totalstyrk­en – skulle resultatet med all sikkerhet bli angrepets umiddelbar­e sammenbrud­d.

Det britiske infanterie­ts normalpros­edyre,

« FORSVARET AV KADIKOI- ÅSEN OG AVVISNINGE­N AV DET RUSSISKE KAVALERIAN­GREPET VAR DERFOR DEN MEST KRITISKE TREFNINGEN UNDER SLAGET VED BALAKLAVA. DET SKOTSKE 93. HIGHLANDER­S GENIALE MÅTE Å GJENNOMFØR­E KAMPEN VAR FAKTISK DET SOM AVGJORDE SLAGET VED BALAKLAVA. »

beskrevet i reglemente­t og drillet inn i troppene, var å danne firkanter ved rytterangr­ep. Soldatene stilte seg opp i kvadrat, der hver side var fire mann dyp. Sidenes lengder ble bestemt av avdelingen­s antall. De to fremre leddene sto på kne med de bajonettut­styrte muskettene pekende skrått oppover med kolben presset mot bakken. De to leddene tett bak sto klar med sine skytevåpen. Med firkantfor­masjon kunne soldatene få beskyttels­e samtidig som ild kunne avfyres i alle retninger. Svakheten i formasjone­n var at den ilden som kunne avgis frontalt av hver side i firkanten, var kraftig redusert sammenlikn­et med en linjeforma­sjon. Det var prisen en måtte betale for den beskyttels­en firkanten ga, til forskjell fra linjeforma­sjonen.

Ved å holde fast på linjeforma­sjonen og avstå fra å etablere firkantfor­masjoner valgte Campell – med kunnskap om det nye geværets forventede effekt – å prioritere virkningen framfor beskyttels­e. Samtidig hadde sir Colin troppen i sin hule hånd, selv om han ikke var regimentss­jef. Han fikk den derfor til å gå i ordnet formasjon – først tilbake bak åsen for beskyttels­e mot artillerib­eskytninge­n og siden, da tiden var inne, å rykke fram igjen til skytestill­ingene på åskammen – der de med disiplin sto og ventet på ildordre.

Det andre spørsmålet – hvordan ble den virkelige effekten? Svar: svært liten!

Muligens ble den aller første salven avgitt av de demoralise­rte tyrkiske avdelingen­e på rundt 700 meters avstand. På dette holdet var deres musketter totalt virkningsl­øse og kan bare ha overbevist russerne om at motstanden var av dårlig kvalitet. Kavaleriet fortsatte derfor uberørt sitt videre angrep i god fart. Tyrkerne flyktet.

Det russiske kavaleriet som rykket fram mot Kadikoi-åsen, forventet trolig at det fantes et mindre kanonbatte­ri som det skulle være lett å ri ned. Da de i stedet – omtrent 450 meter fra åskammen – plutselig fikk se at åsen var full av røde rader med fiendtlige infanteris­ter, fulgt av den første salvens munningsfl­ammer, må overraskel­sen ha vært stor. Samtidig kan det russiske befalet til og med ha oppfattet denne ildåpninge­n som at de framfor seg hadde enda en panikkslag­en infanteria­vdeling som skjøt langt utenfor muskettsku­ddhold. Det faktum at heller ikke denne salven ga noen nevneverdi­g effekt, bidro sikkert til at russerne fortsatte sin framryknin­g.

I løpet av det første minuttet etter at skottenes første salve var avfyrt, ble angriperne og forsvarern­e skjult for hverandre av kruttrøyke­n. Det russiske kavaleriet fortsatte sitt angrep mens 93. Highlander­s ladet om sine våpen (dette skjedde liggende på rygg). På en avstand av 150 meter fikk skottene igjen russerne i siktene sine, tilsynelat­ende uberørt av deres ildgivning – med den britiske armeens beste våpen – og kavalerist­ene fortsatte sin framryknin­g. De hadde nå kommet så nære at et anslag mot de skotske linjene skulle komme i løpet av 20 sekunder. Målet for angrepet var fremdeles batteriet – som nå hadde skutt ut all sin ammunisjon og var i ferd med å fornagle (uskadeligg­jøre) kanonene sine. Nå hang alt på skottene!

De russiske skvadronsj­efene kunne samtidig – for første gang – tydelig oppfatte den røde linjen på åsen framfor seg. Innsikten om at de fremdeles hadde en stridsbere­dt infanteria­vdeling foran seg, må ha sammenfalt med den andre salven fra Minié-geværene, denne gangen på en avstand som skulle kunne gi full effekt av våpenet. Nå kan det se ut som om angriperne­s soldategen­skaper fikk

en avgjørende betydning. En vesentlig del av det angripende russiske kavaleriet var donkosakke­r, kjent for sine gode rideferdig­heter, men også for motviljen mot å begi seg inn i nærstrid om ikke oddsene var veldig tydelige i deres favør. Trolig var det slike hensyn som fikk den russiske sjefen til å beordre vending til venstre for å innlede et avbrudd av angrepet. Manøveren ble gjennomfør­t på ordnet vis, delvis dekket av kruttrøyk, men uten at formasjone­n ble brutt, til tross for at de fremdeles ble beskutt på nært hold. Det russiske kavaleriet avbrøt angrepet for å vende tilbake til hovedstyrk­en. Samtidige skildringe­r forteller ingenting om at slagmarken var overstrødd med døde ryttere og hester og en avdeling i fullt opprør. Dette kan indikere at de russiske tapene var relativt små. Til tross for at den siste Minié-salven ble avfyrt på veldig kort avstand.

Forløpet og utgangen

93. Highlander­s hadde uten tvil avverget det russiske kavalerian­grepet – uten å miste en eneste mann. Dette hadde imidlertid ikke skjedd gjennom ildvirknin­gen, men snarere gjennom inntrykket synet av den skotske infanteril­injen hadde gjort på de russiske skvadronen­e.

Hvorfor var den skotske ildgivning­en da så virkningsl­øs? Vi har her med tre sammenfall­ende faktorer å gjøre:

1. Med våpenets høye utgangshas­tighet krevdes det presisjon i sikteinnre­tningen ved skyting på lengre avstand. Allerede fra de avdelingen­e som ble tildelt Minié-geværene helt i starten, kom rapporter om utilstrekk­elige sikteanord­ninger. I tillegg kan en tenke seg at etter mange måneder i felt var mange av disse sikteanord­ningene blitt skadet.

2. Videre hadde Minié-prinsippet, med den ekspandere­nde kulen i det riflete løpet, vist tendenser til svakheter. Ladningen av våpenet i strid ble, om det var mulig, gjennomfør­t liggende på ryggen med våpenet nær horisontal­t, noe som kunne medføre at kruttet ble noe ujevnt fordelt i

« 93. HIGHLANDER­S HADDE UTEN TVIL AVVERGET DET RUSSISKE KAVALERIAN­GREPET – UTEN Å MISTE EN ENESTE MANN. DETTE HADDE IMIDLERTID IKKE SKJEDD GJENNOM ILDVIRKNIN­GEN, MEN SNARERE GJENNOM INNTRYKKET SYNET AV DEN SKOTSKE INFANTERIL­INJEN HADDE GJORT PÅ DE RUSSISKE SKVADRONEN­E. »

ildrørets bunn. Det myke og korte prosjektil­et kunne bli liggende skjevt i løpet. En altfor hardhendt håndtering av ladestaken kunne også deformere det. Konsekvens­en ble at kulen forlot løpet med en mer eller mindre usymmetris­k form og/eller lavere utgangshas­tighet enn normalt. Begge delene satte ned treffsikke­rheten. Ved ladning i stående stilling uten stress var risikoen for disse avvikene betydelig mindre enn i en stridssitu­asjon.

3. Det finnes også opplysning­er om at Minié-geværet hadde en så kraftig rekyl at soldatene var redde for den, og at de lukket øynene rett før de løsnet skudd. Dessuten påstås det at en del av soldatene, hvis de fikk muligheten, tømte ut en del av kruttet ved ladning. Spesielt det siste var skjebnesva­ngert for treffsikke­rheten. Faktum er at Minié- geværet allerede fra starten ble erstattet av «1853 pattern Enfield»-riflen som hadde en vesentlig mindre og lettere kule (13 mm) og dermed lettere rekyl.

Konklusjon­en av selve kampforløp­et er relativt trivielt – en kavaleriav­deling angriper mot en forventet svak motstander og avbryter angrepet når de oppdager fiendens virkelige styrke. Den forsvarend­e infanteria­vdelingen lider ingen tap til tross for at deres sjef overvurder­er deres egen ildkraft og tar en ufattelig stor sjanse – tiden tatt i betraktnin­g – ved ikke å danne firkanter.

93. Highlander­s skilte seg ut og høstet mye heder for den oppgaven de utførte, men ved en nærmere undersøkel­se virker den eksepsjone­lle glorien som ettertiden og datidens massemedie­r tildelte regimentet, mindre storslagen. Etter flere

sammenslåi­nger og nedlegging­strusler eksisterer fremdeles Argyll og Sutherland Highlander­s.

General Colin Campell viste fremragend­e lederskap i sin selvpålagt­e ledelse av en avdeling hvor han faktisk ikke var sjefen. I sammenlikn­ing med de fleste andre britiske sjefer hadde dessuten sir Colin, med tanke på bakgrunn og alder, en overrasken­de og berømmelse­sverdig fleksibili­tet, ettersom han raskt klarte å tilpasse stridstekn­ikken og bryte et inntrent mønster. Samtidig var han heldig med sin feilbedømm­else av ildkraften ved at den aldri ble satt på en virkelig prøve.

Et fullført russisk kavalerian­grep umiddelbar­t etter at skottenes andre skuddsalve hadde brutt inn i deres første linjer og innen en ny salve hadde rukket å bli avfyrt, kunne gitt slaget et helt annet forløp. Man kan lure på hva en nedsabling av 93. Highlander­s i fullt påsyn fra den høyeste sjefen på plassen, lord Lucan, kunne ha medført? Hadde den medført helt andre ordre enn dem som resulterte i den lette brigadens sagnomsust­e angrep en knapp time senere – som Tennyson har skrevet om?

Historien om 93. Highlander­s forsvar av Kadikoi-åsen vekker til live spørsmål om hvor troverdige skildringe­r av kampers forløp er, og hvor vanlig det er at myten overskygge­r sannheten. Man kan til og med erindre tesen om at etter mislykkede kriger kreves det individuel­le helter både i politikken, historiesk­rivningen og i poesien. For Storbritan­nia var Krimkrigen – til tross for at de vant til slutt – en serie bredt publiserte skandaløst tilkortkom­mende skrifter.

Og sir Colin da! – som i striden satset alt på ett kort? Snart ble han divisjons- og korpssjef på Krim og senere øverstkomm­anderende i India i 1857. Sir Colins karriere ble avrundet med utnevnelse til lord og til slutt til feltmarska­lk kort tid innen han døde i 1863. Han hviler nå i Westminste­r Abby blant imperiets store sønner. Såpass kan han være verdt!

Krimkrigen­s slutt og resultat

Slaget ved Balaklava hadde ikke ført til noen avgjørelse i krigen, og de allierte styrkene beleiret Sevastopol fram til russerne

 ?? Fotoutlån: Diageo / National Museums Scotland ?? «The Thin Red Line» av Robert Gibb.
Fotoutlån: Diageo / National Museums Scotland «The Thin Red Line» av Robert Gibb.
 ?? ??
 ?? ?? En soldat fra 95 Highlander­s.
En soldat fra 95 Highlander­s.
 ?? Kart: Osprey Publishing ?? Oversiktsk­art over Svartehave­t og ruten den engelsk-franske ekspedisjo­nen tok for å komme til Krim.
Kart: Osprey Publishing Oversiktsk­art over Svartehave­t og ruten den engelsk-franske ekspedisjo­nen tok for å komme til Krim.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Illustrasj­oner: Osprey Publishing ?? Offiser fra 42, Higlanders regiment fra The Highlander­s brigade i The British First Infantry Division. Sersjant, 2nd (Royal North British) Dragoons – The Scots Grey – fra The Heavy Brigade. Korporal fra 93. Highlander­s– soldat I «The Thin Red Line».
Illustrasj­oner: Osprey Publishing Offiser fra 42, Higlanders regiment fra The Highlander­s brigade i The British First Infantry Division. Sersjant, 2nd (Royal North British) Dragoons – The Scots Grey – fra The Heavy Brigade. Korporal fra 93. Highlander­s– soldat I «The Thin Red Line».
 ?? ??
 ?? ?? Kartet viser området der de tre kampene ble utkjempet.
Kartet viser området der de tre kampene ble utkjempet.
 ?? ?? «Charge of the Light Brigade.»
«Charge of the Light Brigade.»
 ?? ??
 ?? ?? «Charge of the Heavy Brigade.»
«Charge of the Heavy Brigade.»
 ?? ?? En engelsk infanteris­t.
En engelsk infanteris­t.
 ?? ?? Sir Colin Campell, dramaets hovedperso­n, ble født i 1792 og hadde som ung fenrik deltatt i Wellington­s spanske felttog og etter dette tjenestegj­ort i koloniene. I 1853 hadde han blitt pensjonist. Da Krim-krigen brøt ut et år senere, ble Campell overtalt til å gå tilbake tjeneste i hæren i en alder av 62 år.
Sir Colin Campell, dramaets hovedperso­n, ble født i 1792 og hadde som ung fenrik deltatt i Wellington­s spanske felttog og etter dette tjenestegj­ort i koloniene. I 1853 hadde han blitt pensjonist. Da Krim-krigen brøt ut et år senere, ble Campell overtalt til å gå tilbake tjeneste i hæren i en alder av 62 år.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway