Kavaleriet angriper!

RUSSISK KAVALERIST

Allerede under Katarina den store (1762–1796) begynte russerne å fornye den russiske armeen. Hennes sønn og arving, tsar Paul, fulgte opp, inspirert av moderniser­ingen av den prøyssiske armeen under Fredrik den store. Det var allikevel først under ledelse

- HEINE WANG

Russerne hadde et stort kavaleri som overgikk kavaleriet i de fleste europeiske nasjoner. Det russiske kavaleriet hadde erfaringer fra krigen mot tyrkerne, og størrelsen gjenspeile­t det faktum at Russland med sine store vidder passet kavaleriet som våpengren. Både i infanterie­t og kavaleriet ble det rekruttert utenlandsk­e offiserer. Den viktigste var selve forsvarsmi­nisteren, Barclay de Tolly. Tsaren la tidlig merke til den utenlandsk­e offiseren, og han fikk ansvaret for å lede moderniser­ingen av hele armeen.

Det russiske kavaleriet imponerte utenlandsk­e observatør­er. Hestene var store, utstyret var førsteklas­ses, og både hest og soldat var klar til strid. Dersom de russiske kommandant­ene klarte å bruke kavaleriet riktig sammen med infanterie­t, ville den russiske armeen represente­re en farlig motstander.

Kavaleri under napoleonsk­rigene ble brukt til ulike oppdrag, fra rekognoser­ing, beskyttels­e av forsynings­veiene og for å bryte fiendens linjer. En viktig strategisk oppgave på slagfeltet var å bryte fiendens formasjon. Dersom fiendens linje ble brutt, led de størst tap og tapte som regel selve slaget. Under napoleonsk­rigene skulle det russiske kavaleriet få møte franskmenn­enes meget dyktige kavaleri under ledelse av Napoleons marskalker.

Kyrasérene var det tunge kavaleriet som skulle bryte fiendens skytterlin­je. Et regiment bestod av fem skvadroner med en sjef, nestkomman­derende, 2 majorer, 2 kapteiner, 7 stabsoffis­erer, 10 løytnanter, 17 «lave offiserer», fem sersjant-majorer, 10 kadetter, 5 kvartermes­tere, 50 underoffis­erer, 660 kavalerist­er, 17 musikere og ytterliger­e personell som sikret forsyninge­r, medisiner og religiøse behov.

Dragoner var trent til også å kjempe som infanteri. De deltok ofte på selve slagfeltet, selv om dragonene i tillegg ble brukt til rekognoser­ing og til å beskytte bakre områder. Dragonene stred ofte til fots og kunne for eksempel få i oppdrag å sikre en erobret landsby. Når dragonene møtte annet kavaleri med bedre opplæring i kamp på hesterygge­n, fikk de ofte problemer. Fransk kavaleri med lanser var en fryktet og farlig motstander.

Husarene var kavaleri med lettere

bevæpning. De ble brukt som hærens «øyne og ører». Det var viktig å rekognoser­e ved framryknin­g og hele tiden være orientert om fiendens bevegelser. De kunne også lede raid inn bak franskmenn­enes linjer eller beskytte egne forsynings­linjer mot tilsvarend­e franske angrep.

Ulan-avdelinger ble formet i 1805 ved at Odessa-husarer ble omgjort til ulaner og utrustet med lange lanser. Senere ble også kosakker oppsatt som ulan-kavaleri. Sammen med kosakkene var dette et kavaleri som kunne nedkjempe fransk infanteri når kamplinjen var brutt.

Livgarden var eliten i det store russiske kavaleriet. I 1812 besto alle regimenten­e av seks skvadroner, med tillegg for en depotskvad­ron. Livgarden til hest besto av både husarer, kyrasérer, dragoner og kosakker.

Kosakkene var svært sentrale under det franske angrepet på Russland. I den innledende delen var det de som gjennomfør­te den brente jords taktikk. De tente på bygninger, matlagre og alt som den franske hæren sårt trengte. Under den katastrofa­le franske retretten vinteren 1812 påførte kosakkene La grande armée store tap ved å angripe de franske baktroppen­e. Kosakkene var organisert både i regulære regimenter og i mer uorganiser­te avdelinger. De uorganiser­te avdelingen­e sto ofte under kommando av lokale høvdinger fra de sørlige områdene av det enorme russiske riket. Det franske kavaleriet ble delvis knust under den katastrofa­le retretten fra Moskva og hadde store problemer med å bekjempe kosakkavde­lingene under de senere kampene i Sentral-Europa. De bidro til at Napoleon ble nedkjempet og senere sendt i landflykti­ghet. Den franske keiseren ga seg ikke og kom tilbake, fram til nederlaget i slaget ved Waterloo. Her møtte han ikke russerne, men forsøkte å nedkjempe britene og prøysserne, før den store russiske armeen angrep.

Russisk kavaleri deltok under alle felttogene og i de store slagene, både når russerne forsvarte seg mot franskmenn­ene og i 1813, under nedkjempel­se av den franske keiseren.

 ??  ??
 ??  ?? Slaget ved Eylau der det russiske kavaleriet slåss mot Napoleon.
Slaget ved Eylau der det russiske kavaleriet slåss mot Napoleon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway