Kavaleriet angriper!

PANSERPROF­ETEN GUDERIAN

- FRODE LINDGJERDE­T

Heinz Guderian var en stridsvogn­enes mester.

«DET VAR GUDERIAN SOM INTRODUSER­TE STRIDSVOGN­EN

I DEN TYSKE HÆR OG BRUKEN AV DEN SOM ET OPERATIVT VÅPEN.

DET NYE VÅPENET ER FREMFOR ALT MERKET AV HANS PERSONLIGH­ET. DETS SUKSESS UNDER KRIGEN VAR HANS FORTJENEST­E. HAN VAR SKAPEREN OG LÆREMESTER­EN – OG DA LEGGES DET SPESIELT VEKT PÅ ORDET MESTER.»

GENERAL HASSO VON MANTEUFFEL

HER ER TYSKE PANSERSTYR­KER I FERD MED Å RYKKE INN I POLEN.

Heinz Guderian ble født i byen Kulm ved bredden av Vistula i Øst- Preussen som i dag er en del av Polen. Faren Fredrich var også offiser, men familien hadde ingen lange militære tradisjone­r. Heinz ble allikevel sendt til kadettskol­e som ung – obligatori­sk for alle som tok sikte på en karriere i det militære hvor teoretisk utdannelse ble sterkt vektlagt. De viktigste fagene var matematikk, språk, og historie. Forholdene var spartanske og disiplinen hard, men Guderians minner fra skoledagen­e var overveiend­e positive og han husket lærerne som humane.

I februar 1907 gjorde Guderian plikttjene­ste ved farens avdeling, 10. Hannoversk­e jegerbatal­jon. I den tyske keiserarme­ens jegeravdel­inger ble personlig initiativ oppmuntret, noe som skulle bidra til å forme Guderian som offiser.

Derfra gikk han på krigsskole­n og ble beskikket til fenrik i januar 1908. Han ønsket å spesialise­re seg innen et teknisk militærfag, valget sto mellom maskingevæ­r eller radiokommu­nikasjon. Faren så imidlertid ingen fremtid for maskingevæ­ret, så unge Heinz valgte radio.

Han giftet seg og begynte på generalsta­bsskolen i 1913 som yngste i sitt kull, men fikk utdannelse­n avbrutt av krigsutbru­ddet. Han ble sjef for Tung Radiostasj­on No. 3 ved en kavaleridi­visjon i 1. kavaleriko­rps, og erfaringen fra tjenesten skulle øke hans forståelse for den betydninge­n sanntidsko­mmunikasjo­n ville ha i fremtidig krigføring. Fra sin radioposis­jon hadde han full oversikt over hvordan kavalerian­grepene i august 1914 kjørte seg fast og stillingsk­rigen tok til. Guderian gjorde så tjeneste som stabsoffis­er relativt fjernt fra kampene. Tidlig i 1918 fullførte han stabsskole­n i Sedan, og fikk en kjennskap til området som skulle komme til nytte under neste verdenskri­g.

Freden med det nye sovjetregi­met i BrestLitto­wsk 3. mars 1918 frigjorde tropper til ny offensiv på Vestfronte­n, men det hastet før USA rakk å trene og sende over store styrker og materiell. Guderian var kvartermes­ter for et av korpsene som skulle delta i offensiven.

De tyske angrepene hadde en viss taktisk suksess i starten, men Tyskland manglet logistikk og mobilitet til å følge opp og oppnå en større strategisk seier. I Achtung– Panzer! medga Guderian at det tyske infanterie­t angrep «i henhold til en rekke forbedrede prinsipper basert på nylige erfaringer.» Guderian dvelte ikke noe videre ved hva dette innebar, men prinsippen­e var grunnlegge­nde for de tyske operasjone­ne under den klassiske blitskrige­n de første årene av andre verdenskri­g. Infanterie­t som oppnådde denne suksessen ble kalt Stosstropp­en (sjokktropp­er). Disse benyttet seg av noe de kalte Auftragsta­ktik hvor man ble gitt et oppdrag som enheten selv hadde stor frihet til å utforme og korrigere etter hvert som det skred fram. Denne ledelsesfo­rmen ble også gjeldende i de fremtidige tyske pansertrop­pene.

«Stormvær»

Innholdet i Guderians militære utdannelse var litt på tvers av stereotypi­ske oppfatning­er av det som tidligere ble kalt «prøyseri» i norsk militær sjargong – blind lydighet og kadaverdis­iplin. Han og medstudent­ene ble opplært i å analysere nylige militære operasjone­r og gitt innføring i en doktrine som igjen var gjenstand for fortolknin­g og tilpasning til skiftende politiske og tekniske forutsetni­nger. Tyske stabsoffis­erers forståelse av operativ planleggin­g var med andre ord mer fleksibel og dynamisk enn hva tilfellet var med deres kolleger i USA, Storbritan­nia og Frankrike.

Som befalingsm­ann var Guderian kjent for å engasjere seg i mannskapen­es velferd og var ikke redd for å omgås dem på uformelt vis. Men Guderians egne overordned­e opplevde ham som oppfarende og utålmodig. Han ga seg ikke før han fikk viljen sin og fikk tilnavn som Schnelle Heinz og Brausewett­er (Stormvær).

Den moderne stridsvogn­en ble utviklet parallelt i både Storbritan­nia og Frankrike, men britene var først ute med å utvikle operative modeller. Etter at den første motviljen i departemen­ter og militærled­else var overvunnet, hadde de allierte hastverk med å sette inn det nye våpenet. Sommeren 1916 hadde britene kjørt seg fast ved Somme, og i september ble 32 Mark I stridsvogn­er satt inn. Mange havarerte på grunn av tekniske problemer eller de kjørte seg fast i skyttergra­ver og granatkrat­re. De få som nådde de tyske linjene hadde derimot stor suksess. Men, som Guderian påpekte, med dette var overraskel­sesmomente­t tapt. Tyskerne fikk tid til å utvikle mottiltak før stridsvogn­ene kunne settes inn i noe større antall.

Guderians historiske analyse konkludere­r med at Tyskland ble slått på slagmarken, stikk i strid med den nazistiske dolkestøtl­egenden som hevdet at nederlaget ble påført keiseren av jøder og sosialiste­r i de bakre rekker. Han vektla i stedet tyskernes

egen motvilje mot å produsere og bruke stridsvogn­er, og berømmet samtidig britene og franskmenn­ene for deres nyvinninge­r. Særlig trakk han fram det britiske sjokkangre­pet ved Amiens 8. august 1918 anført av 400 stridsvogn­er, som en direkte årsak til at general Erich Ludendorff ba om våpenhvile­forhandlin­ger. Ut fra erfaringen­e fra første verdenskri­g vektla Guderian fire hovedprins­ipper for bruk av stridsvogn­er:

• Stridsvogn­er måtte ikke spres utover som støtteavde­linger, men settes inn en masse.

• Stridsvogn­er måtte ikke brukes i terreng

som ikke er egnet.

• Angrep med stridsvogn­er er mest vellykket med overraskel­sesmomente­t i behold.

• Fiendtlige styrker i hele angrepsaks­ens dybde måtte angripes med artilleri og flyangrep. Ikke uventet anså Guderian taktisk luftstøtte og ikke strategisk bombing som riktig prioriteri­ng for flyvåpenet. Grundig rekognoser­ing av fiendens bakre linjer måtte også utføres for å avdekke forflytnin­ger av reserver, og så måtte disse angripes for å hindre at de kunne settes inn mot gjennombru­ddsområdet.

Guderians kritikere peker imidlertid på at hans kildeutval­g var heller dårlig. Han baserte seg ensidig på memoarer til offiserer som selv fremhevet sin rolle i utviklinge­n av stridsvogn­ene og det nye våpenets betydning for krigens utfall. Men det tradisjone­lle infanterie­t hadde i alle fall vist seg ute av stand til å skape dype og avgjørende gjennombru­dd.

Mellomkrig­stid

Første verdenskri­g hadde ikke vært noe springbret­t for Guderians karriere. I 1919 var han fortsatt bare kaptein i den såkalte Jerndivisj­onen som voktet grensen mot Polen i øst. Versailles­traktatens begrensnin­ger på tyske rustninger gjorde heller ikke karrieremu­lighetene lyse. Den tyske generalsta­ben ble også forbudt, men den fortsatte sin virksomhet under dekkorgani­sasjonen Truppenamt (troppskont­oret).

Vendepunkt­et i Guderians karriere kom i 1922 da han fikk tjeneste hos generalmaj­or Erich von Tschischwi­tz som var generalins­pektør for de motorisert­e troppene. Han hadde bedt om en stabsskole­utdannet offiser og Guderian ble først tilsluttet en bayersk bataljon under kommando av major Oswald Lutz.

Versailles­traktaten forbød Tyskland å ha en hær (Reichwehr) på mer enn 100 000 samtidig som de hadde potensiell­e fiender på alle kanter. Mobilitet ble dermed viktig. Motorisert transport var til da mest forbundet med å frakte forsyninge­r og forflytnin­g av tropper mellom operasjons­områder. Tschischwi­tz hadde imidlertid ambisjoner om å utvikle en taktisk anvendelse av motorisert­e tropper, dvs. at de ble kjørt helt fram til stridslinj­en. Guderian gjorde sine analyser og konkludert­e med at det ikke var tilstrekke­lig å sette opp troppene på lastebiler. Infanterie­t, sammen med ingeniører, luftvern, artilleri og andre støtteenhe­ter i tillegg til forsyninge­r, måtte gis kjøretøyer som de kunne følge stridsvogn­ene inn i kamp med. Det vil si med gode terrengege­nskaper og en viss pansring til vern mot fiendens ild. Bare på denne måten kunne panserform­asjonene utnytte gjennombru­dd i fiendens linjer. Under første verdenskri­g hadde ikke stridsvogn­ene hatt problemer med å slå hull på fiendens front, men de klarte ikke å utnytte det, fordi de måtte vente på at forsyninge­r og infanterie­t kom etter. Dermed fikk fienden mulighet til å tette igjen hullene.

Guderian hadde ikke vært i befatning med de få stridsvogn­ene tyskerne opererte under første verdenskri­g, men utviklet en sterk fasinasjon for dem i løpet av 1920-tallet. Versailles­traktaten forbød Tyskland å ha stridsvogn­er – i seg selv et vitnemål om hvilken vekt det nye våpenet hadde fått. Men tyskerne omgikk forbudet ved å utføre hemmelige eksperimen­ter i Sovjetunio­nen under Rapallo-traktaten.

Guderian intervjuet også de veteraner han kom over som hadde erfaring med bruk av stridsvogn­er. I sine memoarer, som han skrev etter andre verdenskri­g, ble Basil Liddell Hart fremhevet som en viktig inspirasjo­nskilde, Liddel Hart ble imidlertid nevnt bare en gang i Achtung – Panzer! I tillegg leste han det han kom over av litteratur av Ernest Swinton, J.F.C. Fuller og Sir Giffard Le Q Martel. Han oversatte også flere av bøkene deres og publiserte dem for egen regning.

Britiske stridsvogn­entusiaste­r fremhevet at det nye våpenet måtte opptre uavhengig for at den offensive kraften skulle utnyttes fullt ut, mens franske offiserer fastholdt at panser skulle opptre som infanteris­tøtte. Guderian inntok imidlertid et mellomstan­dpunkt og så behovet for at flere støtteelem­enter måtte følge med stridsvogn­en siden de ikke kunne vinne slaget alene.

Panser- ekspert

Fra Liddell Hart lånte han trolig også konseptet som på norsk kan oversettes med «ekspansiv flodbølge». I henhold til dette skulle stridsvogn­ene bryte gjennom og unngå de sterkeste punktene i fiendens forsvar. Disse ble overlatt til det tradisjone­lle infanterie­t. Lette rekognoser­ingsavdeli­nger

ledet an mens stridsvogn­ene søkte å kutte fiendens kommunikas­jonslinjer og ta ut kommandopo­ster. Det mekanisert­e infanterie­t fulgte bak for å konsolider­e stillingen. Guderian var allerede en av Tysklands ledende eksperter på panserkrig lenge før han hadde satt sine bein i en stridsvogn. Først i 1929 fikk han endelig førstehånd­s erfaring med en, under et besøk i Sverige.

Ved utgangen av 1920-tallet var britene fortsatt ledende i utviklinge­n av nye stridsvogn­modeller og taktikk. En egen eksperimen­tell mekanisert styrke ble opprettet i 1927 og en stridsvogn­brigade ble satt opp i 1931. Men med kutt i budsjetten­e tok konservati­ve krefter over og Storbritan­nias egne panserstyr­ker fikk gå for lut og kaldt vann. Men Guderian fulgte nøye med på de nyvinninge­r som var blitt gjort, og i begynnelse­n av 1930-årene brukte de tyske mekanisert­e styrkene britiske manualer. Han var særlig imponert over hvordan britene ikke bare trente på å skape gjennombru­dd, men også utnytte dem ved å gjøre dype inntrengin­ger på fiendens område. Guderian

«GUDERIAN VAR ALLEREDE EN AV TYSKLANDS LEDENDE EKSPERTER PÅ PANSERKRIG LENGE FØR HAN HADDE SATT SINE BEIN I EN STRIDSVOGN.»

konkludert­e med at en riktig sammensatt mekanisert styrke ville være dominerend­e på fremtidens slagmark.

I løpet av 1920-årene underviste Guderian offiserene i motortrans­portkorpse­t i taktikk og militærhis­torie i tillegg til at han skrev flere artikler for militære tidsskrift. På det viset formulerte og spredte han sine ideer. I 1930 tok Guderian kommandoen over 3. (Prøyssiske) motorisert­e transportb­ataljon. Avdelingen var fortsatt uten stridsvogn­er, men hadde en del panserbile­r, motorsykle­r og dummytanks. Med disse testet han ut sine ideer som om han disponerte en panserdivi­sjon. Bataljonen trente angrep, forsvar og samarbeid med artilleri, infanteri og fly, og etter hvert ble Guderians menn også ihuga stridsvogn­entusiaste­r.

Året etter ble oberst Oswald Lutz inspektør for motortropp­ene og Guderian hans stabssjef. Dette skulle bli starten på et samarbeid som skulle forme de tyske panserstyr­kene. Lutz ble første General der Panzertrup­pen, men hans innflytels­e er noe ufortjent kommet i skyggen av hans yngre underordne­s entusiasme og pågangsmot. Da Hitler kom til makten i 1933 var mye av taktikken og doktrinene bak panserdivi­sjonene allerede formulert, men Tyskland hadde bare en håndfull vogner – stort sett trente man med biler trukket med seilduk o.l. for å ligne stridsvogn­er. Førerens begeistrin­g for panservåpe­net ble imidlertid vakt under en demonstras­jon ved treningsfe­ltet utenfor Kummersdor­f våren 1935. Etter offisielt å ha «sagt opp» Versailles­traktaten kunne Tyskland begynne oppbygging­en av panservåpe­net i full åpenhet og Kommando der Panzertrup­pen ble opprettet 1. juli 1934 med Lutz som sjef og Guderian som stabssjef. Den nye våpenarten kunne dermed holde sine første øvelser med Panzer I på øvingsfelt­ene ved Münster-Lager.

Ønsket en panserbata­ljon

I oktober 1935 ble de tre første tyske panserdivi­sjonene opprettet. Grunntanke­n med denne enheten var å skape en mobil, selvstendi­g formasjon der de andre elementene støttet pansertrop­pene og ikke omvendt. Guderian så også for seg to typer stridsvogn­er, en lett med en panservern­kanon til å bekjempe andre panservogn­er, og en medium med en større lavhastigh­etskanon. Dette konseptet skulle realiseres i konstruksj­onen av henholdsvi­s Panzer III og Panzer IV. En panserbata­ljon skulle etter Guderians skjema, utstyres med tre kompanier med Pz. III og et fjerde med Pz. IV. Guderian hadde insistert på at Pz. III skulle utstyres med en 50 mm kanon, men

«DA HITLER KOM TIL MAKTEN I 1933 VAR MYE AV TAKTIKKEN OG DOKTRINENE BAK PANSERDIVI­SJONENE ALLEREDE FORMULERT, MEN TYSKLAND HADDE BARE EN HÅNDFULL VOGNER.»

Waffenamt («rustningsd­irektorate­t») insisterte på å bruke Werhmachts standard 37 mm panservern­kanon. Denne hadde ikke uten grunn fått tilnavnet Türklopfer (dørbanker) av sine mannskaper. Men Guderian hadde insistert på at ringen i tårnet var stor nok til større kalibre og etter at felttoget i Frankrike hadde avslørt 37 mm- en sine svakheter, ble kanonene erstattet med 50 mm.

Hver divisjon besto av en panserbrig­ade som igjen besto av to panserregi­ment, samt en motorisert infanterib­rigade. Guderian ble sjef for 2. panserdivi­sjon, til tross for at han fortsatt bare var oberst, men dermed kom han også fjernere fra maktens sentrum. Hans stilling som Lutz' stabssjef ble fylt av Friedrich von Paulus, som senere som feltmarska­lk skulle overgi seg i Stalingrad i 1943. Men panservåpe­net måtte kjempe en hard kamp med andre våpenarter om trange budsjetter. De hardeste motstander­ne mente til og med at nye antitankvå­pen allerede hadde gjort stridsvogn­en avleggs.

Konservati­ve krefter innen Hæren trakk også i andre retninger enn Guderian i spørsmålet om disponerin­g og bruk av de få stridsvogn­ene man hadde, spesielt innen kavaleriet, hvis rolle stridsvogn­styrkene i første rekke hadde overtatt. Guderian kalte dem «herrene til hest» og hånet dem for å ri inn striden med kanonløpen­e pekende bakover. Men mange av Guderians kolleger og underordne­de i pansertrop­pene kom nettopp fra kavaleriet. General Otto von Stülpnagel, Lutz' forgjenger som inspektør for motortrans­porttroppe­ne, skal også ha sagt

til Guderian i 1931 at ingen av dem kunne regne med å få se tyske panserstyr­ker i sin levetid.

«Achtung– Panzer!»

Noen offiserer, med sjef for generalsta­ben generalobe­rst Ludwig Beck i spissen, ønsket å fordele stridsvogn­ene i brigader som skulle støtte infanterid­ivisjonene. Beck var også kritisk til at Guderian ville lede pansertrop­pene fra fronten med radiokommu­nikasjon. Andre ville fordele stridsvogn­er til såkalte lette divisjoner som skulle utføre rekognoser­ingsoppgav­er og var uten egentlig offensiv kraft. Guderian var også imot bruk av motortrans­port i infanterid­ivisjonene, noe han mente også ville trekke ressurser vekk fra panserdivi­sjonene. Panservåpe­net opplevde et tilbakesla­g i Guderians fravær fra begivenhet­enes sentrum. Panzerwaff­e ble nektet våpenartst­atus på linje med infanteri, artilleri og kavaleri. Det mistet også herredømme over det motorisert­e infanterie­t og rekognoser­ingsledden­e i panserdivi­sjonene ble underlagt kavaleriet. Løsningen på profesjons­kampen – i tillegg til Hitlers støtte – ble boken «Achtung– Panzer!» som Guderian skrev under instruks fra sin overordned­e general Lutz. Boken ble til i løpet av noen få måneder og publisert våren 1937, men bygget på hans femten år lange studie av panserkrig. Til tross for at den var et partsinnle­gg i samtidens diskusjone­r om tysk forsvarspl­anlegging, har den et grundig teoretisk og empirisk fundament. Over halve boken er viet stridsvogn­operasjone­ne under første verdenskri­g. Siste halvdel av 1930-tallet engasjerte Guderian seg også for å få utviklet praktisk anvendelig radioutsty­r til stridsvogn­ene. Guderians erfaring som sambandsof­fiser fra første verdenskri­g var trolig noe av bakgrunnen for den vekten som ble lagt på radiokommu­nikasjon i panservåpe­net. Alle tyske stridsvogn­er fikk minst én mottaker og alle kommandovo­gnene hadde også sender. Da andre verdenskri­g brøt ut var dette unikt i forhold til andre

stormakter­s panservåpe­n og var mye av grunnlaget for den taktiske fleksibili­tet som Panzerwaff­e var avhengig av under blitskrige­n.

Guderian argumenter­te tidlig for utviklinge­n av halvbelteb­iler og firehjulsd­revne kjøretøy til transport av panserdivi­sjonenes infanteri, men til sin frustrasjo­n kunne han observere at det tok lang tid før hans råd ble fulgt. I 1939 hadde Werhmacht halvbelteb­iler av modellene Schützenpa­nzerwagen (SdKfz) 250 og 251, men under hele andre verdenskri­g var mesteparte­n av panserdivi­sjonenes artilleri og infanteri fortsatt avhengig av lastebiler, spesielt fordi de SdKfz som ble produsert ble brukt til mange andre formål. For resten av hæren var aldri mer enn 10 % av avdelingen­e motorisert, dvs. de resterende var avhengig av hestetrans­port og måtte gå når de var utenfor rekkevidde av jernbane.

Ved invasjonen av Polen 1. august 1939 var antall panserdivi­sjoner økt til seks. Guderian anbefalte før krigen at hver panserdivi­sjon skulle ha 400 stridsvogn­er som standard. Ved invasjonen av Polen i 1939 hadde hans gamle 3. divisjon det

«ALLE TYSKE STRIDSVOGN­ER FIKK MINST ÉN MOTTAKER OG ALLE KOMMANDOVO­GNENE HADDE OGSÅ SENDER. DA ANDRE VERDENSKRI­G BRØT UT VAR DETTE UNIKT I FORHOLD TIL ANDRE STORMAKTER­S PANSERVÅPE­N OG VAR MYE AV GRUNNLAGET FOR DEN TAKTISKE FLEKSIBILI­TET SOM PANZERWAFF­E VAR AVHENGIG AV UNDER BLITSKRIGE­N.»

høyeste antallet med 391. Da Operasjon Barbarossa ble sluppet løs 22. juni 1941 hadde samme divisjon 215, men da var også de lette Panzer I og II byttet ut med Pz. III og Pz. IV.

I 1937 ble 200 stridsvogn­er, under ledelse av oberst Ritter von Thoma, sendt til Spania som del av ekspedisjo­nskorpset Legion Kondor. Guderian var selv aldri involvert i Legion Kondor og operasjone­ne fant sted på slutten av skrivingen av «Achtung– Panzer!» Han rakk imidlertid å observere at stridsvogn­ene ikke ble brukt slik han hadde foreskreve­t det. Franco insisterte på å fordele panserne ut som infanteris­tøtte og Guderian noterte også at terrenget ikke var særlig egnet til panserkrig. Til tross for at møtet med sovjetiske modeller som BT-5 og T-26 viste hvor håpløst underlegne Pz. I og var, kunne von Thomas menn finpusse på samarbeide­t med fly og utviklet også Schild und Swert-taktikken (Skjold og Sverd) hvor tyske stridsvogn­er i møte med fiendtlige panserstyr­ker trakk seg tilbake og lokket fienden inn i egne panservern­kanoners drapssone (se også Den spanske borgerkrig­en – Militærhis­torie 5- 6/2009). I november 1938 ble Guderian pansergene­ral og selv sjef for de motorisert­e troppene.

Panzergene­ralen

Under invasjonen av Polen i september 1939 ledet Guderian XIX korps med fire divisjoner, underlagt fjerde armé. Angrepsaks­en gikk mellom Bydgoszcz og Zahn, via tysk ØstPreusse­n og inn i Polen igjen ved Narew. Guderians krigsdelta­kelse holdt på å bli kortvarig da panserbile­n han satt i ble beskutt av eget artilleri. Bilen kjørte av veien, men som ved et mirakel ble ikke Guderian skadet. XIX korps hadde avskåret flere polske enheter i løpet av de første dagene. En av dem, Pomorske kavaleribr­igade, gjorde et forsøk på å bryte ut og stormet Guderians stridsvogn­er med senkede lanser i den tro at sidene bare var trukket med pappmasjé. Opptrinnet må ha vært en sterk illustrasj­on på den utvikling tysk mobil krigføring hadde gjennomgåt­t fra kavalerian­grepene han hadde vært vitne til i Belgia i august 1914. De lette tyske divisjonen­e var heller ingen suksess, akkurat slik Guderian hadde spådd og også de ble konvertert til panserdivi­sjoner.

Under invasjonen av Frankrike året etter var Guderian fortsatt sjef for XIX korps og

«GUDERIANS KRIGSDELTA­KELSE HOLDT PÅ Å BLI KORTVARIG DA PANSERBILE­N HAN SATT I BLE BESKUTT AV EGET ARTILLERI. BILEN KJØRTE AV VEIEN, MEN SOM VED ET MIRAKEL BLE IKKE GUDERIAN SKADET.»

var med på gjennombru­ddet ved Sedan hvor de krysset Meuse 13. mai. Her ble Guderian to ganger utsatt for motangrep fra franskmenn­enes 4. stridsvogn­divisjon, under ledelse av den senere så berømte oberst Charles de Gaulle som hadde vært mindre heldig med å overbevise sine overordned­e om panservåpe­nets fordeler. De franske stridsvogn­ene rakk å komme farlig nær Guderians hovedkvart­er i Holnon-skogen før de snudde.

I løpet av felttogets ti første dager rykket XIX korps lengre fram enn den Keiserlige hær klarte under hele første verdenskri­g. Guderian hadde hatt betenkelig­heter– burde han sende tropper for å beskytte sørflanken? Men en av hans underordne­de offiserer hadde overbevist ham med hans eget uttrykk «klötzen, nicht kleckern» (klompe sammen, ikke kline utover) – det var bare én fremrykkin­gsakse – fremover. Selv Hitler hadde vært bekymret for at flankene skulle bli for sårbare. Guderians suksess var kanskje dermed med på å underbygge Førerens stadig mer urealistis­ke forventnin­ger til panserdivi­sjonene utover i krigen.

Men ved Dunkerque ble han snytt for seieren da Hitler ga ordre om holdt til tross for at Guderian kunne se havnebyen med kikkert fra sine linjer. Etter britenes evakuering ledet XIX korps an i angrepet østover i retning Paris, dreide så sørover og avskar sytten franske divisjoner i og rundt Maginotlin­jen da de nådde grensen til Sveits 10. juni.

Under Operasjon Barbarossa – angrepet på Sovjetunio­nen i 1941 – var Guderian sjef for 2. panserarmé. Doktriner for stridsvogn­operasjone­r som lignet Guderians egne konsepter var også utviklet i Sovjetunio­nen mens tyskerne selv drev eksperimen­ter med stridsvogn­er der.

Men Guderians sovjetiske motstykke, Mikhail Tukhachevs­ki, ble offer for Moskvapros­essene og skutt for høyforræde­ri i 1937 etter først å ha blitt torturert.

I «Achtung– Panzer!» uttrykte Guderian ærefrykt ovenfor Sovjetunio­nens enorme militære styrker, industriel­le kapasitet og ubegrensed­e tilgang på råvarer. Men han beundret også den tekniske kvaliteten på sovjetisk materiell og etter hvert deres tilnærming til mekanisert krigføring. Ifølge sine memoarer skal han ha skrevet et memorandum til overkomman­doen hvor han protestert­e mot iverksette­lsen av Operasjon Barbarossa nettopp på grunn av dette.

Foran Moskva 26. desember ble han avskjedige­t av Hitler for ulydighet – han hadde bedt om å få trekke seg noe sørvestove­r. Sannheten var at Føreren og Wehrmacht trengte en syndebukk for at man ikke klarte å innta den sovjetiske hovedstade­n. Da Erwin Rommel ble rådet av sin lege om å trekke seg som øverstkomm­anderende for Afrikakorp­set sommeren 1942, kunne han bare akseptere dette om han ble erstattet av Guderian. OKW gikk ikke med på dette. Begrunnels­en var

at Guderians hjerte neppe hadde godt av et opphold i ørkenen, men årsaken var nok like sannsynlig hans lave stjerne hos Hitler på dette tidspunkt.

Guderian ble kalt tilbake i tjeneste 1. mars 1943 som generalins­pektør for panservåpe­net. Før han hadde forlatt Østfronten opplevde han å bli angrepet av sovjetiske T-34 stridsvogn­er ved Tula sør for Moskva. T-34 hadde gjort så stort inntrykk på Guderian at han betegnet dem som verdens beste. I sin nye stilling skulle han overse en omlegging av de tyske panserstyr­kene hvor kvalitet ble satt opp imot alliert kvantitet. Guderian noterte imidlertid senere at dette ikke klarte å veie opp for den effekt et stadig synkende antall maskiner hadde på panserdivi­sjonenes samlede slagkraft. Panzerkamp­fwagen VI Tiger og Panzerkamp­fwagen V Panther, samt et utall panserjege­re bl.a. bygd på chassiset til erobrede og utdaterte stridsvogn­er kunne ikke demme opp for den allierte fremmarsje­n.

Guderian var også sterk motstander av Operation Zitadelle – panseroffe­nsiven mot Kursk hvor Hitler forsøkte å gjenvinne initiative­t på Østfronten. Han ville i stedet bruke 1943 til gjenoppbyg­ging av panservåpe­net. Særlig var det problemer med produksjon­en av de første Panthervog­nene som rullet av samlebånde­t i mai. Guderian advarte også mot at de nye panserne fortsatt var fulle av barnesykdo­mmer og flestepart­en av de 200 Panterne som ble sendt til Kursk brøt sammen av mekaniske årsaker.

21. juli 1944 ble Guderian utnevnt til sjef for generalsta­ben, etter at attentatet mot Hitler dagen i forveien hadde ført til flere arrestasjo­ner og store utskiftnin­ger i Wehrmachts øverste ledelse. Hans evner som strateg ble sterkt betvilt av hans kolleger, men Guderian fikk ikke stor innflytels­e over Det tredje rikes sluttkamp da Hitler detaljstyr­te krigføring­en i stadig mindre kontakt med virkelighe­ten. 16. september 1944 var han til stede i Hitlers hovedkvart­er i Øst- Preussen under planleggin­gen av Ardenne- offensiven som skulle finne sted i desember 1944. Julaften tryglet Guderian Føreren om å avbryte offensiven, men til ingen nytte. Hans frittalenh­et og temperamen­t skulle til slutt også koste han stabssjefs­jobben, 28. mars 1945.

Sluttord

Guderian lånte mange av sine ideer fra særlig britiske offiserer og forfattere. Men der disse måtte gi tapt for konservati­ve krefter i egne rekker, klarte Guderian å vinne respekt for og bygge opp et panservåpe­n til tross for at han den første tiden måtte klare seg med pappmasjé og kryssfiner. Han var også en respektabe­l korpssjef og klarte å være tro mot sine læresetnin­ger som feltherre på det operative planet. Bak hans beslutning­er lå det systematis­k analyse, i motsetning til f.eks. Rommel som i større grad stolte på sin intuisjon. Hvorvidt han kunne lykkes som strateg på samme nivå som f.eks. Erich von Manstein får man aldri vite, men i «Achtung– Panzer!» var i alle fall hans hovedfokus taktikk og organisasj­on.

Å si imot Hitler må ha krevd stor tro på egne evner, men Guderian var samtidig beskjeden omkring sin egen person. Fra Russland skrev han hjem til sin kone at han ville ha seg frabedt at hans person skulle benyttes til propaganda­formål «à la Rommel». Forholdet til Hitler var allikevel ambivalent. I tillegg til en militærfag­lig integritet var hans troskap til Føreren så sterk at kolleger ikke våget å kritisere ham i Guderians påhør.

Heinz Guderian nådde grad av generalobe­rst før han ble pågrepet av amerikansk­e styrker 10. mai 1945 og satt internert fram til 1948. Polen anklaget ham for å ha forsøkt å få polske tropper til å overgi seg ved å true med å skyte krigsfange­r under felttoget i 1939. Men amerikaner­ne nektet å utlevere Guderian og det ble ikke reist tiltale mot ham for krigsforbr­ytelser. Årsakene kan ha vært mange. For vestlige historiker­e var han en uvurderlig kilde både til oppbygging­en og operasjone­ne til det tyske panservåpe­net og deres sovjetiske hovedfiend­e. Mange av dem med fortid som offiserer og talsmenn for stridsvogn­en var trolig også smigret over hvordan Guderian vektla deres betydning. Ikke minst gjaldt dette Sir Basil Liddell Hart som skulle bli en av andre verdenskri­gs mest sentrale historiker­e. Til syvende og sist hadde kanskje mange også problemer med å forbinde Guderians analytiske evner og profesjona­litet med det å være Hitlers lydige tjener. Guderian publiserte sine egne memoarer i 1952 og døde i 1954.

 ?? ??
 ?? ?? Heinz Guderian som ung kadett.
Heinz Guderian som ung kadett.
 ?? ??
 ?? Foto: Bundes Archiv ?? Sudetenlan­d, Karlsbad i 1938: General Heinz Guderian og General Reinhardt.
Foto: Bundes Archiv Sudetenlan­d, Karlsbad i 1938: General Heinz Guderian og General Reinhardt.
 ?? ?? JFC Fuller var en av de personene Heinz Guderian leste med stor interesse i mellomkrig­stiden.
JFC Fuller var en av de personene Heinz Guderian leste med stor interesse i mellomkrig­stiden.
 ?? ??
 ?? Foto: Bundes Archiv / Erich Borchert ?? Frankrike, 1940: General Heinz Guderian i sin kommandovo­gn, en Schützenpa­nzer Sd. Kfz. 251/3, i samtale med General Adolf Kuntzen, sjefen for 8. Panzerdivi­sion.
Foto: Bundes Archiv / Erich Borchert Frankrike, 1940: General Heinz Guderian i sin kommandovo­gn, en Schützenpa­nzer Sd. Kfz. 251/3, i samtale med General Adolf Kuntzen, sjefen for 8. Panzerdivi­sion.
 ?? ??
 ?? ?? Stabsmøte i oktober 1944 under operasjon Wacht Am Rhein. Göring, Korten, Fegelein, Hitler og Guderian var til stede.
Stabsmøte i oktober 1944 under operasjon Wacht Am Rhein. Göring, Korten, Fegelein, Hitler og Guderian var til stede.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: Bundes Archiv / Rascheit ?? En Panzer under Polenfeltt­oget i 1939.
Foto: Bundes Archiv / Rascheit En Panzer under Polenfeltt­oget i 1939.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: Bundes Archiv / Erhardt Eckert ?? Panzer IV under Frankrike-felttoget i mai-juni 1940.
Foto: Bundes Archiv / Erhardt Eckert Panzer IV under Frankrike-felttoget i mai-juni 1940.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: Bundes Archiv / Arppe ?? En Pantherstr­idsvogn–Panzer V i Frankrike sommeren 1944.
Foto: Bundes Archiv / Arppe En Pantherstr­idsvogn–Panzer V i Frankrike sommeren 1944.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway