NORDSTATENES KAVALERIST

Da den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen star­tet, had­de USAs hær bare fem ka­va­leri­re­gi­men­ter; to re­gi­men­ter kalt «dra­goons», to kalt «ca­val­ry» samt ett re­gi­ment med «Mounted Rif­les». Stor­par­ten av ka­va­le­ris­te­ne var ut­plas­sert i ves­ten for å be­skyt­te hvi­te ny­byg­ger

Kavaleriet angriper! - - INNHOLD - KARL JA­KOB SKAR­STEIN

Ved krigs­ut­brud­det i 1861 vis­te pre­si­dent Lin­coln og hans ad­mi­ni­stra­sjon li­ten in­ter­es­se for å ut­vi­de kavaleriet. Den rå­den­de opp­fat­nin­gen om ka­va­le­ri­ets rol­le var fort­satt pre­get av Na­po­le­ons­kri­ge­ne, der idea­let var å bru­ke kavaleri i sto­re mas­ser på slag­mar­ken for å gi nåde­stø­tet til fiende­styr­ker som på for­hånd var svek­ket av ka­non­ild og in­fan­te­ri­an­grep. Slik euro­pe­isk ka­va­le­ri­tak­tikk pas­set best på åpne mar­ker og frem­sto der­for som dår­lig eg­net for det mer ulendte og ofte skog­dek­te ter­ren­get der den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen skul­le ut­kjem­pes. Kavaleri var dess­uten kost­bart å mo­bi­li­se­re, og det var tid­kre­ven­de å tre­ne opp både hes­ter og ryt­te­re.

Lin­coln og hans råd­gi­ve­re prio­ri­ter­te der­for kavaleriet svært lavt da de sat­te i gang mo­bi­li­se­rin­gen av nord­stats­hæ­ren. I likhet med de fles­te and­re reg­net de med en kort krig. Uto­ver å opp­ret­te et eks­tra ka­va­leri­re­gi­ment vis­te de li­ten in­ter­es­se for å re­krut­te­re yt­ter­li­ge­re ka­va­leri­en­he­ter. Mens del­sta­te­ne i nord gikk i gang med å re­krut­te­re en meng­de in­fan­teri­re­gi­men­ter til nord­stats­hæ­ren, ga Lin­coln-ad­mi­ni­stra­sjo­nen be­skjed om at den ikke vil­le auto­ri­se­re opp­ret­tel­se­ne av ka­va­leri­re­gi­men­ter.

Tro­en på en rask sei­er svant etter sørsta­te­nes sei­er i slaget ved Bull

Run i juli 1861. Her spil­te dess­uten sør­statska­va­le­ri­et en be­ty­de­lig rol­le, selv om også sørstats­ryt­ter­ne frem­de­les var re­la­tivt få­tal­li­ge. Det ble åpen­bart at be­ho­vet for kavaleri had­de blitt al­vor­lig un­der­vur­dert, og Lin­coln ga klar­sig­nal for å opp­ret­te en rek­ke nye ka­va­leri­re­gi­men­ter. In­nen ut­gan­gen av 1861 had­de nord­sta­te­ne re­krut­tert hele 82 ka­va­leri­re­gi­men­ter med til sam­men 90 000 ka­va­le­ris­ter. De nye ka­va­leri­re­gi­men­te­ne var fri­vil­li­ge av­de­lin­ger opp­ret­tet på del­stats­nivå og bar navn som «9th Penn­syl­va­nia» el­ler «4th New York».

Men å øke an­tal­let var én ting, å opp­nå kva­li­tet var noe an­net. Det vis­te seg snart at sør­statska­va­le­ri­et holdt et mye høy­ere nivå enn ryt­ter­ne fra nord. Gang på gang yd­my­ket sør­statska­va­le­ris­te­ne sine motstandere ved å gjen­nom­føre dris­ti­ge raid langt inn på nord­stats­kon­trol­lert om­rå­de. Det var fle­re grun­ner til sør­statska­va­le­ri­ets over­le­gen­het. En stør­re an­del av re­krut­te­ne i sør var bonde­gut­ter som had­de er­fa­ring med hes­ter, og dess­uten måt­te de stil­le til tje­nes­te med egne hes­ter, noe som sik­ret både at hes­te­ne var av god kva­li­tet og at men­ne­ne tok godt vare på dem. På nord­stats­si­den var det langt fær­re er­far­ne ryt­te­re blant re­krut­te­ne, og hes­te­ne ble ofte kjøpt inn fra heste­hand­le­re med tvil­som for­ret­nings­mo­ral som bryd­de seg lite om kva­li­te­ten på dy­re­ne de le­ver­te. Det­te bi­dro utvil­somt til at nordstatenes ka­va­le­ri­ge­ne­ra­ler i de førs­te krigs­åre­ne vis­te lite på­gangs­mot og dris­tig­het i sitt le­der­skap, noe som igjen gjor­de det let­te­re for sør­statska­va­le­ri­et å do­mi­ne­re.

Men er­fa­ring i fel­ten bed­ret grad­vis kva­li­te­ten på både le­de­re og sol­da­ter i nordstatskavaleriet, og i lø­pet av 1863 be­gyn­te de blå­kled­de ryt­ter­ne for al­vor å hev­de seg. I krigens størs­te ka­va­le­ris­lag, ved Bran­dy Sta­tion i Vir­gi­nia 9. juni 1863, kjem­pet de len­ge en jevn kamp med sør­statska­va­le­ri­et og var stol­te over egen inn­sats, selv om de til slutt trakk seg til­ba­ke og strengt tatt tap­te slaget.

På den­ne ti­den var en ty­pisk nord­statska­va­le­rist ut­styrt med et kort ge­vær kalt ka­ra­bin, en sa­bel og en re­vol­ver. Men det var stor va­ria­sjon i be­væp­nin­gen. Blant de van­ligs­te ka­ra­bin-ty­pe­ne var Sharps og Burn­si­de. De had­de kor­te­re rekke­vid­de og dår­li­ge­re treff­sik­ker­het enn in­fan­te­ri­ets rif­le­mus­ket­ter, men si­den de var bak­la­de­re, gikk det ras­ke­re å lade dem, slik at ka­va­leri­en­he­te­ne fikk høy­ere skudd­takt enn in­fan­te­ri­et. Fra 1863 ble Spen­cer re­pe­te­ren­de sju-skudds ka­ra­bi­ner el­ler rif­ler inn­ført i raskt øken­de an­tall. De re­pe­te­ren­de ka­ra­bi­ne­ne økte ka­va­le­ris­te­nes skudd­takt dramatisk. Den van­ligs­te re­volve­ren var Colt .44, mo­dell 1860.

Drøm­men om storslagne sa­bels­vin­gen­de an­grep i Na­po­le­on-stil fal­met fort, både på grunn av ter­ren­get og den økte ild­kraf­ten som føl­ge av inn­fø­rin­gen av bak­la­der­ka­ra­bi­ner og re­volve­re. Det ble van­lig at ka­va­le­ris­te­ne kun bruk­te hes­ter som trans­port­mid­del, og at de kjem­pet til fots med sine ka­ra­bi­ner el­ler and­re ge­væ­rer. Som of­test ble hver fjer­de mann stå­en­de igjen bak fron­ten for å pas­se hes­te­ne, mens res­ten dan­net skyt­ter­lin­jer. Noen gan­ger bød det seg li­ke­vel an­led­ning for tra­di­sjo­nel­le ka­va­le­ri­an­grep til hest, spe­si­elt mot slut­ten av kri­gen, da sør­stats­styr­ke­ne var sterkt svek­ket mens nordstatskavaleriet var på høy­den av sin slag­kraft.

I sis­te halv­del av kri­gen be­gyn­te også nordstatskavaleriet å ut­vik­le ev­nen til å gjen­nom­føre sta­dig stør­re ka­va­leri­raid mot stra­te­gis­ke mål, og bi­dro på den­ne må­ten sterkt til å svek­ke sørsta­te­nes mot­stands­kraft. Den­ne bru­ken av sto­re ka­va­le­ri­styr­ker i raid dypt bak fien­dens lin­jer vak­te opp­merk­som­het i mi­li­tæ­re kret­ser uten­for Ame­ri­ka, og in­spi­rer­te sær­lig rus­ser­ne, som med veks­len­de hell for­søk­te seg på sli­ke ope­ra­sjo­ner i Den rus­sisk-tyr­kis­ke krig 1877–78 og Den rus­sisk-ja­pans­ke krig 1904–1905.

«IN­NEN UT­GAN­GEN AV 1861 HAD­DE NORD­STA­TE­NE RE­KRUT­TERT HELE 82 KA­VA­LERI­RE­GI­MEN­TER MED TIL SAM­MEN 90 000 KA­VA­LE­RIS­TER.»

Bil­det vi­ser et helt nord­statska­va­leri­re­gi­ment (13 New York Ca­val­ry) til hest i 1865.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.