Tiryaka ta­dasa­na

VAI­EN­DE PALMETRE

Kom i gang med Yoga - - Uke 6 -

l Still deg i Fjell­po­si­sjo­nen (s. 29), med spri­ken­de tær. Legg tyng­den i ro­ten av stor- og lille­tåen. Flett fing­re­ne, snu hånd­fla­te­ne vekk fra deg og løft ar­me­ne over ho­det. Pust ut mens du går opp på tær­ne (A). Bli stå­en­de i noen se­kun­der. Hold ba­lan­sen ved å trek­ke legg­musk­le­ne inn mot knok­le­ne, og nav­len og de ne­ders­te ribbei­na inn mot rygg­ra­den. Trekk rygg­ra­den ned mot bek­ke­net for å gi hal­sen bed­re plass, og trekk ha­ken for­sik­tig inn mot brys­tet. Fort­sett å jor­de deg gjen­nom føt­te­ne for å hol­de deg oppe. Pust ut mens du lang­somt sen­ker hæ­le­ne mot gul­vet. Gjen­ta 1–2 gan­ger.

l Trekk pus­ten og gå opp på tå igjen. Pust ut mens du løf­ter ar­me­ne over mot venst­re (B). Pass på at du ikke le­ner deg for­over sam­ti­dig. Trekk pus­ten, og kjenn hvor­dan høy­re side tøyes. Pust ut og de­ret­ter inn mens du går til­ba­ke til midt­po­si­sjon igjen. Gjen­ta øvel­sen til mot­satt side (C). Pust ut mens du sen­ker hæ­le­ne for­sik­tig. Gjen­ta 1–2 gan­ger.

Tips Fest blik­ket på et fast punkt i øye­høy­de langt foran deg. Da er det let­te­re å hol­de ba­lan­sen. STÅ­EN­DE

FOR­DE­LER

✦ Vir­ker jor­den­de

✦ Gir bed­re ba­lan­se

✦ Tøy­er si­den av kroppen

✦ Sti­mu­le­rer til dy­pe­re pust

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.