STRIDSVOGNSTAKTIKK

Kavaleriet angriper! - - KAVALERIET ANGRIPER! KRIGSHISTORIE -

1. Nor­malt var strids­vogns­av­de­lin­gen be­stå­en­de av tre vog­ner di­rek­te støt­tet av fire trop­per – dvs. et in­fan­teri­kom­pa­ni. De frems­te av­de­lin­ge­ne ble de­fi­nert som «skyt­ter­gravs­ryd­de­re» som ble fulgt opp av to trop­per med «skyt­ter­gravsok­ku­pan­ter» som skul­le sik­re de tys­ke skyt­ter­gra­ve­ne og vise vei for strids­vog­ne­ne som kom bak. 2. Den førs­te strids­vog­nen (1) la­ger vei gjen­nom pigg­trå­den og svin­ger til venst­re for å be­sky­te den førs­te skyt­ter­gra­ven med ma­skin­ge­vær. Den and­re strids­vog­nen (2) kjø­rer fram til skyt­ter­gra­ven og slip­per sin bunt med tøm­mer ned – kjø­rer over og svin­ger til venst­re og be­sky­ter skyt­ter­gra­ven fra den and­re si­den. «Skyt­ter­gravs­ryd­der­ne» (A) an­gri­per sitt mål. Strids­vogn (2) føl­ger støtte­skyt­ter­gra­ve­ne (B–D) og be­sky­ter den­ne. 3. Den tred­je strids­vog­nen (3) ryk­ker over den førs­te skyt­ter­gra­ven og mot den nes­te. Strids­vogn nr. 2 slip­per så sin bunt ned i nes­te skyt­ter­grav og kjø­rer over – fulgt av vogn nr. 3 som blir støt­tet av «skyt­ter­gravs­ryd­de­re» C. 4. «Skyt­ter­gravsok­ku­pan­te­ne» ok­ku­pe­rer både ho­ved­lin­je­ne og støtte­lin­je­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.