Finn glem­te pass­ord

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

WiFi Pas­sword Revealer er et lite, men nyt­tig verk­tøy når du har glemt pass­or­det til et tråd­løst nett­verk.

Man­ge ru­te­re le­ve­res med et pass­ord som står på selve ru­te­ren. Det er som re­gel helt umu­lig å hus­ke, slik at du må se etter hver gang en ny en­het skal kob­les til nett­ver­ket. Det er spe­si­elt ir­ri­te­ren­de hvis ru­te­ren av es­te­tis­ke grun­ner er plas­sert et sted der man ikke ser den hele ti­den, for ek­sem­pel i et skap.

And­re gan­ger har du end­ret pass­or­det og glemt det igjen, for­di ma­ski­nen log­ger seg på auto­ma­tisk. Når du får gjes­ter, kan du ikke hjel­pe dem med å log­ge på for­di du ikke ser pass­or­det på ma­ski­nen din.

Hvis du kjen­ner deg igjen i be­skri­vel­sen, vil du ha nyt­te av WiFI Pas­sword Revealer. Pro­gram­met vi­ser nem­lig pass­or­der fra nett­ver­ket, slik at du raskt kan gi det til gjes­te­ne. Va­er klar over at anti­vi­rus­pro­gram­met kan opp­fat­te pro­gram­met som et hack­er­verk­tøy. I så fall de­ak­ti­ve­rer du anti­vi­rus­pro­gram­met mens du las­ter ned og in­stal­le­rer WiFi Pas­sword Revealer i For­dels­so­nen.

Les mer på side 22

Pass­or­de­ne vi­ses i over­sik­ten, slik at du kan for­tel­ler gjes­ter hvor­dan de log­ger inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.