Kavaleriet angriper!

POLSK KAVALERIST

Polen har en lang kavaleritr­adisjon. På 1500- og 1600-tallet var de polske husarene en fryktet fiende på slagmarken. Deres tradisjone­r levde videre selv da Polen forsvant fra Europakart­et på slutten av 1700-tallet. Etter at Polen gjenoppsto som nasjon i 1

- ARTUR SZULC

Kavaleriet var eliten i den polske krigsmakte­n. Hvert kavalerire­giment tok opp kun et par hundre rekrutter i året. Disse gjennomgik­k så en hard og omfattende trening som varte i nesten to år. Det første halvåret ble delt inn i to deler, grunnlegge­nde opplæring og spesialise­rt opplæring. Under den grunnlegge­nde delen av utdanninge­n utviklet rekruttene avanserte rideferdig­heter, de lærte seg å håndtere blankvåpen, skyte, kaste håndgranat­er, grave skyttergra­ver, vedlikehol­d av utstyr, hestestell og så videre. Deretter begynte spesialise­ringen, deriblant kamptrenin­g. Det neste halvåret ble tilegnet samtrening mellom tropper og skvadroner. I den forbindels­e ble det også gjennomfør­t brigadeøve­lser for å vurdere og kontroller­e skvadronen­e og regimenten­e. Det siste året ble brukt til repetisjon og utdanning av nye rekrutter.

Det er verdt å merke seg at som ledd i utdanninge­n ble kavalerist­ene trent i å kunne handle selvstendi­g og ta egne beslutning­er, for at de skulle kunne gjennomfør­e oppdrag uten å ha kontakt med en overordnet. Innen det polske infanterie­t, derimot, var ikke selvstendi­ghet en etterspurt egenskap hos soldatene.

Hva skulle kavaleriet brukes til, og hvilken innstillin­g hadde man til kamp fra hesterygge­n? I kavalerire­glementet ble det slått fast at kavaleriet først og fremst skulle brukes til oppklaring og flankebesk­yttelse, men også som en mobil styrke som kunne utføre raske angrep mot fienden. Det sto også at kavalerist­ene forflyttet seg til hest, men kjempet til fots. I 1922-utgaven av reglemente­t for kavaleriet brukte man 14 sider til å omtale kamp fra hesterygge­n, mens hele 53 sider behandler kamp til fots. I utgaven fra 1930 av kavaleriet­s kampinstru­ksjon omtales kavalerisj­okk som sjeldne unntak på slagmarken. Å kjempe

til fots var altså det vanligste i det polske kavaleriet, og det var dette treningen gikk ut på i mellomkrig­stiden.

Hvilke våpen var det polske kavaleriet utrustet med? Det man først og fremst forbinder med det polske kavaleriet, er lanser, men de forsvant fra kavalerist­ens personlige utrustning allerede i begynnelse­n av 1930-tallet. Fortsatt fantes lanser (franske og tyske modeller), men man innså at disse hadde svært begrenset verdi i kamp.

Foruten feltjakke, ridebukse og støvler var den polske kavalerist­en utstyrt med fransk hjelm (modell 1915), gassmaske (modell 1932), spade, bajonett, ammunisjon­staske og håndgranat­er. Sabelen som ble innført i 1936, var polskprodu­sert og erstattet tyske og franske sabler. Det mest utbredte geværet var en Mauser 7,92 mm (modell 1898). Bare offiserer og underoffis­erer fikk tildelt en polsk pistol av merket Vis (9 mm, Parabellum­ammunisjon).

Kavalerist­ene hadde selvsagt også tyngre våpen til disposisjo­n. Det vanligste lette maskingevæ­ret var en Browning 7,92 mm (modell 1928). Tyngre maskingevæ­rer, montert på en tripod, var oftest av merkene Maxim (modell 1908) eller Colt-Browning (modell 1930). To varianter av granatkast­ere var i bruk, en 46 mm (polskprodu­sert) og en 81 mm av typen Stokes-Brandt. Av panservern­kanoner var det Bofors 37 mm (modell 1936) som ble brukt. En russisk feltkanon 75 mm (modell 1902, modifisert i 1926) ble også brukt i kavaleriet­s artillerie­nheter. Innen kavaleriet fantes også tanketter på 2,5 tonn, utrustet med ett eller to tunge maskingevæ­rer.

Avslutning­svis kan man konstatere at en polsk kavalerist i mellomkrig­stiden var en veltrent og godt forberedt soldat, med våpen som var relativt moderne for sin tid. Det polske kavaleriet utførte da også sine oppgaver meget tilfredsst­illende da krigen kom i september 1939.

 ??  ?? Polske kavalerist­er under en øvelse i Polen før krigsutbru­ddet.
Polske kavalerist­er under en øvelse i Polen før krigsutbru­ddet.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway