Vent! Det kan fort­satt va­ere håp for en gam­mel pc.

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Når du først har be­stemt deg for å kjø­pe ny pc, går den gam­le lett i glemme­bo­ken. Først må den vike plas­sen på skrive­bor­det. Der­et­ter hav­ner den in­nerst i et skap sam­men med en­da eld­re ma­ski­ner og an­net ut­da­tert ut­styr, før den til slutt hav­ner på gjen­bruks­sta­sjo­nen.

Det er lett å for­stå hvor­for det­te skjer, rent psy­ko­lo­gisk, men det er ikke all­tid like ra­sjo­nelt. Selv om den nye data­ma­ski­nen er ras­ke­re, be­tyr ikke det at den gam­le ikke len­ger kan bru­kes.

Gans­ke ofte kan en eks­tra pc gjø­re god­nyt­te for seg.

Den kan va­ere spill­ma­skin for un­ge­ne el­ler fun­ge­re som fil­ser­ver for mu­sikk og fil­mer. Du kan også bru­ke den som en eks­pe­ri­ment­ma­skin der du kan in­stal­le­re al­ter­na­ti­ve ope­ra­tiv­sys­te­mer som Li­nux el­ler Chro­me OS.

Kan­skje kjen­ner du ikke den nøy­ak­ti­ge ytel­sen på ma­ski­nen el­ler hva den fak­tisk er i stand til? I den­ne ut­ga­ven får du et verk­tøy som eg­ner seg glim­ren­de til å fin­ne ut det. Et an­net sted i bladet gjen­nom­går test­re­dak­tør Mor­ten Skel­dal Øs­ter­gaard pro­gram­met Pas­sMark Per­for­manceTest, som vi­ser ma­ski­nens ster­ke og sva­ke si­der. Du som le­ser bladet, kan selv­føl­ge­lig las­te det ned gra­tis fra For­dels­so­nen.

Og hvor­dan er det egent­lig med din nye ”su­per­pc”? Le­ver den opp til re­kla­men? Det kan du også få svar på. Pas­sMark gir nem­lig en vur­de­ring av hvor­dan ma­ski­nen kla­rer seg i for­hold til lig­nen­de pc­mo­del­ler. Se side

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.