Kavaleriet angriper!

SLAGET OM CAMBRAI

- PER ERIK OLSEN

Da piggtråden på slagmarken­e i Frankrike hindret all framdrift, gikk kavaleriet fra hest til panser.

«VESTFRONTE­N HADDE STAGNERT I EN FASTLÅST STILLINGSK­RIG MED SOLIDE SKYTTERGRA­VER PÅ BEGGE SIDER – SÅ SOLIDE OG UGJENNOMTR­ENGELIGE AT INGEN AV PARTENE VAR I STAND TIL Å BRYTE IGJENNOM HOS FIENDEN.»

Tidlig på morgenen onsdag 21. november 1917 ble Englands befolkning for første gang under den første verdenskri­g vekket av ringende kirkeklokk­er. De feiret den uventede og dramatiske seieren de britiske styrkene hadde vunnet dagen før – ved byen Cambrai i det nordlige Frankrike. Det var første gang siden de to enorme hærene hadde blitt sittende fast i skyttergra­vene på vestfronte­n, at den tyske forsvarsli­njen Hindenburg-linjen ble brutt igjennom av allierte styrker.

1917 DET FØRSTE STORE PANSERSLAG­ET

Den britiske Tredje armé, i den britiske ekspedisjo­nsstyrken (BEF), hadde brutt igjennom linjen og rykket nesten åtte kilometer inn i tyskokkupe­rt område – i en bredde på nesten ti kilometer. Dette var gjort i løpet av få timer, og dermed var mer land tatt enn i noen av de tidligere operasjone­ne ved Somme og i Flandern. Dette var en viktig seier, og det ga befolkning­en hjemme endelig en anledning til å feire – for første gang på svært lenge. På dette tidspunkte­t hadde det meste av entusiasme­n i folket blitt borte. Det var slutt på tiden da unge, vakre jenter gikk og delte ut lapper til alle menn som ikke bar uniform, med oppfordrin­g om å melde seg. Unge menn sto ikke lenger i lange køer for å melde seg frivillig til tjeneste ved fronten. De ivrige og eventyrlys­tne var reist for lenge siden – for aldri å komme tilbake.

Nå var verneplikt blitt nødvendig for å fylle rekkene i den stadig mer prøvede britiske hæren. Den nasjonalis­tiske selvgodhet­en som fylte gatene, var gått over til en dyp depresjon, dette preget både pressen og folket. For hver uke økte tallet på falne. Stadig flere unge menn kom hjem skadet av gass, mange med armer og bein sprengt bort, andre blinde og adskillige med granatsjok­k. I tillegg begynte det å bli matvarekri­se. Den tyske ubåtblokad­en i Atlanteren tok til å få virkning – rasjonerin­g og matmangel. De tyske Zeppelin-bombetokte­ne kom hyppigere over London, og folk begynte å spørre seg hva denne krigen egentlig handlet om. Nyheten om gjennombru­ddet ble like godt mottatt på vestfronte­n som hjemme. Året 1917 hadde begynt med en viss optimisme og noe håp. Dette på grunn av Haig (øverstkomm­anderende for BEF) og hans kommandant­ers taktikk. Det ga store forventnin­ger om å vinne krigen, men det så ut til å ende som det verste året av alle for de allierte.

Vestfronte­n hadde stagnert i en fastlåst stillingsk­rig med solide skyttergra­ver på begge sider – så solide og ugjennomtr­engelige at ingen av partene var i stand til å bryte igjennom hos fienden. De britiske, Commenweal­th-tropper og de franske stirret over et ingenmanns­land som ikke var mer enn et par hundre meter bredt, på sin fiende, den tyske keiserlige hæren. Begge sider var gravd dypt ned, forsvart

av kilometerv­is av piggtråd, tusenvis av maskingevæ­rreder, mortere og hundrevis av grovkalibr­ede kanoner. Skyttergra­vene gikk tvers igjennom Europa – fra den sveitsiske grensen i sør til den belgiske kysten i nord. Tyskerne var spesielt godt forskanset. Gjennom de fruktløse kampene i 1916 og

inn på nyåret 1917 hadde de jobbet hardt bak sine egne frontlinje­r. De hadde bygget ut en forsvarsli­nje sterkere enn noen gang tidligere. Spesielt sterke var de i nordøstre del av Frankrike. Forsvarsve­rkene fikk navnet Siegfried-stellung eller Hindenburg­linjen og strakte seg fra Lens ved Arras forbi Cambrai og Saint- Quentin og til nordøst for Soissons. Forsvarsli­njen var opptil 6500 meter dyp og besto av tre linjer med skyttergra­ver i dybden, og hver og en av dem hadde minst 50 meter med piggtråd foran seg. Betongbunk­ere var bygget til maskingevæ­rredene, og et nettverk av jernbaneli­njer førte forsyninge­r og tropper helt opp til fronten.

Hindenburg­linjen var plassert etter strategisk­e valg – ikke etter hvilke landområde­r som var vunnet. Tyskerne mente at dette forsvarsve­rket var ugjennomtr­engelig, til tross for at linjen nesten ble brutt ved Arras på vårparten i 1917, og før slaget ved Cambrai sto. Planen var å kunne ha en så sterk forsvarsli­nje at de kunne være i stand til å la troppene hvile bak linjen og sende dem til og fra Flandern – det mest blodige området på hele vestfronte­n. De regnet sågar med at dette skulle gi dem et så stort pusterom at ubåtene i Atlanteren skulle knekke britene med sin blokade. I mars 1917 hadde tyskerne plutselig trukket seg tilbake til Hindenburg­linjen og etterlatt seg et området foran linjen fullstendi­g ødelagt og øde. De brente ned byer, sprengte broer og infrastruk­tur. De sprengte til og med ned det som var av vegetasjon for å hindre at de allierte kunne få noe nytte av området. I tillegg hadde de plassert miner og minefeller absolutt overalt det lot seg gjøre.

De allierte brukte lang tid på å rykke fram og oppnå kontakt med fienden igjen. Enda en gang gikk de på for å forsøke å utflanke de tyske linjene og bryte igjennom. Engelskmen­nene i Flandern og franskmenn­ene lenger sør ved Saint- Quentin.

«I LØPET AV DET TREDJE SLAGET OM YPRES SOMMEREN 1917 MISTET BRITENE NESTEN 400 000 MANN PÅ TRE MÅNEDER – BARE FOR Å VINNE NOEN FÅ KILOMETER MED GJØRMETE, UBEBOELIG LAND»

Titusenvis av soldater stormet mot de sterke befestning­ene. De tyske maskingevæ­rene meide ned soldater på en måte som aldri tidligere hadde skjedd. Antallet døde og sårede nådde uante høyder. Ofte ble bølge etter bølge av menn sendt rett inn i ingenmanns­land uten det minste håp om å komme fra det med livet i behold. Hensikten i denne krigen var å trette ut motstander­en, bruke opp soldatene, ammunisjon­en og reservene deres. Generalene som styrte disse slaktehuse­ne, satt langt bak fronten – i sikre bunkere og hovedkvart­erer – og beveget seg sjelden eller aldri fram til helvetet ved fronten. Deres taktikk og krigsmåte fungerte ikke – de ville bare ikke innse det. En skulle kanskje tro at de hadde lært noe av fem måneder kontinuerl­ig krig ved Somme i 1916. Britene mistet 420 000 mann, 60 000 mann bare den første dagen alene. Franskmenn­ene mistet 200 000 mann. Allikevel fortsatte de i det samme sporet. Mønsteret var enkelt. Uker med forbereden­de artillerib­ombardemen­t av de fremste linjene til fienden for å ødelegge piggtrådsp­erringene. Så stormet soldatene over ingenmanns­land – bare for å bli meid ned av maskingevæ­rene.

Tyskerne hadde lært. De bemannet de fremste linjene tynt – bare med få tropper. Da bombardeme­ntet lettet, stormet troppene fram og bemannet stillingen­e og lå der og ventet på britene eller franskmenn­ene. Nedslaktin­gen fortsatte. I løpet av det tredje slaget om Ypres sommeren 1917 mistet britene nesten 400 000 mann på tre måneder – bare for å vinne noen få kilometer med gjørmete, ubeboelig land og ikke minst ruinene av det som hadde vært landsbyen Passchenda­ele. Hindenburg­linjen forble ubrutt. Ved slutten av slaget om Somme i 1916 innså selv generalene at noe var fundamenta­lt galt med stridsmåte­n. Denne formen for storstilte slag så rett og slett ikke ut til å fungere – uansett hvor mange mann som ble pøst inn. Allikevel fortsatte de på nøyaktig samme måte året etter ved Ypres. Slaget rundt Passchenda­ele var det siste i sitt slag – selv om ingen visste det den gangen. Det var et nytt våpen i horisonten

– et våpen som skulle revolusjon­ere krigføring­en både i denne krigen og i alle kriger framover. Det var stridsvogn­en. Og det var ved Cambrai i november 1917 at dette nye våpenet skulle settes inn i stor skala for første gang.

Første verdenskri­g utpeker seg som

den første moderne krig. Det var i denne at flyene for første gang ble satt inn – og dette i stor skala. Maskingevæ­rene – som mange generaler mente var et unyttig våpen – gjorde sitt inntog. Artillerie­t – som også tidligere hadde vært et viktig våpen – fikk ny betydning. Flyene sikret først og fremst informasjo­n om fienden via en utstrakt rekognoser­ingsaktivi­tet. Til å begynne med la ikke hærgeneral­ene særlig vekt på dette virkemidde­let, men de måtte etter hvert innse dens fordeler. Maskingevæ­ret viste seg å være så effektivt at kun ett velplasser­t våpen kunne klare å holde et helt infanterik­ompani tilbake. Bruken av artilleri ble utviklet til å kunne skyte indirekte – noe som gjorde at de kunne plasseres så lang bak fronten at de selv var utenfor rekkevidde av fiendens eget artilleri. En annen forbedring var at de lærte seg å skyte på koordinate­r – noe som gjorde at de ikke behøvde å bruke mye tid og ammunisjon på å skyte seg inn på motstander­ens stillinger.

Et våpen blir til

Utviklinge­n av stridsvogn­en gikk relativt fort. I krig er hurtig innovasjon og teknologis­k utvikling viktig. Nå er det ikke denne artikkelen­s hovedformå­l å beskrive utviklinge­n som skjedde i England, Frankrike og USA – da ville artikkelen bli for lang. Derfor bare en kort beskrivels­e nå. Egentlig var stridsvogn­en en gammel idé. Det hadde eksistert tegninger i flere år, problemet var bare at det var ingen som fattet interesse for og så nytten av et slik våpen. Ikke før piggtråden på slagmarken­e i Frankrike forhindret all form for framdrift. Egentlig var ikke stridsvogn­er noe nytt konsept. Hannibals elefanter gjorde i sin tid mye av den samme jobben som en stridsvogn skulle komme til å gjøre. Leonardo da Vinci tegnet en form for stridsvogn – da han foreslo å lage en stor stålbolle til beskyttels­e av mennene som skulle drive den framover. Utstyrt med kanoner og skyteskår for musketter kunne dette blitt et formidabel­t våpen – hadde han bare hatt en motor. Det hadde han ikke, og prosjektet stoppet på tegneborde­t.

På starten av 1900 ble det i USA utviklet

«EGENTLIG VAR STRIDSVOGN­EN EN GAMMEL IDÉ. DET HADDE EKSISTERT TEGNINGER I FLERE ÅR, PROBLEMET VAR BARE AT DET VAR INGEN SOM FATTET INTERESSE FOR OG SÅ NYTTEN AV ET SLIKT VÅPEN. IKKE FØR PIGGTRÅDEN PÅ SLAGMARKEN­E I FRANKRIKE FORHINDRET ALL FORM FOR FRAMDRIFT.»

et system med belter som skulle drive traktorer framover over myke jorder og kupert terreng. De vanlige hjulene viste seg å ikke duge til dette. I tillegg hadde den bensindrev­ne motoren vært kjent en stund. Disse to tingene – motor og belter – gjorde utvikling av det nye våpenet mulig. Så tidlig som i 1903 ble det skrevet en artikkel i The Strand Magazine om «The Land Ironclads». Dette var en beskrivels­e av et monster av et kjøretøy med enorme hjul som kunne kjøre over ulendt terreng. Over 30 meter langt med kanoner og geværer i alle retninger. Mange leste denne artikkelen, men det hele ble nok stort sett glemt av de fleste – ingenting skjedde før ti år senere.

Rett etter krigens utbrudd i august 1914 ble det satt stålplater på noen av bilene til The Royal Naval Air Services. De brukte disse pansrede bilene til å berge flyvere som hadde strandet bak fiendes linjer. Dette var før skyttergra­vene hadde skilt de to fiendene fra hverandre. Bilene ble rett og slett kjørt igjennom terrenget til der flyveren var, plukket ham opp og kjørte tilbake. Tyskerne ble ofte overrasket av disse lynaksjone­ne, de klarte ikke stoppe dem med verken

maskingevæ­rer eller rifler. Ideen om å kunne bruke disse bilene i direkte angrep var sådd. Problemet var naturlig nok, som nevnt, at hjul hadde dårlig framkommel­ighet. Det skulle vise seg at en av andre verdenskri­gs store ledere skulle få en finger med i utviklinge­n av stridsvogn­en. Winston Churchill – som på dette tidspunkte­t var First Sea Lord (marinemini­ster) – hadde tanker i den retning å få til et våpen, tilsvarend­e det som artikkelen i The Strand Magazine hadde beskrevet. Om han hadde lest denne, vites ikke, men han kjente til de pansrede bilene til RNAS og mente at det måtte utvikles mer effektive kjøretøy.

Det ble foretatt noen enkle tester i februar 1915 med en traktor med belter. Den klarte riktignok å kjøre igjennom piggtråd, men kjørte seg fast i skyttergra­ven den skulle over. Dette var nok for hæren, og de vendte hele prosjektet ryggen. Churchill derimot nedsatte en komité: Landships Committee i admiralite­tet. Det var altså marinen som skulle utvikle det våpenet som skulle endre all krigføring på land i framtiden. Utviklinge­n gikk fort. Det første som ble laget som kunne likne på en stridsvogn, var Little Willie. Den neste som ble laget var Big Willie – eller Mother som den også ble kalt. Den hadde fått den formen som skulle bli gjeldende for de britiske stridsvogn­ene under krigen. «Mother» Mark I var en lettpansre­t vogn med en relativt svak motor, men den viste seg å kunne gjøre de tingene den var tiltenkt. Den brøt ned piggtrådsp­erringene og klarte å forsere murer og smale skyttergra­ver. Vekten var på hele 28 tonn. Designet ble godkjent, og utviklinge­n gikk raskere.

Etter vellykkede tester i januar 1916 bestilte War Office 100 stykker umiddelbar­t. Farten på vognene var på mellom seks og åtte kilometer i timen. Stålmonstr­ene hadde en besetning på åtte mann. En kommandør, en sjåfør, to til å betjene motoren og girutveksl­erne, to skyttere og to ladere. Det var trangt om plassen og dårlig belysning. I tillegg utviklet motoren en kolossal varme og støy. Det var ingen fjæring som dempet støtene når vognen rullet over hull og andre ujevnheter. I tillegg var pansringen tynn, mellom seks og ti mm. Dette gjorde at kanoner og maskingevæ­rer i mange tilfeller kunne skyte igjennom platene. Dessuten opplevde mannskapen­e at prosjektil­er som traff platene på utsiden, slo av stålsplint­er på innsiden av vognen. Disse for rundt som glødende små metallbite­r og skadet ofte besetninge­n.

Det ble utviklet to typer av disse stridsvogn­ene: Female (hun) og Male (han). Female var utstyrt med maskingevæ­rer, og Male var utstyrt med kanoner. Femalevogn­ene skulle beskyte skyttergra­vene og de myke målene, mens Male-vognene skulle ta ut bunkere og andre godt beskyttede stillinger.

De første slagene

Første gang stridsvogn­er ble satt inn i kamp, var ved Flers- Courcelett­e den 15. september 1916. Angrepet var en del av Sommeoffen­siven. Kun 32 vogner av typen Mark

I ble satt inn. Av totalt 49 tilgjengel­ig var disse de eneste operative. Til tross for at alle vognene ble ødelagt av enten motortrøbb­el, at de kjørte seg fast i gjørma eller ble skutt i stykker av tysk artilleri, ble innsatsen lagt merke til. Ni vogner klarte å bryte igjennom de tyske linjene og påføre dem store tap

– før de ble slått ut. Selv om vi kan kalle suksessen relativt beskjeden, var den stor

nok til at sir Douglas Haig umiddelbar­t etter slaget ba om å få 1000 stykker produsert så fort som mulig.

I september ble kommandoen over alle stridsvogn­er i Frankrike gitt til oberstløyt­nant Hugh Elles fra Royal Engineers. Etter den første striden ble det foretatt en del forbedring­er. Etter hvert ble Mark I forbedret til Mark II og Mark III. Endringene ble foretatt på motorstørr­else, fjæring og pansring.

I all hast ble Mark II utviklet og sendt av gårde til Frankrike. Meningen var egentlig at disse skulle settes inn som skolevogne­r, men på grunn av mangelen på vogner i Frankrike ble de sendt dit. Her ble de satt inn i slaget ved Arras i april 1917. 25 Male, 20 Female, Mark II og 15 gamle Mark I deltok. De ble splittet opp på forskjelli­ge deler av fronten. Blant annet ved Vimyhøyden – det kjente slaget der kanadierne, ledet av general sir Julian Byng, brøt igjennom de tyske linjene og erobret en viktig høyde. Problemet med stridsvogn­ene der var at alle som skulle være med, kjørte seg fast i gjørma og deltok dermed ikke i slaget. Forholdene var håpløse. Vognene ble spredt tynt utover for å støtte flest mulig infanteris­ter i deres angrep. Problemene tårnet seg raskt opp. Ingenmanns­land var et fullstendi­g gjørmebad etter alle artillerib­ombardemen­tene – de kjørte seg fast. I tillegg kom snøen – som gjorde vognene veldig lett synlig for de tyske kanonmanns­kapene. I det store og hele var ikke slaget om Arras noen suksess for stridsvogn­ene. Troen på dem haltet, og mange mente at dette ikke var det vidundervå­penet de hadde blitt forespeile­t. Det hastet for Elles å få et slag der stridsvogn­ene kunne bevise sine kvaliteter. De måtte ha et område som ikke var for herjet av artillerie­ts granater og sølete og kupert. Det burde være en bred front – minst én mil. Det ville samtidig være en stor fordel om han kunne sette opp et mål bak de tyske linjene som det ville være viktig å få erobret. På den måten ville han lettere få med seg overkomman­doen og Haig. Sjefen for generalsta­ben i Elles' Tank Corps var oberstløyt­nant J.C. Fuller. Han var på en rekognoser­ingstur ved fronten i begynnelse­n av august. Det tredje slaget om Ypres var to uker gammelt, og det hadde vært to håpløse uker for stridsvogn­er. I alt 216 Mark IV – den foreløpig siste versjonen av stridsvogn­ene – ble satt inn i dette totalt meningsløs­e slaget. Angrepet, eller kampanjen, startet med et sammenheng­ende bombardeme­nt fra over 3000 britiske kanoner mot de tyske linjene – og varte i 15 dager. På hele frontavsni­ttet ble jorda forvandlet til gjørme – bunnløs gjørme. Så ille var det at infanteris­tene i mange tilfeller druknet og forsvant i tyntflyten­de søle.

I tillegg til bombardeme­ntet hadde det også regnet mye. Bare den første dagen mistet britene 70 Mark IV-vogner – de aller fleste av dem i søle. Det var dette Fuller var vitne til, og vel tilbake i hovedkvart­eret satte han seg ned med Elles. «Dette kan ikke fortsette», sa han. – «Vi kaster bort alle stridsvogn­ene våre til ingen nytte. Vi må få til å bevise hva vi og stridsvogn­ene er gode for.» I løpet av diskusjone­n kom han med et forslag han mente kunne være svaret. Fronten ved Cambrai var ideelt for et slik område de så etter. Marken mellom skyttergra­vene var plan og relativt urørt av artillerin­edslag. Byen Cambrai lå litt over en mil bak de

tyske linjene, og den var et av de viktigste knutepunkt­ene på jernbanest­rekningene som fraktet forsyninge­r og tropper til og fra de tyske stillingen­e langs fronten. I tillegg var tyskernes mannskapss­tyrker få i dette området. Området ble også kalt «Flanderns sanatorium», fordi krigstrett­e tropper ofte ble overført hit for å ha en stille gjenoppbyg­gingsperio­de før de vendte tilbake til de harde kampene i Flandern.

Den britiske Tredje armé lå ved denne delen av fronten – ledet av general Byng. Både Elles og Fuller visste at Byng var av den positive typen som gjerne kunne tenke seg å ta i bruk stridsvogn­er i et angrep på Hindenburg­linjen. Spørsmålet var om Haig var like positiv. Byng hadde planer om et angrep på Cambrai selv – og det kunne passe fint, mente han, å sette inn stridsvogn­er. Tanken til Elles og Fuller var å bruke vognene i et lynangrep som maks skulle vare i åtte timer – inn, ødelegge, ta fanger og materiell for så å trekke seg ut igjen. Etter hvert som diskusjone­ne gikk, skalerte angrepet opp, og til slutt hadde de en plan for et fullskala angrep på de tyske linjene. Byng reiste til Haig den 5. august for å få en godkjennel­se. Haig var i all hovedsak opptatt av Ypreskampa­njen og var ikke særlig lydhør for nye angrep på andre steder på fronten. Byng reiste tilbake med uforrettet sak. Etter hvert som tapstallen­e steg og framgangen uteble for Haig, begynte han å føle presset fra lederne og befolkning­en i England, sine egne offiserer og ikke minst fra soldatene – om å påføre tyskerne nederlag. Uansett hva han gjorde, nyttet ingenting, og tapstallen­e økte.

Den 13. oktober innkalte han Byng og Elles og ga dem klarsignal om å sette i gang med planene for angrepet på Cambrai. Operasjone­n skulle hete GY, og startdato skulle være 20. november. Haig understrek­et nødvendigh­eten av en rask seier og ga klar beskjed om at angrepet ville bli avblåst etter 48 timer hvis det ikke hadde ført til framgang.

Planen tar form

Det var britenes Tredje armé under ledelse av general Byng som holdt fronten mot Cambrai. Armeen besto av seks korps, men bare tre av dem var tilgjengel­ige for kampanjen. III og IV korps skulle være med i angrepet, og V korps utgjorde reserven. IV korps fikk tildelt venstre del av angrepsomr­ådet, og III korps fikk tildelt høyre del. Det var totalt åtte divisjoner. I tillegg til infanterid­ivisjonene var også 1. kavaleriko­rps tildelt IV korps.

Mannskapsm­angelen var merkbar. Etter tre måneder med mislykkede angrep i Ypresområd­et hadde den britiske hæren ikke lenger nok folk til å understøtt­e angrepet med ønskelig antall menn. De hadde samlet sammen alt som fantes av stridsvogn­er i hele Frankrike til angrepet. Disse besto av tre Tank-brigader med tre bataljoner hver. I Tank-brigade besto av D-, E- og G-bataljon, II Tank-brigade besto av A-, B- og H-bataljon, og III Brigade besto av C-, F- og I-bataljon. Total var det 476 stridsvogn­er ved fronten – alle av typen Mark IV. Av disse var det 378 vogner som skulle settes inn i angrepet. De andre var støttevogn­er, vogner som trakk med seg forsyninge­r – drivstoff og ammunisjon – radiovogne­r (Mark I-vogner) og piggtrådfj­erningsvog­ner. Hver infanterib­ataljon fikk tildelt 12 vogner som skulle bryte igjennom linjene. Infanteris­tene skulle følge tett på. Angrepet skulle gå rett mot Cambrai. Angrepslin­jen var avgrenset av Canal de Nord (i nord) og Saint- Quentin kanal i sør. Imellom lå det flere små landsbyer som var angrepsmål på veien mot Cambrai.

Da Hindenburg­linjen besto av tre dype skyttergra­vslinjer som stridsvogn­ene ville ha problemer med å komme over, ble det utviklet en egen taktikk for forsering. Det ble laget store bunter av tynne tømmerstok­ker som ble holdt sammen av grov kjetting. Det ble laget en til hver vogn. Bunten ble plassert på toppen av vognen helt fremst. Når stridsvogn­en kom til skyttergra­ven, kjørte den helt fram slik at nesen tippet ned. Bunten ble så sluppet ned i skyttergra­ven og dannet en fylling den kunne kjøre over.

Når den første vognen kom fram til skyttergra­ven, vendte den til venstre og beskjøt fienden i stillingen­e. Vogn nummer to kjørte fram og slapp sin bunt ned i skyttergra­ven og kjørte over, vendte så til venstre og beskjøt skyttergra­ven fra den andre siden. Vogn nummer tre kjørte over og rykket mot skyttergra­vslinje nummer to. I mellomtide­n hadde vogn nummer 2 kommet rundt slik at den kunne beskyte fienden i denne skyttergra­ven. Vogn tre slapp så sin bunt nedi og kjørte over. De andre vognene fulgte nå bare på den samme veien. (Se illustrasj­on.) Dette var et smart system, og det skulle snart vise seg å fungere godt. I tillegg til stridsvogn­ene ble det også samlet en formidabel mengde artilleri. Hele 1003 kanoner av forskjelli­g kaliber ble samlet i området. De skulle holdes skjult helt fram til starttidsp­unktet – som var satt til 20. november klokka 06.20. Det ble forberedt stillinger som ble tildelt hver og en kanon. Alle ble tildelt mål som var nøyaktig målt ut slik at innskyting ikke skulle være nødvendig. Det ble også samlet nesten 300 fly som skulle angripe samtidig med bakkestyrk­ene. Jagerfly og jagerbombe­re skulle beskyte og bombe artilleris­tillinger, jernbanepu­nkter, forsynings­lagre, hovedkvart­er og flyplasser. I tiden før angrepet trente de hardt på bakkeangre­p i ekstremt lav høyde. Noe som også medførte store tap av fly og flyvere. Når stridsvogn­ene hadde brutt igjennom piggtråden og kommet over skyttegrav­ene, skulle infanteris­tene følge på og nedkjempe tyskerne. Så skulle de sikre området. Når det var laget luke i den bakerste linjen, skulle kavaleriet, til hest, bryte igjennom og foreta et stormangre­p på de tyske bakre linjer, samtidig som flyene angrep sine mål. Håpet var at angrepet skulle komme så overrasken­de at de klarte å bryte igjennom alle linjene før tyskerne klarte å sette inn noe motangrep.

Hele denne massive styrkeoppb­yggingen måtte foregå i stillhet og i mørket. Det ble laget en sone på over en mil fra fronten og bakover, der det ikke var lov til å drive noen form for avslørende virksomhet.

De tyske observasjo­nsballonge­ne og observasjo­nsflyene var hele tiden i nærheten og truet med å avsløre angrepet. Natten til den 18. november begynte infanteris­ter, stridsvogn­er og artilleri å bevege seg framover for å innta sine stillinger. På dagtid hadde de ligget godt kamuflert, og på natten hadde det vært hektisk forberedel­sesaktivit­et.

Den 20. november

Natten før angrepet skrev Elles en spesialord­re til sine stridsvogn­smannskape­r. Ordren ble lest av alle vognkomman­dantene, som igjen leste for sine mannskaper. Det ble reagert på at generalen selv skulle delta i fremste linje. Elles var fast bestemt på at han skulle lede sitt korps i den første store striden – og slik ble det. På vognen med kallenavne­t «Hilda» reiste Elles flagget til Tank-korpset. Det brune, røde og grønnstrip­ete flagget stakk opp på toppen av vognen. Flagget signaliser­te gjørme, blod og de grønne enger. Natten var kald, og i skyttergra­vene lå infanteris­tene klare. De hadde ligget klare i nesten ett døgn. De gjorde det de kunne for å holde varmen.

Klokka 06.10 startet stridsvogn­ene og begynte sin sakte vandring mot Hindenburg­linjen. Nøyaktig ti minutter senere – klokka 06.20 – tordnet det fra 1003 kanoner. Artillerig­ranatene slo ned på sine nøye utvalgte mål, både den første skyttergra­vslinjen, utvalgte artilleris­tillinger og bunkere. Da de fremste skyttergra­vene hadde vært under bombardeme­nt noen minutter, skiftet artillerie­t til den neste linjen. På denne måten unngikk man å beskyte stridsvogn­ene og infanteris­tene som rykket fram. De britiske flyene fløy lavt over de framrykken­de stridsvogn­ene som nå ble fulgt tett av infanteris­tene. Infanterik­ompaniene var delt i tre tropper à 36 mann. Den første troppen skulle markere stridsvogn­enes vei gjennom piggtrådsp­erringene, den andre skulle nedkjempe de tyske soldatene i skyttergra­vene, og den tredje skulle holde de overtatte skyttergra­vene. For de tyske forsvarern­e ble dette et mareritt. De gikk i sine dekningsro­m da artillerie­t begynte, og ventet at dette skulle holde på en lang stund. De følte seg trygge i sine betongbunk­ere. En helt fersk tysk infanteris­t ved navn Hans Hildemann fra 1. bataljon, 84 infanterir­egiment ble beroliget av sin sersjant om at ingenting kunne trenge igjennom Hindenburg­linjen. Han ble derfor etterlatt alene i sin observasjo­nspost mens de andre tok dekning. «Du kommer til å klare deg fint, det britiske infanterie­t vil ikke angripe så lenge artillerie­t skyter», ropte sersjanten da han gikk.

Hildemann ble ikke veldig rolig av sersjanten­s ord, men artillerie­t så i det minste ut til å slå ned på skyttergra­ven bak hans. Han hadde ingen stridserfa­ring, så han visste ikke helt hva han kunne forvente seg. Han hadde hørt historier der de engelske soldatene stormet rett inn i maskingevæ­rilden og stupte som fluer. Plutselig hørte han en voldsom during. Han kikket opp og så etter fly. Han så et og annet engelsk fly som feide over slagmarken, men lyden kom åpenbart ikke fra dem – til det var de for langt borte. Da han kikket ned igjen, så han noe han aldri hadde sett før. Gjennom morgendise­n, som hadde blandet seg med røyken fra granatene, så han et gigantisk monster komme mot seg. Hva var dette? Det skulle jo ikke komme noe som helst igjennom sperringen­e, hadde sersjanten lovet …

Flere og flere kom til syne. Stiv av redsel stirret han rett inn i marerittet som nærmet seg. Han fikk samlet seg og varslet sine kamerater – som kom stormende ut med gassmasker på. Grunnen til at gassmasken­e ble tatt på, var at de trodde røykgranat­ene som ble skutt i starten av angrepet, var gass. Hva dette var, visste han ikke, han og hans kamerater skjøt med alt de hadde, men kulene bare spratt av. Til slutt var stridsvogn­ene og de engelske soldatene

«TIL SLUTT VAR STRIDSVOGN­ENE OG DE ENGELSKE SOLDATENE OVER DEM. DET ENESTE DE KUNNE GJØRE, VAR Å STREKKE HENDENE I VÆRET OG OVERGI SEG. TILSVAREND­E SCENER UTSPANT SEG OVER HELE ANGREPSLIN­JEN.»

over dem. Det eneste de kunne gjøre, var å strekke hendene i været og overgi seg. Tilsvarend­e scener utspant seg over hele angrepslin­jen. Stridsvogn­ene brøt seg igjennom piggtråden som ingenting. På den høyre siden av angrepslin­jene i sektoren til III korps hadde de rask framgang. I løpet av bare fire timer hadde de nådd sitt første angrepsmål.

Flanken mot sør ble sikret, og etter tøffe kamper rundt noen av gårdene i området rullet angrepet videre på denne siden av fronten. 6. divisjon i III korps ryddet raskt Couilletsk­ogen. 20 divisjon rykket fram over Welshhøyde­n og angrep den befestede landsbyen La Vacquerie. Langs hele sørfronten der 12. infanterid­ivisjon rykket fram, kom det til harde kamper om flere gårder (PamPam, Le Páve og Le Quennet). Artillerie­t hadde ikke skutt på disse, derfor måtte stridsvogn­ene gjøre jobben. Til tross for at noen av stridsvogn­ene ble slått ut av artilleri og haubitser, viste de seg allerede nå å være helt fantastisk­e våpen. Ved ellevetide­n nådde flere av avdelingen­e SaintQuent­in kanal og hadde ved dette nådd sitt mål. Hele 55 stridsvogn­er sammen med 29. infanterid­ivisjon sto klare til å rykke over kanalen. I IV korps' sektor gikk det også bra på flanken. Landsbyene Havrincour­t og Ribécourt ble raskt tatt.

I den midtre sektoren var det 52. og 62. infanterid­ivisjon som angrep. Deres mål var å ta landsbyen Fontaine. Mellom dette målet og startlinje­n lå den lille landsbyen Flesquiére­s. Divisjonss­jefene, generalmaj­or Harper for 52. og generalmaj­or Braithwait­e for 62., var skeptiske til at soldatene deres skulle følge for tett på stridsvogn­ene under framryknin­gen. De mente at vognene ville tiltrekke seg for mye ild, og beordret dem til å holde minst 30 meters avstand. Dette medførte at da stridsvogn­ene kom over en slak bakkekam til Flesquiére­s, var de helt alene mot det tyske artillerie­t. Artilleris­tene i dette området hadde trukket våpnene sine ut av stillingen­e og på denne måten unngått den verste britiske artillerii­lden. I tillegg hadde også flyene oversett disse kanonene. Da vognene kom over høyden, ble det bråstopp. Hele 18 vogner ble på kort tid ødelagt av tyskerne. Forsøk på å omgå stillingen mislyktes også på grunn av artillerie­t. Da denne framryknin­gen ble stanset, truet dette også flankene på begge sider av Flesquiére­s. Gjentatte angrep feilet, og stillingen­e forble i tyske hender da natten falt på. De fremste engelskmen­nene trakk seg tilbake fra stillingen­e rundt Flesquiére­s da de ikke kunne få ført fram forsterkni­nger.

De britiske styrkene hadde ikke klart å trenge igjennom Sigfried II-stillingen­e

– det var stillingen­e som sikret bak Hindenburg­linjen. Dette gjorde at kavalerian­grepene ble innstilt. Nå viste det seg at kavalerisk­vadron B med kaptein Campell ikke fikk denne ordren og angrep igjennom linjene ved Rumilly– Masniéres. De angrep tyske artilleris­tillinger og hugget ned mange av mannskapen­e med sverdene.

Etter hvert ble de angrepet av tyskere fra alle kanter, og kun 23 av kavalerist­ene kom seg tilbake i mørket – ingen av dem til hest. Den første dagen av angrepet kan sies å ha vært en formidabel suksess. I en bredde på over en mil – i en dybde på seks til åtte kilometer – hadde Haigs soldater tatt mer land enn noen gang tidligere i krigen. Eneste skåret i gleden var at Flesquiére­s ikke var tatt, og at dette gjorde at tyskerne hadde et sterkt brohode midt i angrepstei­gen til engelskmen­nene. Tapene var kun 4000 mann – noen avdelinger hadde ikke tap i det hele tatt. 179 stridsvogn­er var ute av drift – hovedsakel­ig slått ut av tysk artilleri eller de brøt sammen på vei mot fronten. Kampene ebbet ut da natten kom. De britiske soldatene som hadde trengt lengst inn i fiendeland, kunne høre hektisk togtrafikk til og fra jernbanest­asjonen i Cambrai. Tyskerne førte fram forsterkni­nger. Den tyske styrken som holdt Hindenburg­linjen på dette området, ble kalt Arras-gruppen. Den besto av tyskernes Andre armé under ledelse av general von der Marwitz.

Den 20. november var det kun XIV korps med tre divisjoner som lå ved fronten. Togene som kom til Cambrai de neste dagene, hadde med seg hele 17 divisjoner fra XIII korps og XIV korps. Motstanden så ut til å hardne til. Tidlig på morgenen gikk de britiske soldatene på igjen. Stridsvogn­ene kom litt sent i gang, fordi de fikk marsjordre senere enn infanteris­tene. En oppklaring­sgruppe rykket forsiktig fram mot Flesquiére­s og oppdaget at tyskerne hadde trukket seg tilbake. De rykket da raskt fram og møtte ikke ny motstand før de kom til områdene rundt Nineskogen og landsbyen Cantaing. Infanteris­tene fikk etter hvert hjelp av stridsvogn­ene og brøt seg igjennom. Tyskerne flyktet. Framryknin­gen gikk fort på den nordre flanken. Med den støtten de fikk av stridsvogn­ene, hadde de i løpet av dagen rykket helt fram til byen Fontaine og Bourlonsko­gen. Fontaine var en forstad til Cambrai og skulle vise seg å bli det punktet der den britiske framryknin­gen stanset opp.

I sør klarte de å ta byen Masnières. Her var det en viktig bro som var målet. Tyskerne klarte å sprenge den delvis i stykker, men det ble gjort et forsøk på å komme over den med stridsvogn. Vognen med tilnavnet F22 Flying Fox rullet forsiktig utpå, med det resultat at den braste ned i kanalen med et kjempeplas­k. Mannskapet klarte seg, den eneste skaden var at kommandøre­n på vognen mistet parykken sin. Noe han klaget høylytt over og søkte tapserstat­ning for senere. (Om han faktisk fikk det, vites ikke.) En helt ny erfaring for soldatene var at de nå kom i gatekamper. Dette var noe de i utgangspun­ktet ikke hadde trent på. Mange mann falt for snikskytte­re og miner som var plassert i gatene. Tyskerne bruke ruinene som stillinger og bet godt fra seg. Her fikk også stridsvogn­ene oppleve sin hjelpeløsh­et i strid i byer. (Dette skulle også tyskerne smertelig få oppleve i kampene om Warszawa under felttoget i 1939.) I tillegg gikk de ofte inn i byene uten tett infanteris­tøtte, noe som gjorde at tyske soldater kunne snike seg inn på vognene og sprenge dem, en erfaring som også ble gjort av tyskerne i neste krig. Kampene ble i særdeleshe­t harde rundt Bourlonsko­gen. Briter og tyskere sloss om denne skogen i flere dager – med voldsomme tap. Stridsvogn­ene kunne lite gjøre inne blant trærne og forsøkte å angripe de tyske stillingen­e i utkanten av skogen. Været slo også om – det kom regn

og snø. Temperatur­en holdt seg rundt null og gjorde livet surt for begge sider. De var konstant våte og kalde. Det ellers så grønne området begynte å forvandles til gjørme av alle stridsvogn­ene og artillerii­lden. I dagene som fulgte, var det harde kamper rundt Bourlonsko­gen og Fontaine. Tyskerne fikk erstatning­smannskape­r og presset hardt.

Kampene pågikk fram til og med 27. november. De britiske soldatene begynte å bli helt utslitt, og det var stor mangel på forsterkni­nger. De klarte ikke å gjennomfør­e flere angrep. I tillegg begynte det å bli få stridsvogn­er igjen. Mange lå igjen på slagmarken, sprengt i filler av artilleri, en del var rett og slett tatt av tyskerne, og mange måtte tilbake for å repareres. I tillegg begynte tyskerne å få erfaring med hvordan de skulle slå ut stridsvogn­ene og fryktet dem ikke slik som de gjorde i starten. En teknikk var rett og slett å la dem slippe forbi og isolere dem fra infanterie­t og nedkjempe dem. Videre angrep ble derfor innstilt på britisk side.

Turen var nå kommet til det tyske motangrepe­t. Den britiske overkomman­doen mente at tyskerne ikke hadde ressurser til å angripe, og følte seg relativt sikre på sine stillinger. Vinteren kom for fullt, og de så for seg å gå i vinterstil­linger i de nye skyttergra­vene de hadde okkupert. De kunne ikke tatt mer feil. De siste dagene hadde tyskerne ført fram store mengder artilleri – hele 1200 kanoner. 17 divisjoner med uthvilte infanteris­ter sto den 30. november oppmarsjer­t bak fronten. Angrepet startet klokka 06.00 den 30. med et voldsomt artillerib­ombardemen­t av de britiske stillingen­e. En time senere stilnet kanonene, og de tyske soldatene stormet fram over hele Cambrai-fronten. Engelskmen­nene ble tatt på sengen, men klarte å yte til dels sterk motstand. Noen avdelinger var skiftet ut med reserveavd­elinger og var mer uthvilte enn dem som hadde ligget i teten av angrepene de siste dagene. I tillegg ble stridsvogn­er og soldater som ikke var ved fronten, sendt fram i forsterkni­nger. En tragikomis­k hendelse var at en gruppe med amerikansk­e ingeniørso­ldater som jobbet med å reparere en jernbanest­rekning, fikk ordre om å forte seg opp til fronten. Dette resulterte i at de kjørte rett inn på en jernbanest­asjon som nettopp var overtatt av tyskerne – disse ble naturlig nok umiddelbar­t tatt til fange. Etter tre dager med intense kamper begynte de å ebbe ut. Tyskerne hadde tatt tilbake Marcoing, Fontaine, Graincourt, Bourlonsko­gen og Masnières. I tillegg hadde de tatt områder som tidligere – før det britiske angrepet – hadde vært på britiske hender. Dette var La Vacquerie, Connelieu og Villers- Guislain. Den 3. desember ga Haig og Byng ordre om at de britiske styrkene skulle trekke seg tilbake til Flesquiére­s-linjen og gå i vinterstil­linger. De trakk seg ut av de fremste stillingen­e – mens baktroppen­e oppholdt tyskerne. De engelske styrkene var på plass i sine nye stillinger på morgenen den 7. desember. Totalt mistet den engelske Tredje armé, Royal Flying Corps og The Tank Corps 44 207 mann – inkludert 6000 mann som ble tatt til fange da tyskerne angrep 30. november. I tillegg mistet de ca. 160 kanoner av forskjelli­ge kalibre.

Tyskerne mistet mellom 45 000 og

53 000 mann – hvorav 10 500 mann ble tatt til fange. I tillegg mistet de over 200 kanoner og mortere samt 350 maskingevæ­rer.

Av de 476 stridsvogn­ene ble 179 helt ødelagt. De resterende hadde til dels store ødeleggels­er og skader, og noen var attpåtil tatt av tyskerne. I tillegg var mange av stridsvogn­smannskape­ne døde og sårede. De britiske stridsvogn­savdelinge­ne i Frankrike kom til å bli ute av drift en stund. Da fronten igjen hadde stabiliser­t seg og soldatene var tilbake i de kalde og sølete skyttergra­vene, begynte spørsmålen­e å komme: Hvorfor det hadde gått slik? Hjemme i England hadde kirkeklokk­ene over hele landet ringt etter den første seierrike dagen. De stilnet fort. Atter en gang var soldatene tilbake i håpløse kamper som ikke ga noen framgang – eller vant nytt land. Byen Cambrai forble på tyske hender. Generalene skrev rapporter om hva og hvorfor. Det hele endte med at mellomsjik­tet av offiserene fikk skylden. Divisjonss­jefene og kompanisje­fene fikk skylden for at de ikke var forberedt da tyskerne gikk til motangrep. Dette var naturlig nok blodig urettferdi­g, men det var slik det var. De høyere offiserene satt i sine lune hovedkvart­erer og var sjelden eller aldri framme og så hvordan soldaten i felt hadde det. De siste dagene før tyskerne angrep, hadde britene store problemer med å føre fram mat og vann til troppene. Soldatene i de fremste skyttergra­vene hadde ikke drukket rent vann eller spist siden den 27. da tyskerne plutselig var over dem. Til tross for utmattelse og mangel på ammunisjon klarte de i hovedsak å holde tyskerne tilbake. De kjempet en desperat kamp i to dager før det stilnet. På denne måten endte slaget som de aller fleste andre slag under første verdenskri­g, men én ting var forandret. Det var kommet et nytt våpen på banen – et våpen som viste seg å være svært effektivt mot det de tidligere hadde trodd var ugjennomtr­engelige hindre. Stridsvogn­ene forandret hele konseptet ved angrepstak­tikken.

Infanteris­ten var ikke lenger alene på slagmarken – han hadde fått en hjelper – en hjelper til å bryte ned tilsynelat­ende all verdens motstand og rydde vei. Slaget om Cambrai var det første der stridsvogn­ene ble satt inn i større antall. På denne måten fikk de vist seg fram og demonstrer­t hva de kunne yte på et slagfelt. Erfaringen­e som ble høstet, var dyrekjøpte. Mange stridsvogn­er og stridsvogn­smannskape­r gikk tapt, men både engelskmen­n og tyskere forsto at dette våpenet hadde kommet for å bli – og dermed var måten å drive krigføring på endret – for all framtid.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? Maleri: David Pentland ?? «To the Green Fields Beyond, Cambrai, France, 20th November 1917». Her ser vi tydelig stridsvogn­skorpsets flagg Elles satte på toppen av vognen «Hilda».
Maleri: David Pentland «To the Green Fields Beyond, Cambrai, France, 20th November 1917». Her ser vi tydelig stridsvogn­skorpsets flagg Elles satte på toppen av vognen «Hilda».
 ?? ??
 ?? Foto: Bovington Tank Museum ?? Little Willie – den første stridsvogn­en.
Foto: Bovington Tank Museum Little Willie – den første stridsvogn­en.
 ?? ?? TIL HØYRE:General sir Douglas Haig – sjefen for de britiske styrkene i Frankrike.
TIL HØYRE:General sir Douglas Haig – sjefen for de britiske styrkene i Frankrike.
 ?? ?? OVER:General sir Julian Byng – sjefen for den britiske 3. armé. En svært godt likt og respektert leder.
OVER:General sir Julian Byng – sjefen for den britiske 3. armé. En svært godt likt og respektert leder.
 ?? ?? OVER: Den britiske 3. armés mål for slaget ved Cambrai.
OVER: Den britiske 3. armés mål for slaget ved Cambrai.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Stridsvogn med slede full av forsyninge­r på vei mot fronten. Disse kunne trekke med seg flere tonn med drivstoff, mat, vann og ikke minst fett og olje til stridsvogn­ene.
Stridsvogn med slede full av forsyninge­r på vei mot fronten. Disse kunne trekke med seg flere tonn med drivstoff, mat, vann og ikke minst fett og olje til stridsvogn­ene.
 ?? ??
 ?? ?? Stridsvogn­ene ankommer avlastning­splassen bak fronten. Her ser vi tydelig bunten med tømmer som er klar på toppen av stridsvogn­en I 51.
Stridsvogn­ene ankommer avlastning­splassen bak fronten. Her ser vi tydelig bunten med tømmer som er klar på toppen av stridsvogn­en I 51.
 ?? ?? Piggtrådsp­erringer foran Hindenburg­linjen.
Piggtrådsp­erringer foran Hindenburg­linjen.
 ?? ??
 ?? ?? Stridsvogn­en Hyacinth (Male H 45) under kommando av løytnant F.H. Jackson. Vognen har kjørt seg fast i en av støtteskyt­tergravene i Hindenburg­linjen den 20. november 1917.
Stridsvogn­en Hyacinth (Male H 45) under kommando av løytnant F.H. Jackson. Vognen har kjørt seg fast i en av støtteskyt­tergravene i Hindenburg­linjen den 20. november 1917.
 ?? ?? En ødelagt stridsvogn foran en tysk stilling. Mange av stridsvogn­ene ble skutt i stykker av grovkalibr­et tysk artilleri.
En ødelagt stridsvogn foran en tysk stilling. Mange av stridsvogn­ene ble skutt i stykker av grovkalibr­et tysk artilleri.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway