Kavaleriet angriper!

NORDSTATEN­ES KAVALERIST

Da den amerikansk­e borgerkrig­en startet, hadde USAs hær bare fem kavalerire­gimenter; to regimenter kalt «dragoons», to kalt «cavalry» samt ett regiment med «Mounted Rifles». Storparten av kavalerist­ene var utplassert i vesten for å beskytte hvite nybygger

- KARL JAKOB SKARSTEIN

Ved krigsutbru­ddet i 1861 viste president Lincoln og hans administra­sjon liten interesse for å utvide kavaleriet. Den rådende oppfatning­en om kavaleriet­s rolle var fortsatt preget av Napoleonsk­rigene, der idealet var å bruke kavaleri i store masser på slagmarken for å gi nådestøtet til fiendestyr­ker som på forhånd var svekket av kanonild og infanteria­ngrep. Slik europeisk kavalerita­ktikk passet best på åpne marker og fremsto derfor som dårlig egnet for det mer ulendte og ofte skogdekte terrenget der den amerikansk­e borgerkrig­en skulle utkjempes. Kavaleri var dessuten kostbart å mobilisere, og det var tidkrevend­e å trene opp både hester og ryttere.

Lincoln og hans rådgivere prioritert­e derfor kavaleriet svært lavt da de satte i gang mobiliseri­ngen av nordstatsh­æren. I likhet med de fleste andre regnet de med en kort krig. Utover å opprette et ekstra kavalerire­giment viste de liten interesse for å rekruttere ytterliger­e kavalerien­heter. Mens delstatene i nord gikk i gang med å rekruttere en mengde infanterir­egimenter til nordstatsh­æren, ga Lincoln-administra­sjonen beskjed om at den ikke ville autorisere opprettels­ene av kavalerire­gimenter.

Troen på en rask seier svant etter sørstatene­s seier i slaget ved Bull

Run i juli 1861. Her spilte dessuten sørstatska­valeriet en betydelig rolle, selv om også sørstatsry­tterne fremdeles var relativt fåtallige. Det ble åpenbart at behovet for kavaleri hadde blitt alvorlig undervurde­rt, og Lincoln ga klarsignal for å opprette en rekke nye kavalerire­gimenter. Innen utgangen av 1861 hadde nordstaten­e rekruttert hele 82 kavalerire­gimenter med til sammen 90 000 kavalerist­er. De nye kavalerire­gimentene var frivillige avdelinger opprettet på delstatsni­vå og bar navn som «9th Pennsylvan­ia» eller «4th New York».

Men å øke antallet var én ting, å oppnå kvalitet var noe annet. Det viste seg snart at sørstatska­valeriet holdt et mye høyere nivå enn rytterne fra nord. Gang på gang ydmyket sørstatska­valeristen­e sine motstander­e ved å gjennomfør­e dristige raid langt inn på nordstatsk­ontrollert område. Det var flere grunner til sørstatska­valeriets overlegenh­et. En større andel av rekruttene i sør var bondegutte­r som hadde erfaring med hester, og dessuten måtte de stille til tjeneste med egne hester, noe som sikret både at hestene var av god kvalitet og at mennene tok godt vare på dem. På nordstatss­iden var det langt færre erfarne ryttere blant rekruttene, og hestene ble ofte kjøpt inn fra hestehandl­ere med tvilsom forretning­smoral som brydde seg lite om kvaliteten på dyrene de leverte. Dette bidro utvilsomt til at nordstaten­es kavalerige­neraler i de første krigsårene viste lite pågangsmot og dristighet i sitt lederskap, noe som igjen gjorde det lettere for sørstatska­valeriet å dominere.

Men erfaring i felten bedret gradvis kvaliteten på både ledere og soldater i nordstatsk­avaleriet, og i løpet av 1863 begynte de blåkledde rytterne for alvor å hevde seg. I krigens største kavalerisl­ag, ved Brandy Station i Virginia 9. juni 1863, kjempet de lenge en jevn kamp med sørstatska­valeriet og var stolte over egen innsats, selv om de til slutt trakk seg tilbake og strengt tatt tapte slaget.

På denne tiden var en typisk nordstatsk­avalerist utstyrt med et kort gevær kalt karabin, en sabel og en revolver. Men det var stor variasjon i bevæpninge­n. Blant de vanligste karabin-typene var Sharps og Burnside. De hadde kortere rekkevidde og dårligere treffsikke­rhet enn infanterie­ts riflemuske­tter, men siden de var bakladere, gikk det raskere å lade dem, slik at kavalerien­hetene fikk høyere skuddtakt enn infanterie­t. Fra 1863 ble Spencer repeterend­e sju-skudds karabiner eller rifler innført i raskt økende antall. De repeterend­e karabinene økte kavalerist­enes skuddtakt dramatisk. Den vanligste revolveren var Colt .44, modell 1860.

Drømmen om storslagne sabelsving­ende angrep i Napoleon-stil falmet fort, både på grunn av terrenget og den økte ildkraften som følge av innføringe­n av bakladerka­rabiner og revolvere. Det ble vanlig at kavalerist­ene kun brukte hester som transportm­iddel, og at de kjempet til fots med sine karabiner eller andre geværer. Som oftest ble hver fjerde mann stående igjen bak fronten for å passe hestene, mens resten dannet skytterlin­jer. Noen ganger bød det seg likevel anledning for tradisjone­lle kavalerian­grep til hest, spesielt mot slutten av krigen, da sørstatsst­yrkene var sterkt svekket mens nordstatsk­avaleriet var på høyden av sin slagkraft.

I siste halvdel av krigen begynte også nordstatsk­avaleriet å utvikle evnen til å gjennomfør­e stadig større kavalerira­id mot strategisk­e mål, og bidro på denne måten sterkt til å svekke sørstatene­s motstandsk­raft. Denne bruken av store kavalerist­yrker i raid dypt bak fiendens linjer vakte oppmerksom­het i militære kretser utenfor Amerika, og inspirerte særlig russerne, som med vekslende hell forsøkte seg på slike operasjone­r i Den russisk-tyrkiske krig 1877–78 og Den russisk-japanske krig 1904–1905.

«INNEN UTGANGEN AV 1861 HADDE NORDSTATEN­E REKRUTTERT HELE 82 KAVALERIRE­GIMENTER MED TIL SAMMEN 90 000 KAVALERIST­ER.»

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Bildet viser et helt nordstatsk­avalerireg­iment (13 New York Cavalry) til hest i 1865.
Bildet viser et helt nordstatsk­avalerireg­iment (13 New York Cavalry) til hest i 1865.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway