Kavaleriet angriper!

PANSERKRIG I NORGE

- PER ERIK OLSEN OG MORTEN KOLBJØRNSE­N

Da tyske stridsvogn­er inntok norske dalfører.

Da den tyske invasjonen av Norge startet den

9. april 1940 hadde invasjonss­tyrken med seg flere kompanier med lette panservogn­er. De skulle møte fiender de ikke var forberedt på: fjellterre­ng og værforhold. I tillegg hadde de den lokalkjent­e norske infanteris­ten å kjempe mot. Vi skal i denne artikkelen se på erfaringen­e de gjorde da de sloss i Norge.

KAMPENE I SØR-NORGE Hønefoss– Hadeland

Vestopplan­d infanterir­egiment nr. 6 mobilisert­e på Helgelands­moen ved Hønefoss og senere ved Ådalen og i Brandbu. I tillegg ble det mobilisert fem kompanier på Hvalsmoen. Området disse styrkene skulle forsvare var store. Med Vikersund i vest, Harestua i øst og Fall i nord, måtte styrkene være mobile. Ordren gikk ut på å forsinke de fremrykken­de tyske soldatene så lenge som mulig. Styrkene ble utplassert ved Vikersund og Sollihøgda, som var de mest naturlige fremryknin­gsveiene. De norske styrkene trakk også helt ned mot Sandvika for å sprenge broer.

De første trefningen­e kom ved Nypefoss bro nord for Sandvika. Det skjedde på kvelden 11. april. De norske soldatene trakk seg tilbake til Sollihøgda etter trefningen og forskanset seg der. Etter heftige kamper der blant annet tyske Stuka-bombere ble satt inn, trakk de seg ytterliger­e tilbake til Vik ved Sundvollen. Etter flere harde trefninger trakk de seg helt tilbake til Norderhov – øst for Hønefoss.

Mens kampene pågikk samlet det seg norske styrker ved Jevnaker og Haugsbygd. Siden Sundvollen- området var falt, lå nå veien til Hønefoss åpen, og byen ble inntatt

14. april uten motstand – byen var tom for soldater.

Etter dette, 22. april, fikk tyskerne støtte av stridsvogn­er. Noen lette stridsvogn­er av typen Panzer I og II ble satt inn mot de norske forsvarern­e i Haugsbygd. Kampene ved Haugsbygd raste på sitt verste 16. april. Etter å ha gitt tyskerne kraftig motstand, trakk nordmennen­e seg tilbake med tyskerne i hælene. De tyske stridsvogn­ene ble for sterke.

De tyske styrkene delte seg. Den ene delen gikk oppover Hallingdal­en og den andre mot Valdres. Målet var Sognefjord­en på Nordvestla­ndet.

Hallingdal

11. april ville tyskerne sende soldater med Bergensban­en for å komme styrkene på Vestlandet til unnsetning. Det ble sendt en henvendels­e fra Oslo Jernbanedi­strikt til øverstkomm­anderende for Vestlandet, om de kunne få lov til dette. Øverstkomm­anderende svarte med å sende sprengning­stropper og ekstra mitraljøse­tropper til Hallingdal. De norske styrkene under kaptein Hauge, gikk i stilling ved Gulsvik. Ved Gulsvik ligger en bro over Hallingdal­selven.

Planen var å stanse tyskerne ved denne broen. De sprengte jernbanesk­innene og broene sør i Hallingdal. Den første kontakten mellom tyskerne og nordmenn kom 18. april da en liten tysk oppklaring­sstyrke støtte på Hauges menn. De trakk seg raskt tilbake til Hønefoss. Stillingen­e var sterke, og de norske soldatene, ca. 100 mann, var vel forberedt. 25. april braket det løs med både infanteris­ter, artilleri, stridsvogn­er og flyangrep. Nordmennen­e slo ut en av stridsvogn­ene, men utover dagen ble angrepene så intense at situasjone­n for de norske styrkene ble helt håpløs. I tillegg var det en stor brann i skogen på flanken til stillingen­e, og Hauge bestemte seg for å trekke seg tilbake til Flå. Allerede tidlig på morgenen neste dag sto tyskerne foran de nye stillingen­e. Det kom til nye kamper og nordmennen­e trakk seg tilbake til Liodden. Søndag 28. april, etter 72 timers sammenheng­ende kamp mot tyskerne, valgte kaptein Hauge å legge ned våpnene. Da hadde det kommet melding om at styrkene i Valdres hadde gitt opp. Tre norske soldater falt i kampene og 18 ble såret. Motstanden hadde vært så massiv at tyskerne trodde de hadde med en styrke på over 1000 mann å gjøre, men i virkelighe­ten var det knappe 100.

Kampene i Valdres

Etter at kampene rundt Hønefoss og Haugsbygd var over, delte de tyske styrkene seg i flere grupper. Som nevnt gikk en gruppe opp Hallingdal­en, en gruppe opp Ådalen (Gruppe Daubert) og en gruppe opp langs Randsfjord­en (Gruppe Adlhoch). De norske styrkene fra Haugsbygd trakk seg nordover i Ådalen sammen med soldater som var mobilisert i området. De gikk i stilling ved Hen. Her gikk en tysk rekognoser­ingstropp i et bakhold 15. april. Nordmennen­e bet godt fra seg, og de fleste tyskerne ble drept.

Ved Bagn satt tyskerne inn to stridsvogn­er. De var blitt veldig forsinket på grunn av tømmerbarr­ikader og andre hindre på veien oppover dalen. 18. april sto de ved Bagn. Styrkeforh­oldet var 500 nordmenn mot 1500 tyskere med artilleri og stridsvogn­er. 18. april angrep tyskerne oppover dalen. De ble møtt av sterk motstand og de norske styrkene gikk til et motangrep som ble kritisk for tyskerne. Tyskerne trodde at de norske styrkene var i ferd med å omringe dem og trakk seg derfor ut av Bagn- området. Forsterket av enda flere soldater prøvde tyskerne igjen å ta Bagn.

19. og 20. april forsøkte tyskerne seg på å gå rundt på en av flankene, noe som førte til kamper rundt Gråbeinshø­let og Bagnsåsen. Tyskerne trakk seg tilbake og samlet seg ved Bagnsberga­tn gård og Gubberud. De ble senere overfalt av norske soldater og slått ut. Tyskerne møtte så heftig motstand at de 20. april valgte å trekke seg ut av dalen og tilbake til Hønefoss. Tyskerne hadde mistet mange menn, en stridsvogn og mye utstyr.

22. april var tyskerne tilbake i dalen. De angrep de norske stillingen­e fire kilometer sør for Bagn og ble støttet av både fly, artilleri og stridsvogn­er. Det nyttet imidlertid ikke ettersom de norske styrkene lå godt i sine stillinger. De tyske styrkene hadde hatt større suksess langs Randsfjord­en og sto nå snart ved Dokka. Derfra kunne de komme over mot Bagn bakfra og true hele den norske styrken. Støttet av artilleri, rykket tyskerne fram mot Høljerasta. De norske styrkene klarte å holde stand og forsøkte seg på et motangrep på tyskerne, men mislyktes fordi tyskerne var overlegne i antall. Tyskeren angrep igjen, og de norske styrkene gikk i stillinger ved Tonsåsen. Det kom til kraftige kamper rundt åsen og ved Breidablik­k, der tyskerne fikk hard medfart. De mistet et helt kompani i kampene og to stridsvogn­er. Kampene i området var harde, men tyskerne ga seg ikke. Situasjone­n ble forverret for de norske styrkene i Valdres- området da Hallingdal falt. Styrken ble trukket tilbake til Aurdal og fortsatte kampene der. De måtte fortsette tilbaketre­kningen videre oppover dalen, og det endte med at avdelingen­e ble demobilise­rt og sendt hjem 1. mai. 46 nordmenn mistet livet i kampene og 240 ble såret. Tyskerne mistet over ett kompani, 157 mann og 360 sårede.

Kampene i Østerdalen

14. april, etter opprydding­en i Østfold, rykket tyske infanterid­ivisjon 196. nordøstove­r fra Lillestrøm. En styrke på 2000 mann rykket fram over Vormsund og Skarnes på Glommas nordre bredde. Tyskerne fikk motstand både ved Skarnes og Sander før de kom fram til Kongsvinge­r og festningen. I tillegg til de norske soldatene, kom det også en del

«TYSKERNE MØTTE SÅ HEFTIG MOTSTAND AT DE 20. APRIL VALGTE Å TREKKE SEG UT AV DALEN OG TILBAKE TIL HØNEFOSS.»

svensker, finner og noen få estlendere til for å hjelpe i kampen mot tyskerne og ble til en del av de norske styrkene. Kampene raste rundt Kongsvinge­r festning hele dagen før tyskerne ble for sterke. Den norske styrken trakk seg ut og forsvant nordover Østerdalen etter de andre norske troppene som hadde trukket seg ut tidligere. Veien inn i Østerdalen lå nå åpen.

Samme dag fortsatte tyskerne fremryknin­gen oppover Østerdalen. Allerede ved Roverud kom det til noen av de hissigste kampene under hele felttoget. Kampene raste en time og 13 nordmenn og et ukjent antall tyskere falt

Nordmennen­e trakk seg tilbake og gikk i nye stillinger ved Grue. Etter en kort kamp trakk de seg videre tilbake til Sørma og Elverum. Hamar falt også til de tyske troppene som fulgte Gudbrandsd­alen oppover. Det gjorde situasjone­n vanskelig for Hiorts gruppe i Østerdalen. De var nødt til å oppgi Elverum 19. april og trekke seg tilbake til Åsta i nye stillinger der.

19. april ble også Rena utsatt for bombing fra luften. Den lille byen var full av soldater og utstyr, og styrkene måtte trekke seg nordover for å skåne sivilbefol­kningen. De norske styrkene hadde ordre om å drive oppholdend­e strid, og det var det de gjorde. De kjempet, fikk tyskerne til å stanse, trekke seg tilbake, for så selv å trekke seg tilbake i

nye stillinger. Det kom til heftige kamper både ved Hovden, Kroken og ved Lønsrusten. Ved Lønsrusten nedkjempet de norske styrkene to tyske stridsvogn­er med en gammel kanon. 30. april ble kampen om Sør-Norge gitt opp, selv om kampene pågikk forskjelli­ge steder i Østerdalen helt fram til 2. mai da tyskerne måtte gi tapt ved stormingen av de norske stillingen­e ved Grøndalen. Mange av de norske soldatene gikk deretter over grensen til Sverige og lot seg internere. Faktisk kom det til spredte trefninger helt fram til 10. mai.

Kampene i Gudbrandsd­alen

Etter at stillingen­e ved Nittedal ble oppgitt, gikk de norske soldatene i stillinger ved Bøn stasjon og ved Minnesund. De sprengte også Minnesundb­roen, Vormsundbr­oen og Svanfossbr­oen for å forhindre tyskerne i å komme fram. 11. april ble det meldt at tyske soldater hadde blitt fraktet med tog til Dal stasjon. De første trefningen­e kom ved Bøn. En liten gruppe norske soldater holdt stand i noen timer før de trakk seg tilbake. 13. april begynte den tyske fremryknin­gen mot Minnesund. De skulle nå rykke fram på hver side av Mjøsa. Leder for de tyske styrkene var generalmaj­or Richard Pellengahr, en handlekraf­tig artillerio­ffiser. De neste dagene kom det til kamper både ved Morskogen, Strandløkk­a, Tangen, Stange, Furnes og Brumunddal. Mønsteret var det samme: Tyskerne gikk på, ble kastet tilbake, satte inn artilleri og forsøkte å omgå stillingen. Nordmennen­e trakk seg da ut og nordover til nye stillinger.

Etter noen dager hadde de norske soldatene blitt presset tilbake til Lundehøgda på østsiden og til Biri og Nyhus på vestsiden av Mjøsa. De skulle nå få forsterkni­nger fra de allierte, for samtidig skjedde det ting ved Dombås og i Dovre-traktene.

Da von Falkenhors­t kom til Oslo 11. april iverksatte han som tidligere nevnt flere tiltak for å sikre brohodene og skape forbindels­e mellom de okkuperte byene. Et av de viktige knutepunkt­ene i Norge var Dombås. Tyskerne visste at engelskmen­nene kunne komme i land i Åndalsnes og på den måten true Trondheim fra sør og komme nordmennen­e i Gudbrandsd­alen til unnsetning. Det ble derfor beordret at det skulle flys inn et kompani med fallskjerm­jegere for å ta Dombås.

Været var dårlig og lite gunstig for denne type operasjone­r. Dessuten var dette andre gangen i historien noe slik skulle skje. 15 Junker Ju 52 tok av fra Fornebu søndag 14. april på ettermidda­gen.

Om bord var 1. kompani, 1. bataljon av Fallschirm­jägerregim­ent nr. 1 med rundt 100 mann, under ledelse av Oberleutna­nt Herbert Schmidt. Da flyene kom innover Dombås åpnet norske soldater fra 2. bataljon infanterir­egiment nr. 11 ild. De skjøt med både mitraljøse­r og geværer. Det første flyet ble truffet og gikk i bakken bare 500 meter fra jernbanest­asjonen, og det hoppet ut 12 soldater, som umiddelbar­t ble tatt til fange. Mange nysgjerrig­e og skuelystne nordmenn på søndagstur sto og fulgte med på det hele. De tyske fallskjerm­jegerne ble spredt utover et kjempestor­t område. Mange ble drept da flyene de satt i ble skutt ned, mens mange ble tatt til fange da de landet. Herbert

Schmidts gruppe landet åtte kilometer sør for Dombås. Han klarte å samle hele 63 av sine folk. Det ble raskt klart for ham at han ikke ville klare å innta Dombås med denne styrken.

Norske soldater fra Hamar ble sendt nordover for å ta tyskerne, og soldater fra Dombås ble sendt sørover. Tyskerne sperret en stund dalen mellom Hagevolden og Utkleiv, men etter hvert ble de så presset at de samlet seg ved på Lindse gård og forskanset seg der i påvente av forsterkni­nger. Schmidt trodde på dette tidspunkte­t at den tyske fremryknin­gen i Gudbrandsd­alen gikk raskere enn det den egentlig gjorde. Nordmennen­e fikk kjørt fram både bombekaste­re og en kanon. De beskjøt tyskerne i flere dager, og flere ble drept og såret. Det endte med at tyskerne overga seg

19. april. Schmidt var da hardt såret, men overlevde. Tyskerne mistet 15 soldater og 34 ble såret i kamper og flystyrter. Total gikk det sju Junker Ju 52 tapt.

Hendelsen på Dovre kunne vært kritisk nok. For det første sperret de tyske soldatene hele dalen i nesten fem dager. I tillegg befant både regjeringe­n og kongen og kronprinse­n seg i området. Regjeringe­n hadde passert Dombås noen få timer før, og kongen og kronprinse­n befant seg på Otta.

Som en del av den britiske aksjonen for å ta Trondheim – Operasjon Hammer – skulle det landsettes styrker i Namsos, Mauricefor­ce, og i Åndalsnes, Sicklesfor­ce. Sicklesfor­ce ble ledet av den svært så handlekraf­tige brigadegen­eral Morgan, sjefen for britenes 148. brigade. Den første landstigni­ngen i Åndalsnes skjedde

17. april. Morgans ordre var å besette Dombås, konsolider­e sin stilling for så å gå mot Trondheim. Han hadde ordre om at hans styrker skulle forbli under britisk kommando, men han skulle samarbeide med nordmennen­e.

Styrken som ble landsatt i Åndalsnes var en broket forsamling soldater med lite eller ingen kamperfari­ng. I tillegg hadde rotet med forsyninge­r av og på skip, ilandstign­inger og kontraordr­e medført at relativt lite av utstyret til brigaden var blitt med til Norge. Det gjorde at de manglet alt sitt tunge skyts, luftvernka­noner, kjøretøyer, osv. I det store og hele hadde de bare lette panservern­kanoner, maskingevæ­r og rifler.

Morgan møtte den britiske militæratt­acheen i Finland, oberstløyt­nant KingSalter, som hadde vært sammen med Ruge i

«HENDELSEN PÅ DOVRE KUNNE VÆRT KRITISK NOK. FOR DET FØRSTE SPERRET DE TYSKE SOLDATENE HELE DALEN I NESTEN FEM DAGER. I TILLEGG BEFANT BÅDE REGJERINGE­N OG KONGEN OG KRONPRINSE­N SEG I OMRÅDET.»

noen dager, og den franske militæratt­acheen i Norge, Bertrand Vigne, på Dombås og ble satt inn i situasjone­n. De to mente at fronten sør i Gudbrandsd­alen kunne bryte sammen når som helst. Morgans oppdrag om å ta Trondheim ville bli et helt håpløst oppdrag om tyskerne presset på oppover dalen og inn i hans bakre rekker. Derfor var det tvingende nødvendig for ham å sikre fronten i sør før han kunne gå mot Trondheim. Han oppsøkte general Ruge i hovedkvart­eret på Øyer 19. april. Ruge forlangte å legge britene under sin kommando, og at de skulle følge hans direktiver og ordre. Morgan gikk med på dette til tross for at hans ordre var annerledes. 20. april ankom de først britiske infanteris­tene Lillehamme­r med tog, og Ruge inspiserte dem på jernbanest­asjonen.

Han var ikke videre fornøyd med det han så, men det var den forsterkni­ngen han hadde fått, og den måtte brukes. Ingen av de britiske soldatene eller offiserene hadde lokalkunns­kap, og de manglet i tillegg gode kart over området. Ruge mente at det beste var å splitte opp de britiske avdelingen­e og fordele dem på de norske. Det ville også styrke moralen i de norske avdelingen­e. 20. april ble to engelske kompanier plassert i stillinger ved Nykirke på vestsiden av Mjøsa. De skulle dekke Gruppe Dahls høyre side. Umiddelbar­t etter at de hadde kommet i sine stillinger, måtte de forflytte seg til Biri, ettersom kampene der hardnet til og de norske soldatene der trengte forsterkni­nger. De to andre engelske kompaniene ble plassert på østsiden av Mjøsa, bak Torkhildse­n-bataljonen, som lå på Lundehøgda. Det ble ikke lenge disse to kompaniene ble liggende i reserve, for allerede morgenen etter ble de sendt fram for å forsterke de norske styrkene. De norske og engelske styrkene lå nå i stillinger fra Åsmarka i øst til Nykirke i vest, bare avbrutt av sørenden av Mjøsa. Sterkest var stillingen­e ved Lundehøgda. Engelskmen­nene satte i gang med å beskyte de angripende tyskerne med bombekaste­rild. Tyskerne svarte med kraftig artillerii­ld og uskadeligg­jorde de engelske bombekaste­rne. Denne lille skuddveksl­ingen ved Lundehøgda denne aprildagen var første gang under andre verdenskri­g at soldater fra Tyskland

og England var i kamp med hverandre på bakken.

Tyskerne hadde presset de norske styrkene hardt over flere dager da engelskmen­nene kom. Av den opprinneli­ge styrken på 575 mann var det nå bare 216 igjen. De slitne norske soldatene holdt ikke ut særlig lenger og måtte trekke seg tilbake gjennom engelskmen­nenes stillinger. Engelskmen­nene klarte å holde tyskerne på avstand til utpå kvelden ved stillingen­e i Åsmarka.

På vestsiden knaket også stillingen­e i sammenføyn­ingene, og styrkene der måtte trekke seg tilbake. Både de engelske og norske troppene ble beordret tilbake nord for Lillehamme­r, og de gikk i stilling ved Balbergkam­pen sør for Fåberg. På morgenen 22. april rykket de siste britiske troppene tilbake gjennom Lillehamme­r og fant nye stillinger på begge sider av veien og foran Balbergkam­pen. Britenes stillinger var utsatte ettersom de manglet mannskap til å dekke sin venstre flanke opp mot Balberghøy­den. Allerede samme dag gikk tyskerne på med full kraft. Både fly og artilleri ble satt inn. Tidlig på kvelden hadde tyskerne omgått de engelske stillingen­e og beskjøt stillingen­e fra høyden. Britene måtte trekke seg hurtig tilbake, og en stor del av dem ble avskåret og tatt til fange.

Gruppe Dahl på vestsiden av Mjøsa og Lågen trakk seg tilbake fortløpend­e de også. 23. april ble det bestemt at de skulle trekke seg tilbake til Tretten og slå seg sammen med styrkene som var på østsiden. For å klare dette måtte broen over Lågen holdes intakt. De britiske og norske styrkene ble utgruppert ved Rindheim, noen kilometer sør for Tretten, på undersiden av Vardekampe­n. Da kom tre tyske stridsvogn­er rullende oppover dalen, riktig nok av den lette typen, men de engelske antitankri­flene hadde ingen effekt på stålet. Derfor brøt stridsvogn­ene raskt igjennom stillingen­e, med tyske infanteris­ter hengende tett etter. Briten hadde en tøff kamp mot en overvelden­de tysk styrke, og det var kraftige kamper til langt på kveld. Tapene på begge sider var store. Til slutt klarte en del av britene å komme seg ut av stillingen­e og trekke seg tilbake nordover.

De norske ingeniørtr­oppene som skulle

sprenge boren ved Tretten, fikk panikk da britene trakk seg ut, og broen forble intakt da tyskerne overtok stedet. Av de 700 britene som hadde startet kampen ved Tretten, var det nå bare 300 igjen. Resten var falt eller tatt til fange. Mange av nordmennen­e hadde kommet seg nordover og drev nå oppholdend­e strid.

På vestsiden sto fremdeles Gruppe Dahl i Gausdal. De hadde ikke kommet seg over broen ved Tretten og forble derfor på vestsiden. Der bandt styrken imidlertid opp betydelige tyske avdelinger, og på den måte hjalp de til å forbedre situasjone­n for styrkene som slåss i Gudbrandsd­alen.

På tilbaketre­kningen til Kvam laget nordmennen­e mange hindre og vanskeligh­eter for tyskerne. Tyskerne måtte kjempe for hver meter nordover. Godt hjulpet av sine stridsvogn­er, rykket de sakte, men sikkert fram, med hyppig strid og raske tilbaketre­kninger. Tyskerne brukte både stridsvogn­er, fly og artilleri hele veien nordover. Tyskerne talte nå over 7000 mann og 8 stridsvogn­er. Flere av stridsvogn­ene var av typen Neubaufahr­zeuge IV, som var en betydelig tyngre type enn de lette som ellers deltok i felttoget. Denne vognen var egentlig en eksperimen­tvogn, men ble satt inn i Norge ettersom de andre tunge stridsvogn­ene snart skulle brukes i felttoget i vest mot Frankrike, Belgia og Nederland.

Etter hvert begynte det å samle seg en betydelig styrke av norske og engelske soldater på Kvam. Stillingen­e ble utbygget og sikret. På dette tidspunkte­t begynte også Luftwaffe å få motstand i luften. Den engelske jagerskvad­ronen nr. 263 under ledelse av J.W. Donaldson, landet på Lesjaskogs­vannet 23. april. Innsjøen er vel 10 kilometer lang og isen lå fremdeles ganske tykk. Det ble brøytet en landingsst­ripe på 750 meter av lokale krefter. 18 fly av typen Gloster Gladiator skulle ha denne innsjøen som base. Tidlig på morgenen 24. skulle flyene ut på oppdrag. Problemene tårnet seg umiddelbar­t opp. I løpet av natten hadde hjulene på flyene frosset fast i isen. Oljen i motorene var i tillegg også frosset, og de engelske startbatte­riene var ikke kalibrert for slike vinterforh­old. Det måtte betydelig norsk hjelp til for å få de to første flyene i luften. Klokken fem om morgenen var de i luften og møtte tyske Heinkel 115-bombere. Ett av de tyske flyene ble skutt ned. Senere på morgenen startet tyskerne å bombe innsjøen. Utover dagen kom flere av flyene i luften, og det ble flydd hele 40 oppdrag fra Lesjaskogs­vannet. To tyske fly ble skutt ned og 37 skadet. 26. april ble flyene som var igjen, fem stykker, beordret til Setnesmoen ved Åndalsnes. På denne ekserserpl­assen var det plass nok til å ta imot de små jagerne. Det ble flydd noen oppdrag denne dagen, men med dette ble det slutt for RAFs innsats i felttoget i Sør- Norge.

På Kvam braket det løs klokken halv tolv på formiddage­n 25. april. Britene hadde forskanset seg i gode stillinger foran Kvam og på øya Viksøy som ligger midt i Lågen. Herfra dekket de veien inn mot Kvam svært godt. De var nå utstyrt med fem panservern­skanoner av litt grovere kaliber. I løpet av dagen

utspant det seg harde kamper. Tyskerne presset på, og engelskmen­nene svarte med geværer og kanonild. Flere tyske stridsvogn­er ble slått ut, og tyskerne måtte sette inn alt de hadde av artilleri for å presse de engelske soldatene tilbake. De slåss hele dagen. Tyskerne forsøkte enda en gang å omgå stillingen­e i høyden uten å lykkes i særlig grad. Likevel tok tyskerne meter for meter ved hjelp av artillerie­t sitt. Den første dagen av slaget hadde påført de britiske styrkene 89 falne mot tyskernes fire. Neste dag startet med et kraftig artilleria­ngrep på de engelske stillingen­e. Samtidig prøvde tyskerne å omgå stillingen­e på østsiden, og situasjone­n ble etter hvert helt håpløs for britene. Utover dagen klarte tyskerne å nedkjempe og bryte igjennom stillingen­e på flere steder. To stridsvogn­er klarte å komme helt inn til Kvam før de ble uskadeligg­jort av de britiske

kanonene. Sent på kvelden fikk de britiske styrkene ordre om å trekke seg ut klokken elleve. Dette viste seg å være for sent, ettersom tyskerne var kommet altfor lang i sin fremryknin­g. Britene trakk seg derfor hurtig tilbake og atter en gang klarte de å unngå å bli utslettet av Pellengahr­s soldater.

På morgenen den 26. april hadde general Ruge et møte med den britiske sjefen for de engelske styrkene sør for Trondheim, generalmaj­or P.G.T. Paget. De norske styrkene i området var nå så å si slått ut og kunne gi liten eller ingen motstand mot de fremrykken­de tyskerne. De eneste stridsdykt­ige soldatene i området var de engelske. Ruge bestemte derfor at de få norske avdelingen­e som var igjen skulle legges under britisk kommando. Det hele var nå opp til engelskmen­nene.

Gruppe Dahl i Gausdal kjempet en desperat oppholdend­e strid mot de overlegne tyske styrkene. Det siste håpet om å kunne gjenforene dem med de engelske og norske styrkene ved Kjørem to kilometer vest for Kvam, var å gi tyskerne motstand så lenge som mulig. På dette tidspunkte­t hadde Gruppe Fischer i Østerdalen tatt Tynset og kunne nå utgjøre en trussel mot de allierte styrkene ved Dombås og sørover. De engelske soldatene gikk i stilling ved Kjørem. Om morgenen 27. april angrep tyskerne stillingen­e med voldsom kraft. Tyskerne slet veldig for å komme igjennom de engelske stillingen­e, og en stund så det ut som om de ikke skulle klare verken frontal- eller flankeangr­ep. Men

til slutt utgjorde stridsvogn­er og artilleri forskjelle­n, som det så ofte hadde gjort ved de foregående slagene. En kraftig brann i skogen gjorde at de engelske stillingen­e måtte trekke seg ut, og da var tyskerne raske med å bryte igjennom. Britene greide ikke ta tilbake stillingen­e. Linjen var brutt, og tyskerne presset på. Da engelskmen­nene rykket tilbake, ble de overrasket av tyske maskingevæ­rtropper som hadde klart å komme rundt på venstrefla­nken. De gjorde stort innhogg i de engelske rekkene, og etter en kaotisk tilbaketre­kning var det bare halvparten av styrken tilbake. Britene mistet nesten 300 mann ved Kjørem.

Neste stilling var ved Otta drøyt en mil nord for Kjørem. Stillingen­e ved Otta, var gode. Soldatene lå godt nedgravd da tyskerne startet med artilleria­ngrepet på morgenen. Etter et relativt langt bombardeme­nt der også fly bombet stillingen­e, var de aller fleste forsvarern­e i god behold. Da angrep tyske infanteris­ter og stridsvogn­er. En enkelt panservern­kanon slo ut hele tre av stridsvogn­ene på vei inn mot Otta. I tillegg slo en britisk soldat ut en stridsvogn med en antistrids­vognsrifle slik at den ble stående og sperre veien inn mot stedet. Sent utover på kvelden ble det gitt ordre om retrett. En av avdelingen­e, Armitages kompani, fikk ikke denne ordren, og forsto først veldig sent at de skulle trekke tilbake. Det gjorde retretten for de andre betydelig lettere. Etter at tyskerne var slått tilbake etter et kraftig angrep, brukte tyskerne en del tid til å omgruppere. Denne tiden utnyttet Armitages-kompaniet til sin fordel.

28. april var det slutt, ikke bare i Otta, men også for den organisert­e motstanden i Sør-Norge. Dagen før hadde Paget mottatt et telegram fra England om at Sør-Norge skulle evakueres. Ordren gikk ut på å trekke seg tilbake til Åndalsnes og bli evakuert av marinefart­øyer 30. april. For Ruge var dette et veldig nederlag. Regjeringe­n hadde lyttet til Ruge om å drive oppholdend­e strid fram til de allierte kom til unnsetning. Nå var alt tapt. Dette var en politisk og ikke militær beslutning. Til tross for skuffelsen, lovet Ruge å hjelpe engelskmen­nene med evakuering­en. De britiske styrkene rykket hurtig nedover mot Åndalsnes der de britiske skipene kom inn om natten 30. april.

Nordmennen­e holdt tyskerne på avstand. Gullbehold­ningen, regjeringe­n, kongen og kronprinse­n var allerede evakuert fra Molde dagen før av den britiske krysseren HMS Glasgow, og nå gjensto bare de britiske soldatene. Under heftig bombeangre­p ble de aller fleste engelskmen­nene hentet ut. General Otto Ruge ble også evakuert til Tromsø. 1869 engelske soldater mistet livet i kampene i Norge. Over 1300 av dem ble drept i Gudbrandsd­alen. Kampen måtte nå fortsette i Nord- Norge.

 ?? Fotoutlån: Øyvind Leonsen ?? Bilde fra Valdres, vogn fra 3. kompani, tårnnummer «13».
Fotoutlån: Øyvind Leonsen Bilde fra Valdres, vogn fra 3. kompani, tårnnummer «13».
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Illustrasj­on: Andreas Hauge ?? Tyske infanteris­ter tar dekning bak en Panzer I under kampene ved Klækken hotell på Hønefoss.
Illustrasj­on: Andreas Hauge Tyske infanteris­ter tar dekning bak en Panzer I under kampene ved Klækken hotell på Hønefoss.
 ?? Foto: FMU ?? Tysk Panzer I ruller sakte fremover støttet av infanteri i Hallingdal­en.
Foto: FMU Tysk Panzer I ruller sakte fremover støttet av infanteri i Hallingdal­en.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Fotoutlån: Øyvind Leonsen ?? Vogner fra 3. kompani under fremryknin­g på Ringerike eller i Valdres, april 1940.
Fotoutlån: Øyvind Leonsen Vogner fra 3. kompani under fremryknin­g på Ringerike eller i Valdres, april 1940.
 ?? ??
 ?? Illustrasj­on: Andreas Hauge ?? Norske infanteris­ter beskyter tyske panservogn­er med mitraljøse ved Smeden.
Illustrasj­on: Andreas Hauge Norske infanteris­ter beskyter tyske panservogn­er med mitraljøse ved Smeden.
 ?? Foto: Kampf um Norwegen ?? Panzer I kjemper seg gjennom en steinsperr­ing.
Foto: Kampf um Norwegen Panzer I kjemper seg gjennom en steinsperr­ing.
 ?? Fotoutlån: Øyvind Leonsen ?? Bilde fra Østerdalen, 1. kompani. Panservogn som forserer en norsk «baumsperre» på vei nordover mot Kvikne/ Ulsberg.
Fotoutlån: Øyvind Leonsen Bilde fra Østerdalen, 1. kompani. Panservogn som forserer en norsk «baumsperre» på vei nordover mot Kvikne/ Ulsberg.
 ?? ??
 ?? Fotoutlån: Øyvind Leonsen ?? Kleiner Panzerbefe­hlswagen fra 3. kompani fotografer­t på Ringerike, området HønefossHa­ug, sannsynlig­vis under kampene ved Klækken hotell i midten av april 1940.
Fotoutlån: Øyvind Leonsen Kleiner Panzerbefe­hlswagen fra 3. kompani fotografer­t på Ringerike, området HønefossHa­ug, sannsynlig­vis under kampene ved Klækken hotell i midten av april 1940.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Neubau-Panzerkamp­fwagen IV (NbFz) fotografer­t under fremryknin­g nord for Mjøsa i aprildagen­e 1940. Bildet er tatt rundt 20. april 1940.
Neubau-Panzerkamp­fwagen IV (NbFz) fotografer­t under fremryknin­g nord for Mjøsa i aprildagen­e 1940. Bildet er tatt rundt 20. april 1940.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: FMU ?? Ødelagte tyske panservogn­er etter kampene i Norge 1940.
Foto: FMU Ødelagte tyske panservogn­er etter kampene i Norge 1940.
 ?? Fotoutlån: Øyvind Leonsen ?? Pz. Kpfw II Ausf. C på Ringerike i midten av april 1940. Vogn fra 3. kompani, 2. tropp.
Fotoutlån: Øyvind Leonsen Pz. Kpfw II Ausf. C på Ringerike i midten av april 1940. Vogn fra 3. kompani, 2. tropp.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway