12/2019

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

4 Inn­hold i For­dels­so­nen

De ny­es­te pc-pro­gram­me­ne.

8

Hvil­ke egen­ska­per har din nes­te pc – og hvem sty­rer det di­gi­ta­le li­vet ditt?

14

Win­dows 10 er full­stap­pet med unød­ven­di­ge pro­gram­mer. Nå kan du en­de­lig fjer­ne dem du ikke bru­ker.

22

Har du glemt pass­or­det til nett­ver­ket?

24

Nytt og kraf­tig pro­gram gjør fi­le­ne mind­re og sik­re­re.

28

Vi ser na­er­me­re på blant an­net tre mo­bi­ler med gode fo­to­egen­ska­per.

34

God over­sikt når du las­ter ned.

40

Alt om test­re­dak­tø­rens måle­pro­gram.

42

Sørg for at fi­le­ne bare åp­nes i pro­gram­mer du øns­ker å bru­ke.

46

De bes­te sik­ker­hets­pak­ke­ne til pc-en.

56

Fem­te del av Goog­le-sko­len hand­ler om den su­ve­re­ne Gmail-tje­nes­ten.

62

Smart til­pas­ning i Win­dows 10.

64 Ny­he­ter Fjern skrot i Win­dows Finn Wi-Fi-pass­or­de­ne Lås fi­len før du sen­der den Test Kon­troll over ned­las­tin­gen Test pc-ytel­sen Åpne fi­ler i rik­tig pro­gram Stor sik­ker­hets­test Den bes­te epost­tje­nes­ten Slik bru­ker du te­ma­er Spør oss

De bes­te spørs­må­le­ne og sva­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.