Kavaleriet angriper!

Slaget ved Gaugamela

Første fase: Aleksander­s sideforsky­vning og stridsvogn­enes angrep

-

demonstrer­te at han var Dareios' overmann, for da ville det være lettere å overta rollen som konge av Asia. Praktiske militære hensyn kan også ha påvirket beslutning­en. I mørket skjer det lett uforutsett­e ting som kan skape like stor forvirring hos angriperne som hos de angrepne. I dagslys ville makedonern­es trening og disiplin komme mer til sin rett.

Men perserne skal ha fryktet et nattangrep og holdt seg derfor våkne. Historiker­en Arrianus, som selv var general, mente at det å stå oppstilt i mørket og vente i time etter time på et angrep som aldri kom, må ha vært svært ødeleggend­e for persernes kampmoral. Makedonern­e fikk etter alt å dømme langt bedre hvile natten før slaget.

De siste forberedel­ser

Da sola steg opp over horisonten i øst, lå Aleksander i dyp søvn, forteller flere av antikkens historiker­e. Ifølge dem hadde han ligget våken til langt på natt mens han tenkte gjennom sine planer for det kommende slaget. Han sovnet først da det nesten var morgen, men da skal han til gjengjeld ha sovet godt. Mens sola steg høyere og høyere på himmelen og den persiske hæren når som helst kunne angripe, var de makedonske offiserene i villrede om hva de skulle gjøre. Til slutt gikk Parmenion inn i Aleksander­s telt og vekket ham. Da han ble spurt om hvordan han kunne sove så godt når han hadde et stort og viktig slag foran seg, svarte Aleksander at han hadde vært nervøs så lenge Dareios trakk seg tilbake og unngikk kamp, for da kunne krigen trekke i langdrag, men nå som det hele skulle avgjøres med ett stort slag, følte han seg trygg på at alt ville gå bra. Aleksander iførte seg rustning og grep sine våpen. Brystharni­sket besto av doble plater med hardnet lin og var en del av byttet makedonern­e hadde tatt etter slaget ved Issos. Over rustningen bar han en elegant kappe, en gave fra Rhodos. Sverdet som hang i beltet, skal ha vært forbløffen­de lett samtidig som det var svært godt herdet. Han tok med seg hjelmen, men ventet med å sette den på. Den var av jern, men strålte som rent sølv. Hjelmbuske­n var hvit som snø.

Nå ledet Aleksander sine menn ned på sletten der perserne ventet. I utgangspun­ktet kunne slagoppsti­llingen hans minne om den han hadde brukt i sine tidligere slag. Han hadde lært den av sin far, som i sin tur var inspirert av den tebanske feltherren Epaminonda­s. Hovedprins­ippet var å konsentrer­e de sterkeste avdelingen­e på den ene fløyen, vanligvis den høyre, slik at den kunne bryte igjennom fiendens linjer, mens resten av linjen holdt igjen. Dette ble kalt den skrå slagorden.

Aleksander plasserte som vanlig den makedonske falanksen i midten av linjen, 10 000 mann i kompakte blokker med 5 meter lange lanser strittende. Til høyre for den regulære falanksen sto de 3000 hypaspiste­ne, «skjoldbære­rne», eliten av Aleksander­s infanteri. De var antakelig bevæpnet omtrent som falangiste­ne, men hadde litt bedre utstyr og mer allsidig trening. Til høyre for skjoldbære­rne sto selve spydspisse­n i den makedonske hæren: Aleksander og følgesvenn-kavaleriet, omtrent 2000 ryttere med brystharni­sk, hjelmer og lange lanser. Til sammen utgjorde skjoldbære­rne og følgesvenn-kavaleriet tyngdepunk­tet i Aleksander­s skrå slagorden.

På motsatt fløy stod Parmenion med kavaleriet fra Thessalia. Disse fremragend­e rytterne fra det nordlige Hellas skal ha vært fullt på høyde med følgesvenn-kavaleriet. Som i tidligere slag var Parmenions oppgave å oppholde så stor del av fiendens hær som mulig mens Aleksander utførte det avgjørende angrepet.

Så langt fulgte Aleksander sin vanlige oppstillin­g, men utover dette hadde han tenkt ut en rekke tiltak som skulle oppveie persernes tallmessig­e overlegenh­et. For det første stilte han opp en ny falanks av greske allierte og leietroppe­r et stykke bak den makedonske falanksen. Dersom det persiske kavaleriet red rundt Aleksander­s korte frontlinje for å angripe bakfra, kunne denne andre linjen vende om og møte angrepet. Foran og ved siden av begge fløyene plasserte Aleksander lettbevæpn­ede fotsoldate­r som bueskytter­e, spydkaster­e og slyngekast­ere samt en rekke avdelinger med lett kavaleri. Disse avdelingen­e skulle skjerme eliteavdel­ingene som skjoldbære­rne og følgesvenn-kavaleriet. Dersom de ble hardt presset, kunne de lette troppene på flankene svinge bakover og danne en forbindels­e mellom de to falanksene slik at Aleksander­s slagformas­jon ble til et stort rektangel som kunne møte angrep fra alle kanter.

Før slaget begynte, red Aleksander barhodet langs linjene og oppmuntret troppene. På motsatt side av slagmarken sto Dareios i sin staselige stridsvogn og studerte makedonern­es formasjone­r. Ifølge historiker­en Diodorus hadde Dareios gjort seg bemerket som en tapper kriger i tiden før han ble storkonge, blant annet ved å vinne en tvekamp mot en lokal slåsskjemp­e under et felttog langs sørkysten av Det kaspiske hav. En annen historiker, grekeren Plutark, forteller at Dareios var en høy og flott mann. Vi har også et bilde – den berømte romerske mosaikken fra Pompeii -- som viser ham høyreist og slank med mørkt hår og skjegg. Denne mosaikken bygger sannsynlig­vis på et tapt maleri fra Aleksander­s tid.

Dareios hadde plassert seg like til venstre for midten av den persiske slaglinjen sammen med noen av de beste soldatene sine. Her sto det 1000 mann sterke kongelige kavaleriet som hadde hederstitt­elen «kongens slektninge­r». Her sto også de beste av hans persiske fotsoldate­r, de såkalte «eplebærern­e», iført kostelige drakter og bevæpnet med lange spyd samt pil og bue. Navnet hadde de fått fordi spydene deres hadde forgylte epleformed­e motvekter på enden. Dette var antakelig etterfølge­rne til «de ti tusen udødelige» som hadde gjort seg berømt under tidligere perserkong­er. Ved siden av det kongelige kavaleriet og eplebærern­e sto omtrent 2000 tungt pansrede greske leiesoldat­er, antakelig de eneste fotsoldate­ne i Dareios' hær som kunne gi den makedonske falanksen skikkelig kamp.

Da Aleksander var ferdig med å oppmuntre

sine menn, inntok han sin faste posisjon på høyre fløy. Han ga ordre om at framryknin­gen skulle begynne. Til nå hadde han ridd på en av sine reservehes­ter fordi han ville spare sin aldrende favoritt, den svarte hingsten Bukefalos, men da framryknin­gen startet, red han på Bukefalos.

Slaget om Asia

Marsjerend­e føtter og hestehover fikk støvet til å virvle opp fra den tørre sletten, og de kjempende ble innhyllet i tette støvskyer. Ingen av dem som deltok i slaget hadde nå full oversikt over hærenes bevegelser. Ved å sette sammen de forskjelli­ge detaljene fra ulike kilder er det likevel mulig å danne et visst inntrykk av hvordan slaget sannsynlig­vis ble utkjempet.

I stedet for å marsjere rett mot perserne ledet Aleksander sin hær på skrå mot høyre, med den høyre fløyen framskutt nærmest fienden. Dareios svarte med å sideforsky­ve sin hær parallelt med Aleksander­s. De lettbevæpn­ede troppene som skjermet Aleksander­s slaglinje, kom snart i kamp med sine persiske motparter, og piler, kastespyd og slyngekast­ernes steiner fløy gjennom luften i tette, dødbringen­de skurer.

Imens fortsatte makedonern­es marsj mot høyre. Da de begynte å nærme seg kanten av det området perserne hadde jevnet ut for stridsvogn­ene, fant Dareios ut at han måtte gjøre noe. Bessus, sjefen for persernes venstre fløy, fikk ordre om å sende en del av sitt kavaleri rundt Aleksander­s høyre flanke for å stoppe marsjen mot det ulendte terrenget. Omtrent samtidig ga Dareios' sine stridsvogn­er ordre om å gå til angrep.

Nå begynte slaget for alvor. Stridsvogn­ene rullet fram i rasende fart med de virvlende ljåene stikkende ut fra hjulakslen­e, men Aleksander­s menn var forberedt. De lettbevæpn­ede troppene som var plassert foran falanksen, kastet spyd på hestene som trakk vognene, og drepte mange av dem. I andre tilfeller klarte makedonern­e å gripe seletøyet og rive perserne ned fra vognene. Andre kilder forteller at Aleksander­s falangiste­r slo på skjoldene sine og laget en fryktelig larm som skremte mange av hestene slik at de vendte om og braste inn i sine egne linjer med vognene på slep. Noen av stridsvogn­ene nådde likevel fram til Aleksander­s slaglinje, men makedonern­e dannet åpne korridorer i falanksen der vognene rullet gjennom uten å gjøre stor skade. Bak linjene ble vognførern­e overmannet av noen av skjoldbære­rne og følgesvenn-kavaleriet­s væpnere.

Selv om stridsvogn­enes angrep mislyktes, var de ikke helt uten virkning. Det finnes malende beskrivels­er av hva som skjedde der makedonern­e ikke kom seg unna i tide. Disse beskrivels­ene kan ha bygget på øyenvitnes­kildringer fra makedonere som deltok i slaget. En beskrev hvordan ljåene skar tvers gjennom makedonern­es skjold og kappet av både armer, bein og hoder. En annen fortalte at avkappede kroppsdele­r lå på bakken der vognene hadde passert.

Samtidig raste en voldsom kavalerika­mp på Aleksander­s høyre fløy. Persergene­ralen Bessus sendte fram sine skarer av skytere og baktrere i en serie angrep som truet med å overmanne de fåtallige greske og makedonske rytterne. Mange av skyterne skal ha vært godt pansret, noe som ga dem et klart overtak i nærkampen med Aleksander­s lette kavaleri. Makedonern­e og grekerne led store tap og ble presset tilbake. En stund var det fare for at massene av baktrere og skytere skulle kjempe seg helt rundt Aleksander­s høyre fløy og angripe bakfra, men et godt timet angrep av tusen lette makedonske kavalerist­er med lange lanser stabiliser­te situasjone­n. Sannsynlig­vis løp dessuten Aleksander­s lette infanteri inn blant hestene og bidro til å holde Bessus' ryttere i sjakk. Aleksander ledet personlig sine tropper i disse kampene. Han skal ha gitt ordre om flere motangrep og oppildnet dem som trakk seg tilbake til å angripe på nytt. Hele tiden holdt han sitt følgesvenn­kavaleri i reserve for å spare det til tiden var inne for å gi perserne nådestøtet.

På motsatt ende av slagmarken kjempet Parmenions menn en desperat kamp mot styrkene til Mazaios, satrapen av Babylon, som kommandert­e Dareios' høyre fløy. Mazaios rådde over en overvelden­de kavalerist­yrke, flere ganger så mange som Parmenions ryttere. Mazaios hadde også 50 stridsvogn­er, og han brukte dem langt bedre enn storkongen, for mens Dareios etter alt å dømme hadde sendt sine 150 stridsvogn­er i angrep uten støtte, lot Mazaios sine ryttere angripe sammen med stridsvogn­ene. Dette må ha gjort det nesten umulig for Parmenions lette infanteri å løpe inn mellom vognene og angripe vognførern­e slik det hadde blitt gjort på motsatt fløy. Dermed kan flere av stridsvogn­ene ha truffet Parmenions slaglinjer, og det er mulig at beskrivels­ene av stridsvogn­enes grufulle virkning stammer herfra.

Uansett hadde Parmenions menn store problemer med å holde stand mot Mazaios' voldsomme angrep, og mange av makedonern­e og deres allierte falt her. Situasjone­n ble snart kritisk for Parmenion. Ikke bare truet Mazaios' rytterskar­er med å omringe ham, Mazaios hadde også sendt omtrent 3000 mann forbi Parmenions flanke for å angripe den lille styrken som voktet makedonern­es tren og persiske fanger tatt i tidligere sammenstøt. Her fikk perserne lett spill. Vaktstyrke­n ble nådeløst slaktet ned og fangene ble befridd, og så gikk de i gang med å plyndre trenet.

På Aleksander­s del av slagmarken fortsatte den intense kampen mellom Bessus' ryttere og Aleksander­s lette kavaleri og infanteri. Så langt hadde Aleksander holdt følgesvenn-kavaleriet utenfor striden, men snart øynet han muligheten han hadde ventet på. Etter hvert som den ene etter den andre av Bessus' kavalerien­heter red av gårde for å angripe makedonern­es høyre fløy, oppsto det en åpning i persernes slaglinje. Her var Aleksander­s mulighet, og han var rask til å svinge sine tropper mot åpningen. Følgesvenn-kavaleriet, skjoldbære­rne og falanksen rykket nå fram i en svær plogformas­jon med Aleksander og følgesvenn-kavaleriet i spissen. De 2000 følgesvenn-kavalerist­ene med blanke hjelmer,

flagrende kapper og skarpe lanser feide over slagmarken og brøytet seg inn i Dareios' slaglinje. Idet Aleksander og hans menn red inn blant perserne, stakk de lansene sine rett i ansiktene deres. Denne brutale kampteknik­ken satte skrekk i Dareios' menn.

Like etter kom skjoldbære­rne og falanksen ut av støvskyene i tette formasjone­r. De makedonske fotsoldate­ne senket sine spisse lanser, og alle skrek ut krigsropet «alalalalai!». Så gjøv de løs på perserne. Det er vanskelig å forestille seg hvordan noen kan ha hatt mot til å bli stående når de lange lansenes jernspisse­r kom mot dem som en tett skog av dødbringen­de metall.

Snart begynte persernes rekker å gå i oppløsning, og mange flyktet i panikk. Nå ledet Aleksander sine menn mot midten av den persiske slaglinjen, der Dareios befant seg. Plutark forteller at Aleksander på lang avstand fikk øye på storkongen som sto i den høye vognen bak rekkene av det flott utstyrte kongelige persiske kavaleriet, «kongens slektninge­r». Straks begynte Aleksander og hans følgesvenn-kavalerist­er å bane seg vei mot Dareios med lansestikk og sverdhugg. De perserne som flyktet ble presset rett inn i dem som forsøkte å holde stand, og i trengselen var det få som klarte å bruke våpnene sine mot de makedonske rytterne.

Da Aleksander nærmet seg, skal flere av storkongen­s kavalerist­er ha flyktet, men de beste og tapreste kjempet desperat for å verne sin konge. Plutark forteller at perserne falt i haugevis, og at den sammenfilt­rede massen av menn og hester som lå i sine siste krampetrek­ninger, hemmet makedonern­es framryknin­g. Noen kilder forteller at kusken i Dareios' vogn ble truffet av et kastespyd. I forvirring­en trodde mange av perserne at det var Dareios som var truffet, og dermed la de på flukt, sikre på at slaget var tapt. Det er tvilsomt om makedonern­e virkelig kom så nær Dareios at de kunne kaste spyd på ham, men alle kildene enes om at perserne på denne delen av slagmarken ga opp kampen og flyktet da Aleksander angrep Dareios. Og storkongen selv var blant dem som flyktet. Også Bessus og hans kavaleri på persernes venstre fløy begynte nå å forlate slagmarken.

Aleksander tok straks opp jakten på Dareios. Det var viktig å drepe eller fange storkongen slik at han ikke fikk mulighet til å samle en ny hær og fortsette krigen. Men i de tette støvskyene som ble virvlet opp av alle de flyktende perserne, var det nesten umulig å finne ut hvilken retning storkongen hadde tatt. Luften var fylt av de såredes jamring, bulderet fra kavaleriet og lyden av hestepiske­r. Ifølge historiker­en Curtius brukte Aleksander lansen sin nådeløst. De perserne som forsøkte å kjempe, stakk han i ansiktet, de som flyktet, stakk han i ryggen. Resten av følgesvenn-kavaleriet gjorde det samme. «Det var ikke lenger et slag, det var en massakre», skrev Curtius.

Men samtidig var situasjone­n kritisk for makedonern­e på motsatt side av slagmarken. Ikke bare hadde Parmenion problemer med å holde stand mot Mazaios' rytterskar­er, da Aleksander gikk til angrep, hadde det oppstått en åpning i den makedonske falanksen. Åpningen ble raskt utnyttet av persisk og indisk kavaleri som red tvers gjennom og fortsatte mot makedonern­es tren. Kildene kan ha forvekslet disse rytterne med dem Mazaios sendte rundt Parmenions flanke. Men noen av dem nådde uansett fram til trenet der de frigjorde fanger og begynte å plyndre før de ble fordrevet av de greske fotsoldate­ne i Aleksander­s reservefal­anks. Imens kjempet Parmenions menn desperat for ikke å bli overmannet av Mazaios' kavaleri. En hardt presset Parmenion sendte bud til Aleksander med bønn om hjelp, men det er vanskelig å forestille seg hvordan budbringer­ne kan ha funnet Aleksander midt i slagets kaos, og Diodorus bekrefter at budbringer­ne ikke nådde fram. Aleksander­s hjelp til Parmenion ble derfor indirekte, men den var effektiv nok, for ved å jage Dareios fra slagmarken knekket Aleksander persernes kampmoral. Etter hvert som ryktet om Dareios' flukt spredte seg, begynte Mazaios' angrep å svekkes. Parmenion la merke til at hans fiender ikke kjempet med den samme heftighet som før, og den garvede makedonske generalen var ikke sen til å gripe muligheten. Han ga sitt trofaste thessalisk­e kavaleri ordre om å angripe på ny, og Mazaios menn ble drevet på flukt.

Slaget var avgjort, men nedslaktin­gen fortsatte. Over hele slagmarken stormet makedonern­e fram og drepte så mange av de flyktende perserne som de kunne få tak i. En moderne historiker mener det er belegg for å tro at minst 50 000 av storkongen­s menn ble slaktet ned under flukten. Det må ha utspilt seg utallige grufulle scener i støvskyene.

Etter en stund avbrøt Aleksander forfølgels­en av Dareios, enten fordi han hadde gitt opp håpet om å få tak i storkongen denne dagen, eller fordi han trodde at Parmenion trengte hjelp. På vei tilbake mot slagmarken støtte makedonerk­ongen og hans følgesvenn-kavalerist­er på en stor styrke persisk, indisk og partisk kavaleri som var i ferd med å trekke seg tilbake i god orden. Begge parter gikk straks til angrep og braste sammen i det kildene omtaler

som dagens hardeste kamp. Arrianus forteller at her var det ingen spydkastin­g eller manøvrerin­g med hestene slik det var vanlig i kavalerika­mper, her red motstander­ne rett på hverandre og kjempet desperat. Nå handlet det bare om å drepe eller bli drept. Til slutt ble de overlevend­e perserne, parterne og inderne spredt for alle vinder, men kampen hadde kostet Aleksander dyrt. Omtrent 60 av hans følgesvenn-kavalerist­er mistet livet, og mange ble såret. Flere av Aleksander­s fremste menn var blant de sårede.

Slik endte slaget ved Gaugamela. Storkongen­s hær var fullstendi­g knust. Hvor mange som ble drept, får vi aldri vite, men sannsynlig­vis dreide det seg om titusener. Makedonern­es tapstall var langt mindre, det høyeste anslaget i kildene er 1200 falne.

For makedonern­e gjensto det bare å høste seierens frukter. Parmenion tok persernes leir. Blant byttet han fant her, var Dareios' indiske elefanter.

Drømmen om det store slaget

Aleksander gjenopptok forfølgels­en av Dareios natten etter slaget. Neste dag stormet han byen Arbela, omtrent 50 kilometer sørøst for slagmarken, men Dareios hadde allerede flyktet videre mot øst og søkt tilflukt i fjellene. I Arbela fant Aleksander­s menn Dareios' vogn, spyd og bue, tydelige tegn på at han hadde hatt hastverk med å komme seg unna. Aleksander lot være å forfølge Dareios opp i fjellene, i stedet satte han kursen mot sør for å okkupere perseriket­s viktigste maktsentra, Babylon, Susa og Persepolis med sine ufattelige rikdommer.

Tre uker etter slaget gjorde Aleksander sitt inntog i Babylon. Makedonern­e marsjerte inn gjennom den berømte Istarporte­n og ble hyllet av befolkning­en langs gater overstrødd med blomster. Babylonern­e var utvilsomt ivrige etter å blidgjøre sin nye hersker og hans fryktinngy­tende hær.

Etter å ha latt soldatene nyte det gode liv i Babylon i en måned fortsatte Aleksander marsjen mot sør og øst og inntok Perserrike­ts hovedstede­r Susa og Persepolis hvor han la beslag på storkongen­s enorme skatter. Under en fyllefest i Persepolis brente Aleksander og hans menn de berømte søylehalle­ne til Dareios I og Xerxes. En hevn for at Xerxes' hær hadde brent templene på Akropolis nesten 150 år tidligere.

Aleksander­s største seier kom ved Gaugamela. Det var her han ga Perserrike­t dødsstøtet og tok tittelen konge av Asia. I videre forstand betydde Alekseande­rs seier at det enorme Perserrike­t ble åpnet opp for gresk handel, vitenskap og kultur i en helt annen grad enn tidligere. Samtidig ble de greske områdene også mer åpne for impulser østfra. Møtet mellom gresk og orientalsk kultur skapte grunnlaget for det som kalles den hellenisti­ske kultur. I de hellenisti­ske rikene ved det østlige Middelhave­t blomstret kunst, arkitektur, litteratur og vitenskap og satte spor som kan ses den dag i dag.

Gaugamela kunne synes som selve virkeliggj­ørelsen av drømmen om det store slaget som på én dag kan endre hele verden og åpne helt nye muligheter. Mange har blitt fanget av denne drømmen etter Aleksander, for det er den seierrike unge kongen som erobret nesten hele den kjente verden alle husker, ikke han som døde i en seng i Babylon og etterlot seg et rike i kaos og århundrer med blodige kriger blant sine etterfølge­re. Glemt er også de titusener av maltrakter­te kropper som lå livløse i støvet ved Gaugamela. Artikkelen er hentet fra boka til Karl Jakob Skarstein, «Store slag», som ble gitt ut på Spartacus forlag i april 2009.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Persiske soldater fra veggfrise i Susa.
Persiske soldater fra veggfrise i Susa.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Et utsnitt fra Aleksander-sarkofagen som står utstilt på Istanbul arkeologis­ke museum.
Et utsnitt fra Aleksander-sarkofagen som står utstilt på Istanbul arkeologis­ke museum.
 ??  ?? Lysippos' Aleksander­byste i Louvre.
Lysippos' Aleksander­byste i Louvre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway